สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านวังเกษตร 7 5 2 14 18 1 0 0 19
2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 6 4 1 11 12 0 1 2 13
3 บ้านวังเตย 6 3 4 13 19 1 1 2 21
4 บ้านหนองแว่น 6 2 2 10 10 1 0 0 11
5 บ้านหนองสมบูรณ์ 5 6 0 11 17 3 2 1 22
6 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 5 4 4 13 12 6 0 0 18
7 บ้านทุ่งมน 5 3 3 11 16 4 2 1 22
8 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 5 1 0 6 7 1 3 3 11
9 บ้านหนองเมน 5 1 0 6 7 0 0 0 7
10 บ้านสวนขวัญ 4 2 2 8 9 4 2 0 15
11 อนุบาลสว่างอารมณ์ 4 1 5 10 9 4 2 1 15
12 บ้านหนองตะเคียน 3 4 4 11 9 7 3 1 19
13 บ้านคลองข่อย 3 3 1 7 11 0 0 0 11
14 บ้านสระนารายณ์ 3 3 0 6 7 1 2 0 10
15 บ้านโป่งเก้ง 2 3 4 9 17 7 2 3 26
16 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 2 3 1 6 5 2 1 0 8
17 บ้านเกาะเทโพ 2 2 0 4 4 3 0 0 7
18 อนุศิษย์วิทยา ๓ 2 1 1 4 6 1 0 0 7
19 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 2 1 0 3 4 1 2 1 7
20 วัดเขาหินเทิน 2 0 5 7 7 4 1 1 12
21 บ้านคอดยาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 วัดทุ่งพึ่ง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านปากดง 1 5 0 6 8 0 0 1 8
24 บ้านบ่อยาง 1 2 2 5 2 3 2 1 7
25 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1 2 1 4 4 0 1 0 5
26 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 2 1 4 3 2 0 1 5
27 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1 2 0 3 3 0 0 0 3
28 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 1 3 5 5 3 1 0 9
29 วัดท่าโพ 1 1 2 4 4 5 1 0 10
30 บ้านดงยางใต้ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
31 วัดเขาปฐวี 1 1 0 2 3 2 0 0 5
32 อนุบาลวัดหนองเต่า 1 1 0 2 3 1 1 1 5
33 วัดตลุกดู่ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
34 วัดดอนหวาย 1 0 2 3 2 2 0 0 4
35 อนุบาลหนองขาหย่าง 1 0 1 2 4 2 0 1 6
36 วัดหนองระแหงเหนือ 1 0 1 2 3 0 1 1 4
37 บ้านหนองชุมเห็ด 1 0 1 2 3 0 0 1 3
38 วัดหนองสระ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
39 วัดดงแขวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 วัดอุโปสถาราม 1 0 0 1 0 2 0 0 2
41 ชุมชนวัดดงขวาง 1 0 0 1 0 1 1 0 2
42 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 0 4 2 6 8 8 3 0 19
43 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 3 1 4 4 7 1 2 12
44 บ้านเนินก้าว 0 2 0 2 1 1 0 0 2
45 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 3 4 2 4 0 0 6
46 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 1 0 1 4 2 1 2 7
47 วัดเนื้อร้อน 0 1 0 1 4 1 1 0 6
48 บ้านหนองแห้ว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
49 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
50 บ้านหนองรัก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านหนองกี่ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
52 วัดหนองแฟบ 0 0 1 1 4 2 1 1 7
53 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 0 0 1 1 3 2 0 1 5
54 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
55 วัดหนองตางู 0 0 1 1 2 2 0 1 4
56 บ้านเขาผาลาด 0 0 1 1 2 1 0 2 3
57 เทศบาลวัดอมฤตวารี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
58 วัดหนองแก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองแขวนกูบ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
60 วัดโนนเหล็ก 0 0 0 0 3 0 2 1 5
61 อนุศิษย์วิทยา ๔ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
62 วัดทุ่งนาไทย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
63 บ้านเนินตูม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
64 วัดวังบุญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65 วัดจักษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
66 วัดหนองเขื่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
68 บ้านท่าซุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 วัดวังสาริกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 วัดสะพานหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71 วัดหนองเรือโกลน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 วัดหาดทนง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 อนุบาลรจนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 วัดตานาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 102 87 68 257 326 115 44 40 485