รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สถานที่จัดแข่งขัน อำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 28- 29 กันยายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายนวพล  ทามาตย์
2. เด็กชายปิ่นเพชร  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนกร  ทบพวก
2. เด็กชายเดชณรงค์  ดีพิจารย์
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กชายนรินเทพ  วงษ์ลักษณ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  รักเขตรวิทย์
 
1. นายธัมมภัทร  พูลพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกานต์ธีรา  ไพอุปลี
2. เด็กชายวีรชัย  ทิโพธิ์คา
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายสุชิน  โพธิ์ใจ
2. เด็กชายเจษฎาพร  แรงสาริกิจ
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกันตพัฒน์   แสงอุทัย
2. เด็กหญิงชวิศา   จันทรัตนันท์
3. เด็กหญิงณัทภัค   กูลการขาย
4. เด็กหญิงพรทิพา   ยอดสมใจ
5. เด็กชายยุติวิชญ์    อโณวรรณพันธ์
 
1. นายธนัฏชัย   จันทร์ชื่น
2. นายมานะ   ตั้งจิตปรีดานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประพัตร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พูลสาริกิจ
3. เด็กหญิงศิริพร  ขันธรักษ์
4. เด็กชายศุภชัย  แก้วเทศ
5. เด็กชายอาทิตย์  คงป่า
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายภูมิรพี  หัยภาค
2. เด็กหญิงวริศรา  พุ่มทอง
 
1. นางวรรณสิริ  พยัคฆเพศ
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงจำปา  การวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  เวชกามา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายอรรถพล  พระธรรมมา
2. เด็กหญิงเปรมวดี  อุทกภาต
 
1. นางศิริพร  โทกำจัด
2. นางสาวกาญจนาณัฏฐ์  ขำอิงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายปารวัฒน์  สุดสะอาด
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงอุษา  แสงจันทร์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผู้ผึ้ง
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์จันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤติธี  เพ็ชร์สุกใส
 
1. นางสาวพีรพิมล  นะวะมวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงธัญพร  ระจิตร
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงศิริยากร  อินทสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้มสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองแบน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้มสุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่พร้อมกุล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สยาม
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ดวงดา
2. เด็กหญิงพรรณิตา  ตระการจันทร์
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
2. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงเยาวภา  กงแตง
 
1. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
2. นางวาสนา  จันทวงษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายปารเมธ  ศรีมหันต์
 
1. นายนิทัศน์  เรืองศรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายจอมกฤตกรณ์  โกมล
2. เด็กชายธนภัทร  สมันกสิวิทย์
3. เด็กชายศรันย์  ปานพิลา
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นางทองหล่อ  พุ่มเกิด
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายดนุเดช  พยัคฆเพศ
2. เด็กชายบุลพร  สุพลจิตร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญชาญ
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพงศ์  พูลกสิวิทย์
2. เด็กชายศุภชัย  ถึงสุข
3. เด็กชายอนิวัฒน์  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายเอกชัย  ล่องกาศ
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายกานต์ดนัย   สุธรรม
 
1. นางสาวสุดารัตน์   วรกรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายอัสนี  สระทองแก้ว
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กงล้อม
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายพีรพล   แสงเพชร
 
1. นายกำพล   ฤทธิ์นรา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกษ
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. นายอดุลย  ระบอบ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋๋วสุข
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋๋วสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋๋วสุข
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงธนพร  ระบอบ
 
