หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สถานที่จัดแข่งขัน อำเภอหนองขาหย่าง ระหว่างวันที่ 28- 29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00 มีการจับฉลากลำดับกิจกรรม และลำดับการแข่งขันของโรงเรียน
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00 มีการจับฉลากลำดับกิจกรรม และลำดับการแข่งขันของโรงเรียน
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 09.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 3 สปช. ห้อง ประชุม สปช. 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 08.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร 3 สปช. ห้อง ประชุม สปช. 28 ก.ย. 2558 เริ่มเวลา 08.00
-


ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 08 6592 6721 E-mail sornornirun@gmail.com นายธงชัย มั่นสุข 08 1534 5117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ 08 9960 1788
นายศิลปชัย เทศนา graphic design
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]