หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธรรมรัฐ ใจการุณโรงเรียนวัดหนองแฟบประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
3. นายฉลอง เสมากูลโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
4. นายอำนาจ ดิษฐเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
5. นางวรัชยา กาจชัยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประสาร โชคชัยโรงเรียนบ้านท่าดานประธานกรรมการ
2. นายสุชิน กฤษณพันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ พันธ์พฤกษาโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
6. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
7. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพนมทวน ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
5. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลส่วางอารมณ์กรรมการ
6. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
7. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิทโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประสาร โชคชัยโรงเรียนบ้านท่าดานประธานกรรมการ
2. นายสุชิน กฤษณพันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ พันธ์พฤกษาโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
6. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
7. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดทองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพนมทวน ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนบ้านโนนเหล็กกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
5. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
7. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิทโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุดา สาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุดา สาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวรรณา กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่าประธานกรรมการ
2. นางนวลน้อย จันดาแก้วโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
5. นางอุไร วงษ์นาคโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบประธานกรรมการ
2. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางนันทนา สุพรรณ์โรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
4. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางวัฒนา มาเกิดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคนึง หงษ์ยิ้มโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน เผ่าคงโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางรัตนา สุขขังโรงเรียนวัดบุญลือกรรมการ
4. นางศุภรัตน์ ศิริพยัคฆ์โรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
5. นางน้อยนภา สิทธิวรรณาโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นางจีราณัฐ แกล้วกสิกรรมโรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมกิจ ยงเขตรกิจโรงเรียนวัดวังสาริกากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ รัตนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกะวิน เริงเกตกรรมโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
2. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
2. นางศรีสุดา สีแดงโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิมา จันจุฬาโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นางสาวธนาพร ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางบังอร โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพรรศนชนก กล้าหาญโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
2. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพรรศนชนก กล้าหาญโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
2. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนุกูล สุขนันท์โรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
2. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ วารุกาโรงเรียนวัดหนองเขื่อนกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา โพธิ์จันทร์โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ เดโชโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
2. นางนันทนา เหล่าฤชุพงศ์โรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกวรรณ กล่ำทวีโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางอารีย์ พัฒโนทัยโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ พูลเขตกรมโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ พลูเขตกรมโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ พิมพันธ์โรงเรียนอุทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นายประธาน จินาโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
5. นางเมธินี จงรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุริยา วรสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชื่นจิต เกษศิลป์โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาธิตา มิ่งเมืองมูลโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางวาสนา นวกุลโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุริยา วรสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชื่นจิต เกษศิลป์โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาธิตา มิ่งเมืองมูลโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางวาสนา นวกุลโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายตระกูล พูลพันธ์โรงเรียนวัดตลุกดู่ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ดำนงค์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสาวสุดฤทัย แจ่มแสงโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นางกุลรัศมิ์ ชินพีระเสถียรโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
5. นายก่อเกียรติ กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายตระกูล พูลพันธ์โรงเรียนวัดตลุกดู่ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ดำนงค์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสาวสุดฤทัย แจ่มแสงโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นางกุลรัศมิ์ ชินพีระเสถียรโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
5. นายก่อเกียรติ กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่าประธานกรรมการ
2. นางมรินทร์ ขำศรีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางปฐวรรณธ์ มาแก้วโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
4. นายเฉลิม จันทฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางอุษา ชำนิการค้าโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
6. นางณัฎฐนิตย์ ดอกจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวปราณีรัตน์ อักษรโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนวัดอุโปสถารามประธานกรรมการ
2. นายอัมพร จิตเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
4. นายบุญรักษ์ บุญเงินโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ยนตะสุขโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
6. นายเจริญ มานิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
7. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
8. นายวิลาศ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองชุดเห็ดกรรมการ
9. นายประสิทธิชัย แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนวัดอุโปสถารามประธานกรรมการ
2. นายอัมพร จิตเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
4. นายบุญรักษ์ บุญเงินโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ยนตะสุขโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
6. นายเจริญ มานิตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
7. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
8. นายวิลาศ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองชุดเห็ดกรรมการ
9. นายประสิทธิชัย แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสดศรี เดชากุลโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
4. นายไพศาล เทพพันธ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
5. นางสาวทิพกา พรมเวียงโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
6. นางประกาย ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
7. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
8. นางสุมาลี ศรีเมืองโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มากทรัพย์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
6. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
7. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
8. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนัฎชัย จันทร์ชื่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา ดีฉนวนโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นางสาวนริศรา นัคราจารย์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสมคิด โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ มธุรสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ณัฐวงษ์ศิริโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ ชวดนุชโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นายไมตรี ศรีประเสริฐโรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวงกรรมการ
5. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชิงชัย ทองไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุนัชฌา ชาวบ้านกร่างโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายภูมิชน พรมสินชัยโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทกโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
4. นายทรรศน ธีรจารีโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
5. นางสาวนิสา ยอดละอองโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายมานพ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
5. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายมานพ บุญเพ็งโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
5. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายฝน ก้ออิสละโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นางแย้มโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
4. นายภูษิต ศรีพุตต์โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือกรรมการ
5. นางปาจารีย์ เฉยชาญโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ชีวะไทยโรงเรียนบ้านเขาทองหลางประธานกรรมการ
