การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และกำหนดส่งผลงานนักเรียนแต่ละกิจกรรมได้ที่ http://north65.sillapa.net/sp-center/ พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน พร้อมแนบหลักฐานตามแบบ และเข้าไปทำการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558  สอบถามได้ที่ คุณพิกุลทอง  0614424789 
*** โรงเรียนใดเปลี่ยนตัวนักเรียน โดยเลือกรูปแบบเป็น การเปลี่ยนชื่อ  จะไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์และไม่มีเอกสารขอเปลี่ยนแนบในระบบ
ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                          3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                         4  คน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 02:08 น.