หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สถานที่จัดแข่งขัน อำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 28- 29 กันยายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดา แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายบรรพต เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายสำราญ แถมพยัค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
4 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
5 นายเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
6 นายนเรศ ภุมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
7 นายเกรียงไกร ไชยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
8 นายธวัช ธัญญกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
9 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
10 นายสุระศักดิ์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ  
12 นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
13 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
14 นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
15 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
16 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
17 นายประมวล เรืองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
18 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
19 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
20 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
21 นายอัษฎ เอกปิยะกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี ๑ กรรมการอำนวยการ  
22 นายกฤษณ์ สังเต็ม ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี ๒ กรรมการอำนวยการ  
23 นางชนันทิพย์ ทองสุกดี ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี ๓ กรรมการอำนวยการ  
24 นายอาทร จันทร ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง ๑ กรรมการอำนวยการ  
25 นายปริญญา มณีสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองขาหย่าง ๒ กรรมการอำนวยการ  
26 นายยืนยง สีธูป ประธานกลุ่มโรงเรียนทัพทัน ๑ กรรมการอำนวยการ  
27 นายประชา ทองคำขาว ประธานกลุ่มโรงเรียนทัพทัน ๒ กรรมการอำนวยการ  
28 นายสมกิจ ไทยสรวง ประธานกลุ่มโรงเรียนทัพทัน ๓ กรรมการอำนวยการ  
29 นายเฉลิม สุขนันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ ๑ กรรมการอำนวยการ  
30 นายสมบุญ พลอยนิล ประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ ๒ กรรมการอำนวยการ  
31 นายจีรพันธ์ สมัครการไถ ประธานกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์ ๓ กรรมการอำนวยการ  
32 นางธนัญชนก อนันตรักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งปาจาน กรรมการอำนวยการ  
33 นางบุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง กรรมการอำนวยการ  
34 นางสาวสุภาพร สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการอำนวยการ  
35 นายบุญเชิด ช่ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดง กรรมการอำนวยการ  
36 นายอดุลย์ ระบอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง กรรมการอำนวยการ  
37 นายสมชาย ยิ้มพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเขื่อน กรรมการอำนวยการ  
38 นายธวัชชัย จันทรานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง กรรมการอำนวยการ  
39 นางณฐมน เลี่ยมมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแฟบ กรรมการอำนวยการ  
40 นายชาตรี จุลภาค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการอำนวยการ  
41 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
42 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
43 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
44 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการการเงินและพัสดุ  
45 นายมงคล รัตนคงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการการเงินและพัสดุ  
46 นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
47 นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและพัสดุ  
48 นางนิธิกานต์ กล่ำเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการการเงินและพัสดุ  
49 นางเยาวพา ภู่วิภาดาวรรธน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการการเงินและพัสดุ  
50 นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
51 นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและพัสดุ  
52 นายปพน อินทโฉม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
53 นางประทวน บุญมั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและพัสดุ  
54 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการการเงินและพัสดุ  
55 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงินและพัสดุ  
56 นายเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
57 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
58 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
59 นางเมธินี จงรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
60 นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
61 นางน้ำทิพย์ สืบสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
62 นางศิริเพ็ญ สุปันนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
63 นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
64 นางสุนทรี นวกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
65 นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
66 นางไฉน แกล้วกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
67 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
68 นางสาวณัฎฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
69 นางสุภาพร ทสานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
70 นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
71 นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
72 นางกุไร เพียรธัญญะ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
73 นางนึก จันอินทร์ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
74 นางสาวมัณฑนา ทวีการไถ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
75 นายสาโรจน์ วิเชียรวรรณ พ่อบ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
76 นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
77 นางอัชรา มณีรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
78 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
79 นายประสงค์ บำรุงรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
80 นายชัยณรงค์ สาหร่าย ช่างไม้ ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
81 นายณรงค์ แสงจันทร์ ช่างไม้ ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
82 นายพิธี รู้อยู่ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
83 นายสุทธิ ท้าวทอง ช่างครุภัณฑฺ์ ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
84 นายวิรัตน์ เข็มทอง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
85 นายจำเนียร แตงสุด ช่างครุภัณฑฺ์ ระดับ ๓ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
86 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
87 นายบรรพต เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการประเมินผล  
88 นายประมวล เรืองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการประเมินผล  
89 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินผล  
90 นายโฆษิต รักษาทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินผล  
91 นายวิทยา บุญหนุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
92 นายชาญศักดิ์ จันทร์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
93 นายดำรงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
94 นางวราภรณ์ คนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
95 นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
96 นางเพทาย สุจิตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
97 นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
98 นายเอนก วิเลปะนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประเมินผล  
99 สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประเมินผล  
100 นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล  
101 นางสุริยา วรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการประเมินผล  
102 นางจำนงค์ ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล  
103 นายธวัช ธัญญกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
104 นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
105 นางอรัญญา จิวะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
