การเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 
1. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนคนเดิม
2. ทำหนังสือถึง สพป. แจ้งรายละเอียดการขอเปลี่ยนตัว โดยระบุชื่อกิจกรรม ชื่อนักเรียนคนเดิม และชื่อนักเรียนคนใหม่ที่จะเข้าแข่งขัน
3. นำเอสาร ในข้อ 1.และ ข้อ 2. มอบให้คณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม ณ จุดแข่งขัน
 
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11:35 น.