การลงทะเบียนตัวแทนนักเรียน ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียม

  • คอมพิวเตอร์ (note book) ส่วนตัว เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
  • หนังสือหรือประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ของกลุ่มโรงเรียนที่มีประธานกลุ่มเป็นผู้ลงนาม
  • ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อ เป็นไปตามประกาศผลการแข่งขันของกลุ่มหรือไม่ หากผิดพลาดให้ประสานกับกลุ่มโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 14:57 น.