รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรพรหม
2. เด็กชายอลงกรณ์  พรมมูล
 
1. นางวาสนา  เพ็ญเดิมพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนากร  เกตุกลมเกลา
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วอยู่
 
1. นายทวีศักดิ์  สิทธิปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  ยอดมา
2. เด็กชายธนากร  ทานัง
 
1. นายธนพล  โทนสังข์อินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนพดล  เดชผล
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  กระแก้ว
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกริชกร  เพ็งอำไพ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   จันหมวก
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาโพ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   กองทรัพย์
2. เด็กหญิงรมณีย์  ปัญญาถา
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ฮกฮั่ว
4. เด็กชายสุภชีพ   สายพฤกษ์
5. เด็กชายเจษฎากร   ลือภักตรา
 
1. นายเอนก  จำนงค์เลิศ
2. นางสาวพิมพา  ภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   โอจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑากรณ์   แก้วสุติน
3. เด็กหญิงพรพิมล   เพ็ญเข็ม
4. เด็กชายพลพล   มาเอี่ยม
5. เด็กหญิงโสภิตา   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ   บุตรสมบัติ
2. นางภัทรภร   อนากูลวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายกฤตภาส   ทิมแดง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ทองอ่ำ
 
1. นางสาวจริยา  น้อยเรือน
2. นางสาว อังคณา  วงศ์คำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล
 
1. นายรักชาติ  บัวทอง
2. นางเยาวเรศ  บัวทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุยะผัน
2. เด็กหญิงรัตติกาญ  บุญรักษ์
 
1. นางศันสิตา  คงปาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงพิณสุวรรณ  ทองสุระวิโรจน์
 
1. นายวีรยุทธ  แสงสุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงฐัมพิตา  หาระคุณ
 
1. นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวพิมพ์วิภา  พระสิทธิเกตุกัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์
 
1. นางสาววรรณี  โม้คำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ผลไธสง
 
1. นางสาววรรณี  โม้คำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาววรรณวิภา  ปันเงิน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงสุธินี   บุญสายยัง
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายสุรเดช  สุภาสอน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเวธนี  แซ่ย่าง
 
1. นางภาวิณี  มงคล
2. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์   แซ่เถ้า
2. เด็กหญิงแก้วมณี  แซ่ล่อ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์   คำอุด
2. นางราตรี   ชูชื่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวดวงใจ  เจาะดำ
2. นางสาวจิรดา  บุญเกิด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  บุญภูมิ
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สอนตัว
2. เด็กหญิงปาริดา  หล้าอูบ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  อินทรเสน
 
1. นางสาวดวงพร  ใจมา
2. นางสาวไอยวียา  สวัสดิพัทธ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ม่วงอ่อน
2. เด็กชายธนพัฒน์  มั่นมา
3. เด็กหญิงศศิธร  แตงบุญรอด
 
1. นางอภิญญา  เพิ่มพูน
2. นางสาวนพมาศ  คำตา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ล่าเกียง
2. เด็กชายพงษ์พิช  สัพลักษ์
3. เด็กหญิงแจ๊สมิน  ฮันเทอร์แมน
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
2. นางวาสนา  ทองศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายปณิธาน  จันทร์ถิ
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สำอาง
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษดา  เครือจันทร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  คำเอี่ยม
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา   บุญเกตุ
 
1. นายนายวิเศษ  อินทิยศ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ต๊ะคำ
 