1. นายอดุลย  ระบอบ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายยศพล  กรพันธุ์
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาญสาริกิจ
2. เด็กชายณฐกร  จุดมี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาหา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตรวิทย์
6. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
7. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
8. เด็กหญิงสาลิกา  พงศ์ทองเมือง
9. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นายยืนยง  สีธูป
2. นายมานิตย์  แสงแก้ว
3. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
2. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  อ่ำจุ้ย
4. เด็กชายณัฐพร  แสงฉวี
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ว่องวิการณ์
6. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนการ
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกียรติปรากฏ
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  หงษ์ร่อน
9. เด็กหญิงพัชชา  ดอนกลอย
10. เด็กหญิงวรรณษา  ขำอิงค์
11. เด็กหญิงศรสวรรค์  จินามูล
12. เด็กชายศราวุธ  บุตรม้วย
13. เด็กหญิงสกุลณา  ดั่นเจริญ
14. เด็กหญิงสุชานันท์  สดุดี
15. เด็กชายโกมินทร์นภัทร  เกตุสอน
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
2. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
3. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
4. นางรดาดาว  สิทธิเขตรกรณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. นายฐาปกรณ์   จิ๋วสุข
2. เด็กหญิงณภัทร   เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   อนันตผล
4. เด็กชายพงศ์ภัค   ศรีฉ่ำ
5. เด็กหญิงพิชญา   ฤทธิชัย
6. เด็กหญิงพิชามญช์   ฤทธิชัย
7. เด็กชายพีรพล   แสงเพชร
8. เด็กชายระพีภัทร   กรเอี่ยม
9. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
10. เด็กหญิงอมลวรรณ   เย็นท่าข้าม
11. เด็กหญิงเจนจิรา   คงมะกล่ำ
 
1. นางสาวจินดา   พงษ์ประเสริฐ
2. นางปาริฉัตร   ฤทธิ์นรา
3. นายกำพล   ฤทธิ์นรา
4. นายธนัฏชัย    จันทร์ชื่น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทรา
2. เด็กหญิงกัลยากร   โคตรสุมาตย์
3. เด็กหญิงกัลยาณี   เลี๊ยบฮวด
4. เด็กหญิงจรรยพร  เทียนแก้ว
5. เด็กหญิงดวงพร   ยอดสำเภา
6. เด็กชายทวีสิน   เถื่อนผึ้ง
7. เด็กหญิงทิฆัมพร   มั่นคง
8. เด็กชายธนภัทร    เสือเงิน
9. เด็กชายธนวัติ    วิเลปะนะ
10. เด็กชายธีระพงษ์   อร่ำคำ
11. เด็กหญิงนภสร   ปั้นงาม
12. เด็กหญิงนิรุชา   บุญโพด
13. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อรรถพันธุ์
14. เด็กชายพิเชษฐพงศ์   สุทธิศักดิ์
15. เด็กชายภาณุวัฒน์   สุดชม
16. เด็กชายวรรณกร   สมทรัพย์
17. เด็กหญิงวรรณวิษา    หลำฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุกานดา   กะระวะสุ
19. เด็กหญิงสุวรรณา   อินทสิทธิ์
20. เด็กหญิงเจนจิรา   นาสมพงษ์
 
1. นางอุุไร  วงษ์นาค
2. นางสาวนิชาภา   ไม้สนธิ์
3. นายเทิดศักดิ์   เกิดเพ็ชร์
4. นายสุเมธี   ศรีสุข
5. นายบัณฑิต    เครือยิหวา
6. นายวิเชียร  ประกายสกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กชายกมลชัย  ยี่สุ่นแสง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
4. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
7. เด็กชายณฤพล  อยู่เพชร
8. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
9. เด็กหญิงตรีนุช  มัทธวรัตน์
10. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
11. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
12. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
13. เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อัตฐบูรณ์
14. เด็กหญิงรมินตา  แก้วสุขา
15. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
17. เด็กหญิงสุดาวรรณ์  พฤกชาติ
18. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
19. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุข
20. เด็กชายอัตพล  เข็มทอง
21. เด็กหญิงเจนขวัญ  สิงห์โตแก้ว
 
