การพิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเก็บไว้
๒. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องและดำเนินการแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค
๓. หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.) ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับเขต หรือส่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขไปที่ อีเมล์ sornornirun@gmail.com 
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 16:02 น.