1. นางสาวจิตติมา   สายวารุณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุ์พืช
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกัณฑ์พงษ์  เกิดหลำ
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงอริสรา  วันเสาร์
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกัณฑ์พงษ์  เกิดหลำ
2. เด็กชายกันไชย  คำญาติ
3. เด็กหญิงชยุตรา  หมีนิ่ม
4. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุ์พืช
5. เด็กชายภัทรพล  ศุภสิริภัทร
6. เด็กหญิงวราลี  บุญครอบ
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปานอ้น
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
9. เด็กชายโกวิท  ทับผึ้ง
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
2. นางบังอร  ประเสริฐผล
3. นางสาวกาญจนา  เครือกิจ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ทัศนา
2. นายณัฐพล  ศรีโยธา
3. เด็กชายธนเดช  สิทธิ
4. เด็กชายนรศักดิ์  บุระชะตะ
5. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
6. เด็กชายปณิธาน  จันทร์ถิ
7. เด็กชายพงศธร  ฟักทองอยู่
8. เด็กชายรัชชานนท์  ชุ่มชืน
9. เด็กชายศุภชัย  พวงเงิน
10. เด็กชายสรรเพชร  สำราญจิตร
11. เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น
12. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
 
1. นายพยนต์  สืบรอด
2. นางเรณู  จุฑาคุปต์
3. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
4. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กลัดล้อม
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสนรู้
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
4. เด็กชายกฤษณะ  ชัยมัง
5. เด็กชายจีระพล  เทียนสว่าง
6. เด็กหญิงชนากานต์  ต๋าตา
7. เด็กหญิงชลธิชา  โกรินทร์
8. เด็กหญิงฐิติมน  ภาสธัญศิริ
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ฟักอยู่
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   มโนวงศ์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต่อ
12. เด็กหญิงณิชานันท์  ภู่นาค
13. เด็กหญิงดวงตะวัน  สีไสย
14. เด็กชายตะวัน  สาคร
15. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเมือง
16. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ใส
17. เด็กชายธนวินท์  ปัญญาปา
18. เด็กหญิงธนิศา  ชากัณฑ์
19. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
20. เด็กหญิงนิพาพร  บัวลอย
21. เด็กชายปณิธาน  จันทร์ถิ
22. เด็กชายพงศกรณ์  กันทา
23. เด็กหญิงพัทรพร  แสนคำงาม
24. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูแผ้ว
25. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
26. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สาคร
27. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทราช
28. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุดสวาท
29. เด็กชายวรวิทย์  จันทร์จิตร
30. เด็กหญิงวัลภา  แย้มจับ
31. เด็กหญิงศุภิสรา  มากทอง
32. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
33. เด็กหญิงสุธิตา  มะโนศิลป์
34. เด็กชายอนุพงษ์  ศีลพร
35. เด็กชายอภิรักษ์  หลำคำ
36. เด็กหญิงอมรรัตน์   จันทร์ฤทธิ์
37. เด็กหญิงอมรรัตน์   วรรโณภาศ
38. เด็กหญิงเกศกนก  วัชรันทวิศาล
39. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
40. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
 
1. นายพยนต์  สืบรอด
2. นางเรณู  จุฑาคุปต์
3. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
4. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
5. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
6. นายนพดล  เพ็งอำไพ
7. นางจิรพร  ทองใหญ่
8. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกวิลทิพย์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงกัญจนา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงท้าว
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ย่าง
6. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสงท้าว
8. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสนว่าน
10. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงนลัทพร  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงนิภาพร  เลาหาง
13. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
14. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ว่าง
15. เด็กชายปวิธ  แซ่ม้า
16. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงปิยมาศ  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาย้าง
20. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
21. เด็กหญิงพิมนภา  แซ่ว่าง
22. เด็กหญิงมณี  แซ่ย่าง
23. เด็กหญิงมนทกานต์  แซ่ม้า
24. เด็กหญิงมัทนา  แซ่ว่าง
25. เด็กหญิงวัลลี  วิหคเชษฐ์ชัย
26. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ย่าง
27. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
28. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่เฒ่า
29. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
30. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ว่าง
31. เด็กหญิงอังคณา  เลาว้าง
32. เด็กหญิงเกศนีย์  แซ่ย่าง
33. เด็กหญิงเปรมศินีย์  แซ่ย่าง
34. เด็กชายเมธัส  แซ่ย่าง
35. เด็กชายโตมร  จันทรมณฑล
36. เด็กชายไกรยุทธ  แซ่ว่าง
37. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นายนิยม  เฟืองผึ้ง
2. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
3. นางมธุรส  เฟืองผึ้ง
4. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
5. นายสัญญา  วงษ์พานิช
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายคารม   คันทวี
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนกาญน์  ยวดยาน
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายสราวุฒิ  เขน่วม
 
