หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นางรัชนีวัลย์ ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายสุพจน์ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายวันชัย สนปี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายทวีป พึ่งคร้าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นางรำเพย อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประธานกรรมกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
14 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
15 นายสมยศ ต่ายแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
16 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
17 นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
18 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
19 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
20 นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
21 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
22 นางมัณฑนา ทังดิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
23 นางสาวมณฑา อ๊อดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
24 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
25 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
26 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร ธุรการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
27 นายคณิศ เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
28 นางรจรินทร์ วังเวงจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าไม้แดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
29 นางสาวจันทนา ภักดีปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ ๑๐๒ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
30 นางสาวนิตยา โมมีเพชร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(กลุ่มจตุรมิตร) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
31 นางวิไลวรรณ ทำสีนาค จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
32 นางสาวสาวิตรี โทนสังข์อินทร์ จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
33 นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่ จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
34 นางสาววารุณี สอนแก้ว จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
35 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
36 นางเบ็ญจวรรณ เกตนานนท์ จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
37 นางสาวชัญญาชิต สุดชา จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
38 นางสาวอาทิตยาณี เขมา จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
39 นางสาวเบญจวรรณ พูลเขียว จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
40 นางสาวกัลธพร มงคล ครูโรงเรียนตากกวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
41 นายวิริยะ สาระเกศ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
42 นางสาวศิริวรรณ พลโต ครูโรงเรียนตากกวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
43 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
44 นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
45 นางสาวญาณธิชา ปัญญาเสน จนท.ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]