1. นายศรีรัตน์  พิลึก
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
3. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
4. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
5. นางสาวนิสา  ยอดละออง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกนกพร  ขยันเกตุการ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผู้สงค์
3. เด็กหญิงกรรณิการณ์  พจน์สะอาด
4. เด็กชายกัณฐกรณ์  การะเกษ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตุ้มสุวรรณ
6. เด็กหญิงชนรดี  โปรยอุปถัมภ์
7. เด็กหญิงชนัญญา  นวกุล
8. เด็กหญิงชนิตา  จันฉนวน
9. เด็กชายชวลิต  ม้าแก้ว
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเทศ
11. เด็กชายณัฐพล  มีผล
12. เด็กชายดลดนัย  ปะวะเสนัง
13. เด็กหญิงทักษิณา  สุริยะกานต์
14. เด็กชายธนพัฒ  จันทร์แรม
15. เด็กหญิงธนัชชา  อธิวาส
16. เด็กชายนวพล  นามวงษ์
17. เด็กหญิงนันทิชา  มัทธวรัตน์
18. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธ์
19. เด็กหญิงพงศ์ภัค  บรรเทือง
20. เด็กหญิงพรชนก  รงค์ทอง
21. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สวัสดิรักษา
22. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์  สวัสดิรักษา
23. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จารสีเพ็ง
24. เด็กชายภีรวัฒน์  พร้อมพ่วง
25. เด็กชายยศพล  กรพันธ์
26. เด็กหญิงรวิตรา  กลั่นนุช
27. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์ไพโรจน์
28. เด็กหญิงรุทิการ  รักษาธิการ
29. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จิรอมรพงศ์
30. เด็กชายวันชัย  โสดา
31. เด็กหญิงวีรยาพร  จรูญวงศ์
32. เด็กชายศราวุฒิ  มุกดา
33. เด็กหญิงศิริพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
34. เด็กชายศุภรส  โพธิ์ทอง
35. เด็กชายสิทธิเกียรติ  เฟื่องนคร
36. เด็กชายสุธีร์  ปานพรหม
37. เด็กชายอดุลวิทย์  แก้วสลับ
38. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  สาหร่ายทอง
39. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้วทา
40. เด็กชายเอกวิทย์  ศิริกุล
 
1. นายมนู  พรหมอินทร์
2. นายสงคราม  พยัคเกรง
3. นางสุรีย์  ริดจันทร์
4. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
5. นางสาวพิชยา  บุญยคงรัตน์
6. นายศักดิ์ดา  อุณหพิเชษฐวัฒนา
7. นายธนกฤต  สีมาก
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. นายคฑาวุธ  แรงเขตการณ์
 
1. นางสาวอัจฉราภา  อังกุลคุปต์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปรียานัน  วัตตะพันธุ์
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 1. เด็กชายคมศร  เพ็งภู่
 
1. นางบุษราภรณ์  สุทธิพิทยศักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรมมา
 
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  อินทสุวรรณ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ตงกระโทก
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 1. เด็กชายธราเทพ  จินะชัย
 
1. นายจันทร์ทิพย์  จุนทการ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจิราพร  โตสิงห์
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงภาวิดา  คนดี
 
1. นางรัชนี  คล้ายอ้น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายภูวนารท  สายศรี
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภูวดล  โมหนองเดิ่น
 
1. นางสาวสังวาลย์  คล้ายแสง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงมานิตา  บุญเพ็ชร์
 
1. นางสาวสังวาลย์  คล้ายแสง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงมินทร์สุดา  ปรีชา
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงปณาลี  แก้วมณีวัฒน์
 
1. นางวราพร  กอบกัยกิจ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สำเภาร่อน
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วก่อง
4. เด็กชายพัฒน์ฌากร  สิทธิ
5. เด็กชายโชคชัย  วุฒิยา
 
1. นายตระกูล  พูลพันธ์
2. นายธวัชชัย  วินัยพานิช
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิสาระเขต
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสนสุข
 
1. นายณพล  พูลพันธ์
2. นายครรชิต  จอมทอง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายนภนารา  เมืองราชา
2. เด็กชายพีรภัทร  โอสด
3. เด็กชายรัตนชัย  พรมมา
4. เด็กชายวีระพัฒน์  เอกระ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทิปลัดตัง
6. เด็กชายอัมรินทร์  แสนมั่น
 
1. นางประยงค์  ทองสถิตย์
2. นายบุญรักษ์  บุญเงิน
3. นายมาโนช  กลำภักตร์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนพล  บุญเรืองศักดิ์
2. เด็กชายวรเทพ  กันยา
3. เด็กชายศุภกร  โนนทอง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  เทียนทอง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทสังข์
6. เด็กชายสุรชัย  จุลมุสิก
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
3. นางสุนันท์  วาดพันธ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายจักรพงค์  บุญยงค์
2. เด็กชายณัฐพล  คำสุ่ม
3. เด็กชายนิธิ  ทับทิมเพชร์
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  นิลนารถ
5. เด็กชายปริวัตร  ทองคำขาว
6. เด็กชายศรุต  นาคทั่ง
7. เด็กชายอภิรักษ์  สีเวียง
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกษศิลป์
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เพียรธัญการ
2. เด็กหญิงวริศรา  พุฒสระแก้ว
3. เด็กหญิงศิริลดา  เดชมูล
 