1. นายธีรวุฒิ  คงพันธ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  พรมนอก
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  แก้วกันหา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ลาช่อง
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงวรรณพร  โปต๊ะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์    เสรีรัตนเสถียร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงปราณฟ้า  จักรสุวรรณ
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายศักดินนท์  ชุมโคกกรวด
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  ดีพิมาย
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายคารม   คันทวี
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายภูรินท์  เหลืองศิริวัฒนา
 
1. นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยรัช  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวดวงเดือน  วุิรุณทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสมพิศ  สายโสภา
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาปะเพ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หมื่นทุม
3. เด็กหญิงกันภิรมย์  นันภิวงค์
4. เด็กชายกิตติกร  จันทร์ฉาย
5. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
6. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสาโคตร
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  จิตรจำนงค์
8. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
9. นายจิรพัฒน์  วิสุทธิ์
10. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
11. เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล
12. เด็กหญิงณัฐพร  พลนงค์
13. นายณัฐพล  แก้วชัย
14. เด็กชายณัฐพล   แก้วชัย
15. เด็กชายธนพล  แดงนา
16. เด็กหญิงธมลวรรณ  เทียมทะนงค์
17. เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์ฉาย
18. เด็กหญิงธันยพร  นามสงคราม
19. เด็กหญิงธีรดา  ราชสุนทร
20. เด็กหญิงนุชรี  โสมา
21. เด็กหญิงพรทิพา  อิ่มเอี่ยม
22. เด็กชายพันธวัธน์  ตะพานแก้ว
23. เด็กหญิงมณธิราลัย  เสมียนกุล
24. เด็กชายยุทธพิชัย  บุญมานาง
25. นายวงศธร  ไกรฤทธิ์
26. เด็กหญิงวิชญาพร   วังชา
27. เด็กหญิงศักดิ์ศิวิมล  พูลเขตกิจ
28. เด็กหญิงศิลาณี  คำเมือง
29. นายสัภยา  โพธิ์ชะ
30. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
31. เด็กหญิงสุพัตรา  โตพงษ์
32. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ชื่น
33. เด็กหญิงหยกมณี  ชนะพรม
34. นายอดิศร  ขัตเนตร
35. เด็กหญิงอริสรา  บุญตะใน
36. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
37. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  คุยสูงเนิน
38. เด็กชายเป้  พิมพ์โคตร
39. เด็กชายโชติพัฒน์  อิ่มเอี่ยม
40. เด็กชายไพรวัลย์  ไชยเหง้า
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
2. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
3. นางณัฐจีตา  สุดเฉลียว
4. นางสรวงสุดา  หม่อมแปง
5. นางธันยพร  ยอดเพชร
6. นางวารี  โตพันธุ์
7. นายอิศรา  กรุณามิตร
8. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กชายธนกฤต  น้อยเกตุ
 