106 จ่าสิบเอกชำนิ นุ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
107 นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
108 นางยิ้มศรี เมืองเหลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
109 นางมณฑาณี ด้วงชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
110 นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
111 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการรับรายงานผลการแข่งขัน  
112 นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานผลการแข่งขัน  
113 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
114 นางสาทิพย์ จริตรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการรับรายงานตัว  
115 นางกัญณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว  
116 นายอดุลย์ สาริกรรณ์ ช่างปูน ระดับ ๒ กรรมการรับรายงานตัว  
117 นายจำเนียร แตงสุด ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓ กรรมการรับรายงานตัว  
118 นายอุดม แก่นไถ ช่างปูน ระดับ ๒ กรรมการรับรายงานตัว  
119 นายปณิธิ แกล้ววิกย์กรรม ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓ กรรมการรับรายงานตัว  
120 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการรับรายงานตัว  
121 นายปราโมทย์ อุปราวิทยานันท์ ยาม กรรมการรับรายงานตัว  
122 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว  
123 นางคะนึง นุ่มสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัว  
124 นายสุระศักดิ์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
125 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
126 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
127 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
128 นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
129 นางสาวมรกต ปฤกษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
130 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
131 นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
132 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
133 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
134 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
135 นายสุพจน์ มธุรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
136 นายประสาร อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยี  
137 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน  
138 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
139 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
140 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
141 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
142 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
143 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
144 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน  
145 นายสำราญ แถมพยัค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
146 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
147 นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
148 นางรัชนีกร จุลพรรค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
149 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
150 นางอภิญญา ยิ้มพักตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
151 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
152 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
153 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
154 นางวรรณา รัตนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
155 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
156 นายวิเชียร วาสนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
157 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
158 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
159 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
160 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
161 นางรดาภัค ประสิทธิ์โชค ศึกษานิเทศก์ กรรมการการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
162 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน  
163 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน  
164 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน  
165 นายธวัชชัย จันทรานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ประธานกิจกรรมปฐมวัย  
166 นายวิเชียร วาสนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมปฐมวัย  
167 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมปฐมวัย  
168 นายสมชาย ยิ้มพักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเขื่อน ประธานกิจกรรมนักบินน้อย  
169 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมนักบินน้อย  
170 นายธวัชชัย จันทรานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ประธานกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
171 นางวรรณา รัตนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
172 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
173 นายบุญเชิด ช่ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดง ประธานกิจกรรมทัศนศิลป์  
174 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการกิจกรรมทัศนศิลป์  
175 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมทัศนศิลป์  
176 นายอดุลย์ ระบอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ประธานกิจกรรมดนตรี  
177 นายอนันต์ พงศ์เสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมดนตรี  
178 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมดนตรี  
179 นางณฐมน เลี่ยมมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ประธานกิจกรรมนาฏศิลป์  
180 นางรีชนีกร จุลพรรค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมนาฏศิลป์  
181 นางสาวสุภาพร สถิตพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ ประธานกิจกรรมการงานอาชีพ  
182 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกิจกรรมการงานอาชีพ  
183 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกิจกรรมการงานอาชีพ  
184 นางอภิญญา ยิ้มภักตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกิจกรรมการงานอาชีพ  
185 นางธนัญชนก อนันตรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งปาจาน กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการงานอาชีพ  
186 นายปริญญา มณีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลอย ประธานกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
187 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
188 นายอาทร จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 ประธานกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
189 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
190 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
191 นางบุษราภรณ์ สุทธิพิทยาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง ประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
192 นางรดาภัค ประสิทธิ์โชค ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
193 นางคะนึง นุ่มสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
194 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
195 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
196 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
197 นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
198 นางไฉน แกล้วกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
199 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการรวบรวมคะแนนผลการแข่งขัน  
200 นายศิลปชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
201 นายธนรัตน นิลประภา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
202 นางลออ ตรีสัตย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
203 นายอัณณพ เสมียนหร่าย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
204 นายสำรวย หนูเถื่อน โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
205 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
206 นายชาญศักดิ์ จันทร์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม  
207 นายดำรงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม  
208 นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม  
209 นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม  
210 นางจันทนา พละทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม  

ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]