1. นางสาวธนาพร  ไตรศรีวิรัตน์
2. นางสาธิตา  มิ่งเมืองมูล
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูงยาง
2. เด็กหญิงสุรดา  เปียปาน
3. เด็กหญิงสุรดี  เปียปาน
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สายบัว
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสมาพร  คงห้วยรอบ
 
68 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงนวินดา  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงวนิดา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
2. นางอรุณศรี  ยาคำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรานุสรณ์
3. เด็กหญิงวันดี  โพธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายบุญเลิศ  อินภูมี
2. เด็กหญิงอินทิรา  พรมมา
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
2. นางอุษณีย์  บุญศรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุขสมัย
2. เด็กชายสุพศิน  เกตุทองมา
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กชายธนชัย  สุระมณี
2. เด็กชายวิชชากร  ส้มอ่ำ
 
1. นางสาวอนงค์  วิเชียรวรรณ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอี่ยมอนันต์
2. เด็กหญิงปัทมาศ  สุขล้อม
 
1. นางสาวนิสา  ยอดละออง
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่นงาม
2. เด็กชายวิรัตน์  เหมือนการ
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสมนภา  จับเทียน
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ห่วงลาว
 
1. นายสมโภช   พินทอง
2. นางสดศรี  เดชากุล
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายปรเมษย์  จันทร์ฉาย
2. เด็กชายเทพประทาน  เกตุเส็ง
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวนพคุณ  ปิยาโยค
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายศิวรินทร์  เกิดกรุง
2. เด็กชายอนุพงษ์  จันทร์แสง
 
1. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
2. นางสิริลักษณ์  กล้ากสิกิจ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงชนิดา  กัณหา
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ห่วงลาว
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  พุ่มประพาฬ
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนันธวุฒิ  จีระดิษฐ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายอนวัฒน์  ครองหนองแดง
 
1. นายพินิจ  คล้ายอ้น
2. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชัชพงศ์  แก้วเกษการ
2. เด็กชายวิทวัส  ไชยแสง
3. เด็กชายศุภกร  เกษแก้ว
 
1. นายพินิจ  คล้ายอ้น
2. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายธันวา  พิลา
2. เด็กชายเจษฎา  แก่นคำ
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  รอดวิหก
 
1. นางเตือนใจ  พันธุ์อ้น
2. นายบรรพรต  โพธิ์พรต
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายกฤษฎา  หิริพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ละม่อม
3. เด็กชายอนาวิล  เก่งสาริการ
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ก้อนจ้าย
2. เด็กหญิงเมธาวี   ทองชาติ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญฤทธิ์
 
1. นางกัญญารัตน์   เอกขระ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  แขวงเพ็ชร
2. เด็กชายอนิวัติ  ศรีมหันต์
3. เด็กชายอัฒวัฒน์  จุ้ยฤทธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  วิจิตรพัฒนะ
2. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรสาร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เริงเขตรการ
4. เด็กหญิงปฑิตตา  สุวานิชวงศ์
5. เด็กหญิงสาวิตรี  จำนงค์
6. เด็กหญิงอริสรา  อินทร์ไข
 
1. นางปราณี  งามขำ
2. นางนาตยา  พูลกสิกรณ์
3. นางวิไลวรรณ  แรงกสิกรณ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์พฤกษ์
2. เด็กหญิงพัชรี  สุขอินทร์
3. เด็กหญิงมยุรา  บุตรสุภาพ
4. เด็กหญิงศิรินดา  เจนเขตรกิจ
5. เด็กหญิงสิริวิมล  พิลึก
6. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญศรีสุทธิ์
 