1. นางพรรณี  ฟักทองงอยู่
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรดาพิมพ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันเกิด
2. เด็กชายกฤษฎา   เทพหมอยา
3. เด็กหญิงกาญจนา  เด่นดวง
4. เด็กชายจตุรงค์  บดีรัฐ
5. เด็กชายจิรศักดิ์  มนตรี
6. เด็กชายจีรยุทธ   ก้อนทอง
7. เด็กหญิงชวัลรัตน์   หมายมี
8. เด็กชายชวัลวิทย์   จูมพิลา
9. เด็กชายณัฐกฤษณ์  อินทัด
10. เด็กชายณัฐวัตร  พันธุมิตร
11. เด็กชายธีรภัทร   เขียวสด
12. เด็กหญิงนัชชา   แก้วเป็ง
13. เด็กหญิงนิชาภา   ขวัญเมือง
14. เด็กหญิงปรามาภรณ์   สังข์ขาว
15. เด็กหญิงพรพิมล   จงกลาง
16. เด็กหญิงพัชรา   นากสวาท
17. เด็กชายภูวดล   พรมอ่วม
18. เด็กหญิงมีนา   เครืออินทร์
19. เด็กหญิงรัญชิดา   เกษหอม
20. เด็กชายรัฐนันท์   มงคล
21. เด็กชายรัฐพันธ์   พนะที
22. เด็กหญิงวรลักษณ์   เวฬุวนาลักษณ์
23. เด็กชายวาชรัตน์   มาวันนา
24. เด็กชายวิษณุ    เชื้อสายมาก
25. เด็กชายวีรภาพ   มีพา
26. เด็กชายศราวุฒิ   อ่ำครอง
27. เด็กชายศราวุธ   ยอดเพชร
28. เด็กชายสรวิชญ์   วงษ์สินทร์
29. เด็กหญิงสุชานาถ   พึลึก
30. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ใจไทยสงค์
31. เด็กชายอรรถวิท   ทวีกสิกิจ
32. เด็กหญิงอริสา   วรชินา
33. เด็กชายอาชัญ  วงค์ประพันธ์
34. เด็กหญิงเกศินีย์   เปรื้องจันทึก
35. เด็กหญิงเรืองระวี   จิ๋วแก้ว
36. เด็กหญิงไอรดา   ตั๋วมาก
 
1. นายชาญณรงค์  หนูเล็ก
2. นางสาวภัสชา  รอดทนงค์
3. นางสาวธัญลักษณ์  ต้องกระโทก
4. นางสาวมณีรัตน์  เปรมทอง
5. นางสาวอรุณพันธ์  จันปา
6. นายศรัญญู  เทพศิริพันธ์
7. นายอุเทน  แหลงคำ
8. นางสาวบุณฑริกา  นวลนิล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกณิการ์  มากสาคร
2. เด็กชายญาณภัทร  เขียวสีทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
4. เด็กชายพิภพภัทร  อิ่มเอี่ยม
5. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
6. เด็กชายวงศกร  อารีรีกษ์
7. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปุกแก้ว
8. เด็กชายวิทวัฒน์  ใจบุญ
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขน่วม
10. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
 
1. นางสายพิณ  เมฆหมอก
2. นางสุภาพร  ชัยศรี
3. นางนที  อ่อนทอง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสืออินทร์
2. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
3. เด็กหญิงณิชานันท์  ภู่นาค
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุดสวาท
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แหยมวงษ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์   วรรโณภาศ
 
1. นางสุภาพร  ชัยศรี
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางนที  อ่อนทอง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  เครือเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐพร  เขมา
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
4. เด็กหญิงพรนภัส  ช่างหลก
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ใจบุญ
6. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
7. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางสุภาพร  ชัยศรี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงกันติชา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่กือ
3. เด็กหญิงนงค์ลักษ์  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงวันดี  แซ่กือ
6. เด็กหญิงศุภร  มั่นพัฒนาการ
7. เด็กหญิงอัญชลี  พันธกิจพาณิช
8. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายกอบชัย  สายคำ
2. เด็กชายคงศักดิ์  พวงแก้ว
3. เด็กชายชนาธิป  สุรอาษา
4. เด็กหญิงชลธิชา  มาอุด
5. เด็กหญิงธีรกานต์  เรียนตัน
6. เด็กชายปฏิพล  ตุ่นคำแดง
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตะเภา
8. เด็กหญิงภาวิณี  หลิ่งทอง
9. เด็กหญิงวราวรรณ  ตะเภา
10. เด็กชายวีระภาพ  สุขเกษม
11. เด็กชายวุฒิชัย  ชูเชื้อ
12. เด็กหญิงศุภมาส  ปราจันทร์
13. เด็กชายศุภวัฒน์  เดชดนู
14. เด็กหญิงศุภักษร  ปราจันทร์
15. เด็กหญิงสิริขวัญ  ตันจันทร์
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  ตันฟุ่น
 
