หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สถานที่จัดแข่งขัน อำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 28- 29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124-125 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124-125 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124-125 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 127 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 127 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 122 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 118 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 1 ห้อง 127 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคารอุตสาหกรรม 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคารคหกรรม 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคารคหกรรม 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-


ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]