1. นางประกอบ  เรืองวงษ์งาม
2. นางสาวประภัสสร  เอี่ยมมา
3. นางสาวทิพมาศ  เชื้อนุ่ม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงปิยมาส  พันธ์จบสิงห์
2. เด็กหญิงภัณทิรา  เทศไทย
3. เด็กหญิงภานุมาศ  เกิดศรี
 
1. นางสาวปริศนา  สุขาลักษณ์
2. นางโสพิศ  พุ่มบุตสุทน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงฐิติพร   อุนการุณวงษ์
2. เด็กหญิงนววรรณ   ฉัตรตรีรัตน์
3. เด็กหญิงบุญสิตา   ไทยกล้า
 
1. นายธานินทร์   สุนทรพงศ์
2. นางรัตนา   อินทสิทธิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายทัตพล  ผุดผึ้ง
2. เด็กชายปฎิภัทร  นิลเนตร
3. เด็กชายสราวุธ  พิรา
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสุมาลี  จูรัตน์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กว้างสวาสดิ์
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  เพชรกล้า
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวจันทนา  พิลา
2. นางณัฏฐนิตย์  ดอกจันทร์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจารุทรรศนา  รงค์ทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  พรมศักดิ์
3. เด็กหญิงเกตุประภา  สายทองทวี
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงแขวน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ว่องวิการณ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  จุลมุสิ
3. เด็กหญิงวัทนวิภา  ว่องวิการณ์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  จันทร์นาค
2. นางสาววีรภัทรา  ว่องวิการณ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  สุจริต
2. เด็กชายพันธ์ศิลป์  ติมา
3. เด็กชายเธียรพงศ์  คำสีทา
 
1. นายวิลาศ  หอมจันทร์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายจิรายุทธ  รงค์ทอง
2. เด็กชายชัยธวัช  ชื่นดอนกลอย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผายแว่น
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนิการขาย
2. เด็กหญิงนัทชา  นางแย้ม
3. เด็กหญิงอลิสา  เรืองพล
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพทธิ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงพินิตพร  พุ่มกลิ่น
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรม้วย
3. เด็กหญิงสริตา  ฟักเหลือง
 
1. นางสุจิตรา  จิตรชนะ
2. นางศิริพร  ราตรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  เพียรไม่คลาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพทธิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
99 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกัญจน์  รื่นรวย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  โกวิน
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  มั่งมี
 
1. นางพูนสุข  นิลเพ็ชร์
2. นางบุปผา  ชำนิเชิงค้า
 
100 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงวรวรรณ   วานิช
2. เด็กหญิงเหมือนฟ้า   วิชาพร
3. เด็กหญิงโศภิต   สังเดช
 
1. นางสาวทัศนีย์   บุญนก
2. นางปาริฉัตร   ฤทธิ์นรา
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนันทพร  สิงห์ปาน
2. เด็กชายศราวุฒิ  สาหร่ายสุวรรณ
3. เด็กหญิงเข็มจิรา  สุราภา
 
1. นางระพิพรรณ  ปานสีทา
2. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พฤษโสภี
2. เด็กชายเอกรัตน์  สิทธิ
 
1. นางประภา  บัวตูม
2. นางพัชรา  วินัยพานิช
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายเชาวลิต   ตั้งพูลศรี
 
1. นางสาวรัฐภรณ์   อาตม์สกุล
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงรัตนภร  สมัครการไถ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กล่ำทวี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ฝ่ายรสาร
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศุภการนต์  พูลศรี
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายอลงกรณ์  สนพระเดิม
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริทัน
 
1. นายถวิล  แก้วถิ่นดง
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชวิศา  เทียมจันทร์
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธนัช  ปิจดี
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  พรมเอี้ยง
2. เด็กชายพงศกร  อัมระนันท์
3. เด็กชายฤชุพันธ์  พรมเอี้ยง
 
1. นายสิทธิชัย  วันเพียร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แม่นศร
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทโฉม
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
2. นางสาวเก็จชณัฐ  บุญเจริญ
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายบุรินทร์  บุญศรี
2. เด็กหญิงเพชรดา  บารมี
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  บารมี
 
1. นางอันธิกา  พันธุ์เขียน
2. นางนันทนา  เหล่าฤชุพงศ์