1. นายศุภกฤต  บุญจินนา
2. นายชัยวุธ  บึกนันตา
3. นายมนูญ  พรหมอินทร์
4. นางสาวแสงเดือน  เรียนตัน
5. นางสาววารุณี  สอนแก้ว
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจีระพล  เทียนสว่าง
2. เด็กชายธนกร  ปั้นเกี่ยว
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  สว่างวรวงษ์
4. เด็กชายภูรัตน์  หิรัญงาม
5. เด็กหญิงระวีวรรณ  ไสวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มันตะสูตร
2. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายอัครวินท์  ราชโสภา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำลือ
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกรวรรณ   เจริญพร
2. เด็กหญิงจิราพร   ทองคำ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   พูลทอง
4. เด็กหญิงนันทิกานต์   จอมนก
5. เด็กหญิงภาวิณี   แก่นศรี
6. เด็กหญิงรวิพร   เชื้อวงศ์
 
1. นางวรรณชนก   เดิมสมบูรณ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายทศพร  รำมะนา
2. เด็กชายพฤติพงษ์  ศรีหนองกุง
3. เด็กชายพิเชษฐพงษ์  จันทะบุรี
4. เด็กชายรัชชานนต์  ตุ่มทอง
5. เด็กชายวีรยุทธ  ศรีปลอด
6. เด็กชายอภิรักษ์  จุมปา
 
1. นายอภิชาติ  ขยันเกตุการณ์
2. นางสาวชาริยา  คำชู
3. นางสาวเรณู  ทับหั่น
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงวิภาวี  อินนันต๊ะ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ตามูล
3. เด็กหญิงเบญจพร  พันธศรี
 
1. นางกมลพร  สาลี
2. นางสาวพิมพาพร  เนียมรอด
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เสนา
2. เด็กหญิงมาริสา  ทองสอาด
3. เด็กหญิงลีนา  ทิวาลัย
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
2. นางสาวธนวรรณ   พันธ์ทิพย์กุล
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นาคปัญญา
2. เด็กชายมานะ  แซ่ม้า
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางสาวกรรนิการ์   น้อยสุวรรณ
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงบุษรา  คำมี
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. สามเณรกานรวี  มีบุญ
2. เด็กหญิงฐณมาศ  แทนลึง
3. เด็กชายพีรณัฐ  ณ นคร
 
1. นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์
2. นางสาวธัญพิชญ์ชา  กลิ่นรส
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. นายวิเชียร  แซ่ย่าง
2. นายอดิศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
2. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายพนิตพิชา   โชติชมภูพงษ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   อุนาพันธ์
 
1. นายเอกภักดิ์  ยินดีผล
2. นายปรีชา  เครืออิ่ม
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายจิรภัทร  พุ่มกล่อม
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  ใยระย้า
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนำพล  แก้วมูล
2. เด็กชายสยมภู  สำราญจิตร
 
1. นางสาววรากร  ทองทวี
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุนนทะนาม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ภู่จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. นายกิตติพัฒน์  เรือนคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุ์แตง
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางวิลาวรรณ   ภู่ระย้า
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  อินพิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นายนที  ราศรี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กันอินต๊ะ
2. เด็กหญิงนาตาลี  ชวนชื่น
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางหนึ่งฤทัย   นาทองมอญ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนวพล  สังข์คำ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  อ่วมทิพย์
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายธเนศพล  วุ่ยแม่สอด
2. เด็กชายภาคภูมิ  ดีเมฆ
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  แก้วเขียว
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธันวา  อ่วมทองสุก
2. เด็กชายธีรเดช  เรไรวรรณ
3. เด็กชายอธิป  เครือเถื่อน
 
1. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
2. นายสมชาย  รอดคุ้ม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่มี
2. เด็กชายประสิทธิ์  ผดุงพงษ์พนา
3. เด็กชายเตชิต  แสงสว่าง
 
