กติกาการเข้าร่วมแข่งขันตามประกาศของ สพป.อุทัยธานี เขต๑

สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันปฏิบัติตามประกาศของเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ ข้อ ๔ ที่ให้นักเรียน ๑ คน เข้าร่วมแข่งขันได้ ๑ กิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมดนตรี ดังนี้

          กิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก เดี่ยวระนาดทุ้ม เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก เดี่ยวซอด้วง เดี่ยวซออู้ เดี่ยวจะเข้ เดี่ยวขิม ๗ หย่อง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ขับร้องเพลงไทย สามารถเข้าแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเดี่ยว วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ และวงอังกะลุง

          กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง การขับร้องเพลงสากล การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สามารถเข้าแข่งขันวงดนตรีสตริง วงดนตรีลูกทุ่ง และการประกวดขับขานประสานเสียง 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 11:31 น.