เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2558
29 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก :.   

 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

ปฏิทินการจัดการแข่งขันระดับเขต สพป.อุทัยธานี เขต ๑

 • กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๕๘
 • กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนำคอมพิวเตอร์ (note book) ส่วนตัวไปด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
 • โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน นักเรียน ครูผู้ควบคุม พร้อมเพิ่มรูปภาพและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
 • คณะกรรมการและกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้อง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
 • ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 • แจ้งตารางและสถานที่จัดการแข่งขัน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 • โรงเรียนจัดพิมพ์บัตรนักเรียน ครูผู้ควบคุม และกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 • ดำเนินการแข่งขัน วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อำเภอหนองขาหย่าง

 หมายเหตุุ  กิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ม.๓) เข้าแข่งขัน จะต้องผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียน และให้กลุ่มโรงเรียนนำผลการคัดเลือกไปลงทะเบียนในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ พร้อมกับระดับประถมศึกษา

 

 
การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และกำหนดส่งผลงานนักเรียนแต่ละกิจกรรมได้ที่ http://north65.sillapa.net/sp-center/ พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน พร้อมแนบหลักฐานตามแบบ และเข้าไปทำการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558  สอบถามได้ที่ คุณพิกุลทอง  0614424789 
*** โรงเรียนใดเปลี่ยนตัวนักเรียน โดยเลือกรูปแบบเป็น การเปลี่ยนชื่อ  จะไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์และไม่มีเอกสารขอเปลี่ยนแนบในระบบ
ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                          3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                         4  คน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 02:08 น.
เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคแก้ไขข้อมูล
เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคแก้ไขข้อมูล ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ของนักเรียน ครูผู้ควบคุม ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒. การเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม และการเพิ่มจำนวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของแต่ละกิจกรรม
๓. หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับเขต หรือส่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขไปที่ อีเมล์ sornornirun@gmail.com 
๔. เขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไปยังระดับภาคในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕. ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และกำหนดส่งผลงานนักเรียนแต่ละกิจกรรมได้ที่ 
http://north65.sillapa.net/sp-center/
หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หลังจากโอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว โรงเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขเองตามข้อกำหนดของระดับภาค
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:42 น.
การพิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องพิมพ์เกียรติบัตร พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเก็บไว้
๒. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องและดำเนินการแก้ไขในระบบโรงเรียน(ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ระดับภาค
๓. หากโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.) ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานระดับเขต หรือส่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขไปที่ อีเมล์ sornornirun@gmail.com 
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 16:02 น.
กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่
กำหนดเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
เวลา ๐๘.๕๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประธานถึงบริเวณงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงเปิดงานชุด "มรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพประทีปแห่งไทย"
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำเภอหนองขาหย่างกล่าวต้อนรับประธานในพิธี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กล่าวรายงาน
เวลา ๐๙.๔๐ น. ประธานในพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน บวิเวณเวที่กลาง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินการตามตารางการแข่งขัน 
              
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 10:05 น.
สถานที่รับรายงานผลการแข่งขัน (สำหรัคณะกรรมการ)
คณะกรรมการเมื่อดำเนินการแข่งขันเสร็จในแต่ละกิจกรรม ให้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล คะแนน การลงลายมือชื่อนักเรียนและกรรมการ หมายเลขโทรศัพท์กรรมการ ส่งให้คณะกรรมการรับรายงานผลในแต่ละสนาม ดังนี้
๑. สนามโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องสภานักเรียน
๒. สนามโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมเล็ก
๓. สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องรับรองพิเศษ
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13:35 น.
การเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขัน ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 
1. พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนคนเดิม
2. ทำหนังสือถึง สพป. แจ้งรายละเอียดการขอเปลี่ยนตัว โดยระบุชื่อกิจกรรม ชื่อนักเรียนคนเดิม และชื่อนักเรียนคนใหม่ที่จะเข้าแข่งขัน
3. นำเอสาร ในข้อ 1.และ ข้อ 2. มอบให้คณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม ณ จุดแข่งขัน
 
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11:35 น.
ประกาศสนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี แจ้งว่าในวันแข่งขันได้จัดบริการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 11:26 น.
เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว
เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนสามารถดำเนินการได้แล้ว 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 17:03 น.
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขต

เจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรงเรียนได้ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนให้กับนักเรียนในกลุ่มแล้ว ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องหากผิดพลาดดำเนินการแก้ไขโดยเข้าไปในระบบโรงเรียน หรือประสานกับกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 13:06 น.
การลงทะเบียนตัวแทนนักเรียน ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนเทศบาล มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชาวดี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องเตรียม

 • คอมพิวเตอร์ (note book) ส่วนตัว เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
 • หนังสือหรือประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ของกลุ่มโรงเรียนที่มีประธานกลุ่มเป็นผู้ลงนาม
 • ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อ เป็นไปตามประกาศผลการแข่งขันของกลุ่มหรือไม่ หากผิดพลาดให้ประสานกับกลุ่มโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 14:57 น.
การเพิ่มรูปนักเรียนในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
การกำหนดเกณฑ์การประกวดระดับเขต
กติกาการเข้าร่วมแข่งขันตามประกาศของ สพป.อุทัยธานี เขต๑
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 568
จำนวนนักเรียน 1,372
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 847
จำนวนกรรมการ 520
ครู+นักเรียน 2,219
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,739
ประกาศผลแล้ว 115/166 (69.28%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 32
สัปดาห์ที่แล้ว 32
เดือนนี้ 119
เดือนที่แล้ว 260
ปีนี้ 5,058
ทั้งหมด 115,452