1. นายชัยพร  นังคัล
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  คงวุฒิบริบูรณ์
2. เด็กชายชาติชาย  หินลาดมงคลกุล
3. เด็กชายมินทดา  หินลาดศักดิ์สกุล
 
1. นายศิลปชัย  กิตินันทน์
2. นายรัชต  จันทร์เจนจบ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงกัญจนพร  อยู่เลิศลบ
3. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดีเมฆ
2. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงอลิษา  วุ่ยแม่สอด
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางนวลตา  สุขสถิตย์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   วงกลม
2. เด็กชายธีรภัทร   โอจันทร์
3. เด็กหญิงพัฒธ์ธีรา   จิ๋วทา
4. เด็กชายภูวนัย   จิ๋วทา
5. เด็กหญิงสวรินทร์   เจียรติ้ว
6. เด็กชายไชยนันทน์   แก้วโน
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาวรัชนี  มูลงาม
3. นางสาวเณริศา  คำแก้ว
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  มานา
2. เด็กหญิงปภัสสร  จุ๋ยมา
3. เด็กชายวรายุทธ   อ้วนพรมมา
4. เด็กชายสืบพงศ์   บกแก้ว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงใส
6. เด็กหญิงอิสิริญา   จินาเขียว
 
1. นายกษิดิศ   ดีวังทอง
2. นางสาวรัชนี  มูลงาม
3. นางสาววิมพ์วรา  วงษ์ใหญ่
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วีวงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จิ๋วปัญญา
 
1. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
2. นางสาวชลธิชา  แซ่ยั้ง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
2. เด็กหญิงภริตา  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงษ์กลม
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
2. นายอภิชาต  เลื่อนชิด
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์   สาริยา
2. นายวิระยะ  ค่อนดี
3. นายสุธิพงษ์  พรมคำตัน
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ม้า
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอันนา  เลาย้าง
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนริศรา  พรมบุญชู
2. เด็กหญิงปภาดา  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  ดีเมฆ
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นายนราศักดิ์   ทองหล่อ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  ชมภู
2. เด็กชายพชรพล  สิงเหลือ
3. เด็กชายวีรากร  สอนหลี
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. นางสาวรวิษฎา  สมเพียร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากกวง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แสนคำหล้า
2. เด็กชายธนกร  สมคะเน
3. เด็กหญิงมะเซ็ง  แซ่ย่าง
 
1. นางมรกตทิพย์  คิดยาว
2. นางสาวปาริชาติ  สุขารมย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวดรรชนี  เลาว่าง
2. นางสาวรุจิรา  วิชยาภัย
3. นางสาวอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทาบัว
2. เด็กหญิงวรินดา  อุประทอง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กาวี
 
1. นางพิมพ์ชนา  พิมพ์ธีรภักดี
2. นางสาวบุญทิน  บุญมา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงกัลยากร   คำมูล
2. เด็กหญิงกัลยาณี   วงศ์แยง
3. เด็กหญิงปาลิตา   ถาวร
 
1. นางนงลักษณ์   ม้าชัย
2. นางสาววรัญญา  ปริษาวงค์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานดา   สว่างธนานันต์
2. เด็กหญิงลินดา   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงไหมซ่ง   แซ่ลี
 
1. นางสาวกาญจณาพร   สัตถาพล
2. นางชลธิรา  แก่นจันทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายคณิตศร  ชัยมีแรง
2. เด็กชายวรพล  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายศรายุทธ  ช่วงสงฆ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   อินทวงศ์
2. นางสาวจงรักษ์   แสงแก้ว
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ต๊ะเรือน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรืองงาม
3. เด็กหญิงอริสรา  พรมเสน
 
1. นางวราภรณ์  รวมชัย
2. นางกาญจนา  ชัยแจ้ง
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณภัทร  ตันยา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงินยวง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด
 
1. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
2. นางเปี่ยมสุข  เรืองงาม
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายพิยดา  จันทร์มา
2. เด็กหญิงอภิญญา  นาวีเสถียร
3. เด็กหญิงอรวี  ผาสุโพธิ์
 