2. นายอณุ อุ่นสิริโรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญใจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายชาญชัย เปลี่ยนพัดโรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารีกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะโรงเรียนบ้านเกาะเทโพประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ไข่ทองโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นายอุเทน ชวดนุชโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐารามกรรมการ
4. นายประสาร อรุณศรีสุขสันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางอรทัย นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางณัฐชานันท์ เกษมุติโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ลิ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นางวรรนญา ขันธกสิกรรมโรงเรียนบ้านหนองเข้กรรมการ
4. นายมาก อ่อนผางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนัฎชัย จันทร์ชื่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา ดีฉนวนโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นางสาวนริศรา นัคราจารย์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสมคิด โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร คนึงหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายสุทธิชัย หมั่นเขตรกิจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
5. นายโกมล ดีเลิศโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
6. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร คนึงหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายสุทธิชัย หมั่นเขตรกิจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
5. นายโกมล ดีเลิศโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
6. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร คนึงหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายสุทธิชัย หมั่นเขตรกิจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
5. นายโกมล ดีเลิศโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
6. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร คนึงหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายสุทธิชัย หมั่นเขตรกิจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
5. นายโกมล ดีเลิศโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
6. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกมล เจียมเจือจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ วงษ์โกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ โชคชัยโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
4. นางอันธิกา พันธุ์เขียนโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
5. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกมล เจียมเจือจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ วงษ์โกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ โชคชัยโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
4. นางอันธิกา พันธุ์เขียนโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
5. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนวัดวังบุญประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ศิริวัฒนาโรงเรียนชุมชนวัดดงขวางกรรมการ
3. นางโสภา สนประเสริฐโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4กรรมการ
4. นางวรานันท์ เรืองพิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายสิทธิชัย วันเพียรโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนวัดวังบุญประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ศิริวัฒนะโรงเรียนชุมชนวัดดงขวางกรรมการ
3. นางโสภา สนประเสริฐโรงเรียนอนุศิษย์วิทย 4กรรมการ
4. นางวรานันท์ เรืองพิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายสิทธิชัย วันเพียรโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสิริรัฎฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวลำพู ศูนย์ปานโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางสุชีรา เถาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
4. นางวัลภา ประเสริฐศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ภู่เกตุโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสิริรัฎฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรประธานกรรมการ
2. นางสาวลำพู ศูนย์ปานโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางสุชีรา เถาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
4. นางวัลภา ประเสริฐศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ภู่เกตุโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ยิ้มพักตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกลณี จันทรังษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ใจ ธานีตระกูลโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
5. นางสุมาลี จูรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอุเทน ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางฉลวย ดิษผลโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
4. นายสุเทพ จรูญพันธ์เกษมโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ยิ้มพักตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกลณี จันทรังษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
4. นางรัตน์ใจ ธานีตระกูลโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
5. นางสุมาลี จูรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แกว่นการไถโรงเรียนบ้านท่าดานประธานกรรมการ
2. นางนิรดา ภาชนะพรรณ์โรงเรียนวัดหนองสลิดกรรมการ
3. นางปราณี พุทธาโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
4. นางสมควร เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
5. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางบุญชู สิงห์ชะวินโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
3. นางบุญลือ ใยสวรรค์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
4. นางกฤษณา ทัศนางกูรโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางกาญจนา ไทยขำโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางบุญชู สิงห์ชะวินโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
3. นางบุญลือ ใยสวรรค์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
4. นางกฤษณา ทัศนางกูรโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางกาญจนา ไทยขำโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกรสกานต์ จันทรโรงเรียนวัดดงแขวนประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กิจติยาโรงเรียนวัดตลุกดู่กรรมการ
3. นางรัศมี มณีจันทร์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
5. นางสินีนาฎ นิลสุวรรณโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกรสกานต์ จันทรโรงเรียนวัดดงแขวนประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กิจติยาโรงเรียนวัดตลุกดู่กรรมการ
3. นางรัศมี มณีจันทร์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
5. นางสินีนาฎ นิลสุวรรณโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา วรรณภาคโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางสาวทิชา เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวรรณสิริ พยัคฆเพศโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา วรรณภาคโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางสาวทิชา เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวรรณสิริ พยัคฆเพศโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางประภา บัวตูมโรงเรียนวัดท่าโพประธานกรรมการ
2. นางกมลพร แพทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางเอื้องทิพย์ สีเหนี่ยงโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ สนธิรักษ์โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประภา บัวตูมโรงเรียนวัดท่าโพประธานกรรมการ
2. นางกมลพร แพทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางเอื้องทิพย์ สีเหนี่ยงโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ สนธิรักษ์โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัญญานี โตโมโรงเรียนวัดหนองตางูประธานกรรมการ
2. นางอัจจิมา มีทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ กล้ากสิกิจโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
4. นางพวงทิพย์ มีช้างโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวนันทิดา ด้วงอ่วมโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอุษา ศิริโสภณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ ศรีทะแก้วโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
3. นางสุนันท์ วาดพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สมัครเขตการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางปราณี ศรีรักษาแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายทรงพล มากทรัพย์โรงเรียนบ้านคอดยางประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
6. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
7. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
8. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบประธานกรรมการ
2. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางนันทนา สุพรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
4. นางปราณ๊ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางวัฒนา มาเกิดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
2. นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
3. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สุปันนุชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ สืบสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกมล เจียมเจือจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ วงษ์โกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ โชคชัยโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
4. นางอันธิกา พันธุ์เขียนโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
5. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพจน์ มธุรสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ณัฐวงษ์ศิริโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ ชวดนุชโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
4. นายไมตรี ศรีประเสริฐโรงเรียนวัดบุญลิอ สาขาวัดเขาพะแวงกรรมการ
5. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุเทน ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางฉลวย ดิษผลโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
4. นายสุเทพ ่จรูญพันธ์เกษมโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการและเลขานุการ

ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]