สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านวังเตย 20 2 1 2 23
2 บ้านวังเกษตร 20 1 0 0 21
3 บ้านโป่งเก้ง 17 7 2 3 26
4 บ้านหนองสมบูรณ์ 17 3 2 1 22
5 บ้านทุ่งมน 16 4 2 1 22
6 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 12 6 0 0 18
7 บ้านสวนขวัญ 12 4 2 0 18
8 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 12 0 1 2 13
9 บ้านคลองข่อย 11 0 0 0 11
10 บ้านหนองแว่น 10 1 0 0 11
11 บ้านหนองตะเคียน 9 7 3 1 19
12 อนุบาลสว่างอารมณ์ 9 4 2 1 15
13 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 8 8 3 0 19
14 บ้านปากดง 8 0 0 1 8
15 วัดท่าโพ 7 5 1 0 13
16 วัดเขาหินเทิน 7 4 1 1 12
17 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 7 1 3 3 11
18 บ้านสระนารายณ์ 7 1 2 0 10
19 บ้านหนองเมน 7 0 0 0 7
20 วัดเนื้อร้อน 6 1 1 0 8
21 อนุศิษย์วิทยา ๓ 6 1 0 0 7
22 บ้านหนองแห้ว 6 0 0 0 6
23 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 5 3 1 0 9
24 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 5 2 1 0 8
25 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 7 1 2 12
26 บ้านเกาะเทโพ 4 3 0 0 7
27 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 4 2 1 2 7
28 วัดหนองแฟบ 4 2 1 1 7
29 วัดดอนหวาย 4 2 0 1 6
30 อนุบาลหนองขาหย่าง 4 2 0 1 6
31 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 1 2 1 7
32 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 4 0 1 0 5
33 วัดตลุกดู่ 4 0 0 0 4
34 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 3 2 0 1 5
35 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 3 2 0 1 5
36 วัดเขาปฐวี 3 2 0 0 5
37 อนุบาลวัดหนองเต่า 3 1 1 1 5
38 บ้านดงยางใต้ 3 1 0 0 4
39 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 3 1 0 0 4
40 วัดโนนเหล็ก 3 0 2 1 5
41 วัดหนองระแหงเหนือ 3 0 1 1 4
42 บ้านหนองชุมเห็ด 3 0 0 1 3
43 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 3 0 0 1 3
44 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองโพธิ์ 2 4 0 0 6
46 บ้านบ่อยาง 2 3 2 1 7
47 อนุศิษย์วิทยา ๔ 2 2 1 0 5
48 วัดหนองตางู 2 2 0 1 4
49 บ้านเขาผาลาด 2 1 0 2 3
50 เทศบาลวัดอมฤตวารี 2 0 0 1 2
51 บ้านคอดยาง 2 0 0 0 2
52 วัดทุ่งพึ่ง 2 0 0 0 2
53 วัดหนองแก 2 0 0 0 2
54 บ้านหนองรัก 2 0 0 0 2
55 วัดทุ่งนาไทย 2 0 0 0 2
56 บ้านเนินก้าว 1 1 0 0 2
57 บ้านหนองกี่ 1 0 0 2 1
58 วัดหนองสระ 1 0 0 1 1
59 บ้านเนินตูม 1 0 0 1 1
60 วัดดงแขวน 1 0 0 0 1
61 วัดสังกัสรัตนคีรี 1 0 0 0 1
62 วัดวังบุญ 1 0 0 0 1
63 วัดจักษา 1 0 0 0 1
64 วัดหนองเขื่อน 1 0 0 0 1
65 วัดอุโปสถาราม 0 2 0 0 2
66 ชุมชนวัดดงขวาง 0 1 1 0 2
67 บ้านหนองเข้ 0 1 1 0 2
68 บ้านหนองแขวนกูบ 0 1 0 0 1
69 บ้านท่าซุง 0 1 0 0 1
70 วัดวังสาริกา 0 1 0 0 1
71 วัดสะพานหิน 0 1 0 0 1
72 วัดหนองเรือโกลน 0 1 0 0 1
73 วัดหาดทนง 0 1 0 0 1
74 อนุบาลรจนา 0 0 1 0 1
75 วัดตานาด 0 0 0 1 0
รวม 344 116 44 41 504