เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคแก้ไขข้อมูล
เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคแก้ไขข้อมูล ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ของนักเรียน ครูผู้ควบคุม ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒. การเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม และการเพิ่มจำนวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
๓. หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับเขต หรือส่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขไปที่ อีเมล์ sornornirun@gmail.com 
๔. เขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไปยังระดับภาคในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕. ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และกำหนดส่งผลงานนักเรียนแต่ละกิจกรรมได้ที่ 
http://north65.sillapa.net/sp-center/
หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หลังจากโอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว โรงเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขเองตามข้อกำหนดของระดับภาค
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:42 น.