เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2558
29 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก :.   

 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

ปฏิทินการจัดการแข่งขันระดับเขต สพป.อุทัยธานี เขต ๑

 • กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๕๘
 • กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนำคอมพิวเตอร์ (note book) ส่วนตัวไปด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
 • โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน นักเรียน ครูผู้ควบคุม พร้อมเพิ่มรูปภาพและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
 • คณะกรรมการและกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้อง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
 • ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 • แจ้งตารางและสถานที่จัดการแข่งขัน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • โรงเรียนจัดพิมพ์บัตรนักเรียน ครูผู้ควบคุม และกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 • ดำเนินการแข่งขัน วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 หมายเหตุุ  กิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ม.๓) เข้าแข่งขัน จะต้องผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียน และให้กลุ่มโรงเรียนนำผลการคัดเลือกไปลงทะเบียนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ พร้อมกับระดับประถมศึกษา

 

 
การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และกำหนดส่งผลงานนักเรียนแต่ละกิจกรรมได้ที่ http://north65.sillapa.net/sp-center/ พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน พร้อมแนบหลักฐานตามแบบ และเข้าไปทำการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558  สอบถามได้ที่ คุณพิกุลทอง  0614424789 
*** โรงเรียนใดเปลี่ยนตัวนักเรียน โดยเลือกรูปแบบเป็น การเปลี่ยนชื่อ  จะไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์และไม่มีเอกสารขอเปลี่ยนแนบในระบบ
ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                          3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                         4  คน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 02:08 น.
เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคแก้ไขข้อมูล
เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคแก้ไขข้อมูล ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ของนักเรียน ครูผู้ควบคุม ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒. การเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม และการเพิ่มจำนวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
๓. หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับเขต หรือส่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขไปที่ อีเมล์ sornornirun@gmail.com 
๔. เขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไปยังระดับภาคในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕. ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และกำหนดส่งผลงานนักเรียนแต่ละกิจกรรมได้ที่ 
http://north65.sillapa.net/sp-center/
หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หลังจากโอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว โรงเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขเองตามข้อกำหนดของระดับภาค
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:42 น.
การพิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเก็บไว้
๒. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องและดำเนินการแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค
๓. หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.) ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับเขต หรือส่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขไปที่ อีเมล์ sornornirun@gmail.com 
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 16:02 น.
กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่
กำหนดเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
เวลา ๐๘.๕๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประธานถึงบริเวณงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงเปิดงานชุด "มรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพประทีปแห่งไทย"
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำเภอหนองขาหย่างกล่าวต้อนรับประธานในพิธี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กล่าวรายงาน
เวลา ๐๙.๔๐ น. ประธานในพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน บวิเวณเวที่กลาง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินการตามตารางการแข่งขัน 
              
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 10:05 น.
สถานที่รับรายงานผลการแข่งขัน (สำหรัคณะกรรมการ)
คณะกรรมการเมื่อดำเนินการแข่งขันเสร็จในแต่ละกิจกรรม ให้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล คะแนน การลงลายมือชื่อนักเรียนและกรรมการ หมายเลขโทรศัพท์กรรมการ ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลในแต่ละสนาม ดังนี้
๑. สนามโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องสภานักเรียน
๒. สนามโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมเล็ก
๓. สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องรับรองพิเศษ
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13:35 น.
การเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 
1. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนคนเดิม
2. ทำหนังสือถึง สพป. แจ้งรายละเอียดการขอเปลี่ยนตัว โดยระบุชื่อกิจกรรม ชื่อนักเรียนคนเดิม และชื่อนักเรียนคนใหม่ที่จะเข้าแข่งขัน
3. นำเอสาร ในข้อ 1.และ ข้อ 2. มอบให้คณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม ณ จุดแข่งขัน
 
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11:35 น.
ประกาศสนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี แจ้งว่าในวันแข่งขันได้จัดบริการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11:26 น.
เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว
เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนสามารถดำเนินการได้แล้ว 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 17:03 น.
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขต

เจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรงเรียนได้ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนให้กับนักเรียนในกลุ่มแล้ว ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องหากผิดพลาดดำเนินการแก้ไขโดยเข้าไปในระบบโรงเรียน หรือประสานกับกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13:06 น.
การลงทะเบียนตัวแทนนักเรียน ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียม

 • คอมพิวเตอร์ (note book) ส่วนตัว เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
 • หนังสือหรือประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ของกลุ่มโรงเรียนที่มีประธานกลุ่มเป็นผู้ลงนาม
 • ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อ เป็นไปตามประกาศผลการแข่งขันของกลุ่มหรือไม่ หากผิดพลาดให้ประสานกับกลุ่มโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 14:57 น.
การเพิ่มรูปนักเรียนในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
การกำหนดเกณฑ์การประกวดระดับเขต
กติกาการเข้าร่วมแข่งขันตามประกาศของ สพป.อุทัยธานี เขต๑
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 568
จำนวนนักเรียน 1,372
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 847
จำนวนกรรมการ 520
ครู+นักเรียน 2,219
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,739
ประกาศผลแล้ว 115/166 (69.28%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 29
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 191
สัปดาห์ที่แล้ว 362
เดือนนี้ 943
เดือนที่แล้ว 1,801
ปีนี้ 9,719
ทั้งหมด 125,735