1. นางนิพาพร  พุ่มจันทร์
2. นางสาวดอกไม้  พิมพ์แก้ว
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กหญิงนิลริณี   ยอดแสน
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สุติ
3. เด็กชายอัมรินทร์  หมายเจริญ
 
1. นางสาวลักขณา  พานิชกิจ
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงเลีย   แซ่เฮ่อร์
2. เด็กชายเอก  แซ่ล่อ
 
1. นางสาวธรรญชนก   ทองอ่ำ
2. นางคุณัญญา   จำนงค์รัตน์
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนันทกา   ฝ้ายแดง
2. เด็กชายศุภกร   ชุณสอน
 
1. นางวาสนา  เขียวสีทอง
2. นายปิยะสิทธิ์  เดชะวงษ์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกรวีร์   แซ่ลี
 
1. นางวาสนา  นาครอง
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. นายเฮนรี่ พีระพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สารสี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือยฝน
 
1. นางประนอม  ดีวังทอง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กชายภูวนัย   คำไอมาลี
 
1. นายภรากร  ก้อนเอื้อย
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายกมลภพ  พลนงค์
2. เด็กชายณฐวัชร์  สละผัน
3. เด็กชายดนุช  ใจปิง
4. เด็กชายธวัชชัย   สารผล
5. เด็กชายปาณัท  นันทกุล
6. เด็กชายศุภากร  พิมภาค
7. เด็กชายสรรษกฤษ์  พันศรีรัตน์
 
1. นายภูชิสะ  อิทธิโยธิน
2. นายมงคล  เมธีธรรม
3. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   เกตุแผ้ว
 
1. นางสาวพรประภา   แสนประเสริฐ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกฤษณา  นิ่มมั่ง
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงดวงฤดี  หนึ่งชัชวาล
 
1. นางชัญญาธร  หน่อแก้วมูล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กหญิงจิณณพัต   ธรรมมา
 
1. นางปาริชาติ   ภิรมย์ทอง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายจาตุรงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวปวีณา  ปิ่นมณี
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กหญิงลลิตา   แก้วแสนสาย
 
1. นายถวิล  ไหมตัน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุญชู
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โชคเจริญพัฒนา
 
1. นายธัญเทพ  กัณฑาบุญ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  จิ๋วต๊ะ
2. เด็กชายธนภัทร  ฉิมพลี
3. เด็กชายนพดล  ปูเครือ
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางสาวนงเยาว์  เงินดี
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา  สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
2. นางสัญศณีย์  เล้าใจ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงเกวลิน  ด้วงลา
2. เด็กชายเจษฎาพร  พันธ์ุพืช
3. เด็กหญิงเมธาวี  สืบเจ๊ก
 
1. นางสุมาลี  คุณชื่น
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
2. เด็กชายทินกร  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่วมใจอาชา
 
1. นายกำธร  ปินตา
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายชนกชนม์   อย่างรุ่งโรจน์เชิด
2. เด็กชายพูมใจ  แซ่ว่าง
3. เด็กชายอนุชิต  แซ่ท่อ
 
1. นายรัตนพล   สิทธิประเสริฐ
2. นายสุรภัณฑ์   แสนต่างใจ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงศิริญา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสายฝน  แซ่ม้า
 
1. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
2. นายบรรณกร  วงษ์แขกหล้า
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ปกรณ์ไพโรจน์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กชายปฏิภาร   โสจันทร์
2. เด็กชายศิรวิทย์   แสงชมภู
 
1. นางบุญชู   คุ้มวงษ์
2. นางจีราพร   นันตา
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ตาริน
2. เด็กชายธัญยากร  แก้วฟู
3. เด็กชายรัฐภูมิ   คงสิทธิ์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
2. นางสาวลักขณา  จิ๋วปัญญา
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  คำชุ่ม
2. เด็กชายพันธ์ชม  ดีสวัสดิ์
3. เด็กชายพิเชษฐ  แหวเมือง
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นางปวีณพร  บุญฟู