การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขต

เจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรงเรียนได้ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนให้กับนักเรียนในกลุ่มแล้ว ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องหากผิดพลาดดำเนินการแก้ไขโดยเข้าไปในระบบโรงเรียน หรือประสานกับกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13:06 น.