สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านวังเกษตร 9 5 2 16 20 1 0 0 21
2 บ้านวังเตย 6 5 4 15 20 2 1 2 23
3 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 6 4 1 11 12 0 1 2 13
4 บ้านสวนขวัญ 6 3 2 11 12 4 2 0 18
5 บ้านหนองแว่น 6 2 2 10 10 1 0 0 11
6 บ้านหนองสมบูรณ์ 5 6 0 11 17 3 2 1 22
7 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 5 4 4 13 12 6 0 0 18
8 บ้านทุ่งมน 5 3 3 11 16 4 2 1 22
9 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 5 1 0 6 7 1 3 3 11
10 บ้านหนองเมน 5 1 0 6 7 0 0 0 7
11 อนุบาลสว่างอารมณ์ 4 1 5 10 9 4 2 1 15
12 วัดท่าโพ 4 1 2 7 7 5 1 0 13
13 บ้านหนองตะเคียน 3 4 4 11 9 7 3 1 19
14 บ้านคลองข่อย 3 3 1 7 11 0 0 0 11
15 บ้านสระนารายณ์ 3 3 0 6 7 1 2 0 10
16 บ้านโป่งเก้ง 2 3 4 9 17 7 2 3 26
17 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 2 3 1 6 5 2 1 0 8
18 บ้านเกาะเทโพ 2 2 0 4 4 3 0 0 7
19 วัดดอนหวาย 2 1 3 6 4 2 0 1 6
20 อนุศิษย์วิทยา ๓ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
21 วัดเนื้อร้อน 2 1 0 3 6 1 1 0 8
22 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 2 1 0 3 4 1 2 1 7
23 วัดเขาหินเทิน 2 0 5 7 7 4 1 1 12
24 บ้านคอดยาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 วัดทุ่งพึ่ง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านปากดง 1 5 0 6 8 0 0 1 8
27 บ้านบ่อยาง 1 2 2 5 2 3 2 1 7
28 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1 2 1 4 4 0 1 0 5
29 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 2 1 4 3 2 0 1 5
30 วัดตลุกดู่ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
31 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1 2 0 3 3 0 0 0 3
32 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 1 3 5 5 3 1 0 9
33 บ้านดงยางใต้ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
34 บ้านหนองแห้ว 1 1 0 2 6 0 0 0 6
35 วัดเขาปฐวี 1 1 0 2 3 2 0 0 5
36 อนุบาลวัดหนองเต่า 1 1 0 2 3 1 1 1 5
37 อนุบาลหนองขาหย่าง 1 0 1 2 4 2 0 1 6
38 วัดหนองระแหงเหนือ 1 0 1 2 3 0 1 1 4
39 บ้านหนองชุมเห็ด 1 0 1 2 3 0 0 1 3
40 วัดหนองแก 1 0 1 2 2 0 0 0 2
41 วัดหนองสระ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
42 วัดดงแขวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 วัดสังกัสรัตนคีรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดอุโปสถาราม 1 0 0 1 0 2 0 0 2
45 ชุมชนวัดดงขวาง 1 0 0 1 0 1 1 0 2
46 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 0 4 2 6 8 8 3 0 19
47 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 3 1 4 4 7 1 2 12
48 บ้านเนินก้าว 0 2 0 2 1 1 0 0 2
49 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 3 4 2 4 0 0 6
50 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 1 0 1 4 2 1 2 7
51 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
52 บ้านหนองรัก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองกี่ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
54 วัดหนองแฟบ 0 0 1 1 4 2 1 1 7
55 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 0 0 1 1 3 2 0 1 5
56 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
57 วัดหนองตางู 0 0 1 1 2 2 0 1 4
58 บ้านเขาผาลาด 0 0 1 1 2 1 0 2 3
59 เทศบาลวัดอมฤตวารี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
60 บ้านหนองแขวนกูบ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
61 วัดโนนเหล็ก 0 0 0 0 3 0 2 1 5
62 อนุศิษย์วิทยา ๔ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
63 วัดทุ่งนาไทย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
64 บ้านเนินตูม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
65 วัดวังบุญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 วัดจักษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 วัดหนองเขื่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
69 บ้านท่าซุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 วัดวังสาริกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71 วัดสะพานหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 วัดหนองเรือโกลน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 วัดหาดทนง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 อนุบาลรจนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 วัดตานาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 115 92 69 276 344 116 44 41 504