หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ พิมพรมโรงเรียนชุมชนบ้านสันป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
4. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
5. นางเครือนาถ วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
6. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวปัทมาภรณ์ ตุ้ยน้อยโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นายจตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ พิมพรมโรงเรียนชุมชนบ้านสันป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
4. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
5. นางวันทนีย์ ปริมาริยะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
6. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา ชูเมืองโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
8. นายนภดล ปราจันทร์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ พิมพรมโรงเรียนชุมชนบ้านสันป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
4. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ์ ชูเมืองโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส คำแย้มโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
8. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พิมพรมโรงเรียนชุมชนบ้านสันป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
4. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางเปรมจิต สมจิโนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นายมีชัย ชาติไทยเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากอุทิศ2กรรมการ
8. นางสุนิสา นวลละอองโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ พิมพรมโรงเรียนชุมชนบ้านสันป่าลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
4. นางคณารัตน์ คุณชัยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
6. นายธนากร ทำมาตาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
7. นายสุรเดช สุขเครือเกิดโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
8. นางสาวรัชยา สอนแก้วโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านแม่พะยวบประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้ววรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอิศรา กรุณามิตรครูโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาครูโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
5. นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์ครูโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวรรณปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านแม่พะยวบประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์ครูโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ แก้ววรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายอิศรา กรุณามิตรครูโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาครูโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ นัยวุฒิผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร คำธรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางศิภากรณ์ สาริกาครูโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
6. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์ครูโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
9. นายสุรพงษ์ แก้ววรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ นัยวุฒิผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอรรพร คำธรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางศิภากรณ์ สาริกาครูโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
5. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายกตณพล สอนไวครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
7. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์ครูโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
9. นายสุรพงษ์ แก้ววรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ นัยวุฒิผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร คำธรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางศิภากรณ์ สาริกาครูโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
6. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์ครูโรงเรียนเด่นไม้ซุงกรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
9. นายสุรพงษ์ แก้ววรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุริ บงกชจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นางพรพรร สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สีสันโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ครองเกษรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
3. นางภัทรวรรณ ยงค์ชัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนตะเคียนด้วนกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยประธานกรรมการ
2. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุริ บงกชจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
3. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางภัทรวรรณ ยงค์ชัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทัศน์ ครองเกษรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102ประธานกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สีสันโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร์ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
2. นายวันชัย นาคสังข์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนห้วยพลูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย พบพืชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สอนเจริญทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเชษฐ์ แผ้วกิ่งสโมสรลูกเสือจังหวัดากกรรมการ
4. นางณภัทธ นุสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพินิจ อำพันธ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนาวิน ศรีวิเศษอาจารย์โรงเรียนเทคนิคตากกรรมการ
3. นายคะนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพาทพงษ์ รุ่งระวีสโมสรลูกเสือจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับอาจารย์โรงเรียนเทคนิคตากกรรมการ
3. นายพาทย์พงษ์ รุ่งระวีเจ้าหน้าที่สโมสรลูกเสือกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวลักขณา พานิชกิจโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
2. นางมยุรี ศิริยานนท์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรหมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางมัลลิกา กาน้อยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยนะสงครามกรรมการ
5. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจันทร ศรีคำเครือโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
2. นางอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายนรพนธ์ จันชูมีโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ ๒กรรมการ
4. นายสมพล รอดเกตุโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ถาน้อยโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยนะสงครามกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อ่อนแก้ว โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัคชัญญา คำแพวโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ กาวินำโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสรวงสุดา หม่อมแปงโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิยะดา พลคิดโรงเรียหนองเสือพิทยาคมนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสะท้าน สีอ่อนโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา คุ้มกล่ำโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ โมพันธุ์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
4. นายปรีดา เหลือบแลโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธณัชพงศ์ สืบวาณิชย์โรงเรียนบ้านสามเงาประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกนต์ธีร์ มีกล่ำโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ตรีธัญญาโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสะท้าน สีอ่อนโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุทน ใจคำโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
3. นางสาววรากร ทองทวีโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายภาณุมาศ จุฑาคุปต์โรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุรภัณฑ์ แสนต่างใจโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บัวเกตุโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
4. นางสาวประกายทอง ธรรมชื่นโรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ กาวินำโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัคชัญญา คำแพวโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ กาวินำโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวภัทรพร การะแบกโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตตวดี ภัทรธรรมาพรโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ กาวินำโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นางนินัญญา มูลงามโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นายอรรถพล หม่องสนธิโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายณตพนธ์ มุสิกปานโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เจนกระบวนหัดโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ บัวทองโรงเรียนลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เผ่ากลิ่นโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา ช่างนาวาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
5. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
6. นายสันทัศน์ ตันยาสพป.ตาก เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
5. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
6. นายสันทัศน์ ตันยาสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ดีดิษฐ์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อยประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงษ์พานิช โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสีวิลัย เขียวสีทองโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุล โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
6. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ดีดิษฐ์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อยประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโย โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสีวิลัย เขียวสีทองโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุล โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นายสัญญา วงษ์พานิช โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางศศิรฐา แข็งเขตการณ์โรงเรียนสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ หลอมทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ จันทร์เคน โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้ ที่ 102กรรมการ
6. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศศิรฐา แข็งเขตการณ์โรงเรียนสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ หลอมทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ จันทร์เคน โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้ ที่ 102กรรมการ
6. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะประธานกรรมการ
2. นายวันชัย กลิ่นเกษร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชัยเดช โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
4. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
6. นางไกรวัลย์ กัญญา โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
7. นายฉะอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะประธานกรรมการ
2. นายวันชัย กลิ่นเกษร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชัยเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
4. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เนื้อไม้โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
6. นางไกรวัลย์ กัญญา โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งแดงประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ยมเกิด โรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ม้าชัยโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
4. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดีโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางพนิดา พรพาหา โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
6. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ เกิดนวลโรงเรียนบ้านวังประจบประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พลหาญโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต บุญทศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
7. นายธวัช คำแลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งแดงประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ยมเกิดโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ม้าชัยโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
4. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดีโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางพนิดา พรพาหา โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
6. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เกิดนวลโรงเรียนบ้านวังประจบประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พลหาญ โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
7. นายธวัช คำแลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางพชรพร ศรีจันทร์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวพิมพาพร เนียมรอดโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นางวรรณีดี เชี่ยววานิช โรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
6. นางชูจิตร จิ๋วเอี้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางพชรพร ศรีจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวพิมพาพร เนียมรอด โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นางวรรณีดี เชี่ยววานิช โรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
6. นางชูจิตร จิ๋วเอี้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม โรงเรียนบ้านหนองเชียงคาประธานกรรมการ
2. นางนิวา กาวี โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางดรุณี ภู่คง โรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
4. นางสุพิศ สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
6. นางอนุชิดา จันทราวุธโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม โรงเรียนบ้านหนองเชียงคาประธานกรรมการ
2. นางนิวา กาวี โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางดรุณี ภู่คง โรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
4. นางสุพิศ สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
6. นางอนุชิดา จันทราวุธโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจงกล บุญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง อินจินาโรงเรียนลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจงกล บุญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง อินจินา โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นางวัลภา อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
6. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรชร ปราจันทร์โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางวันดี เทภิกันโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางอารีย์ สิทธิบาล โรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
5. นางสุมาลี คุณชื่น โรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสร โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรชร ปราจันทร์โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสร โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางวันดี เทภิกันโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
5. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
6. นางสุมาลี คุณชื่น โรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเอราวรรณ หมื่นประศักดิ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร จ๊ะสุนาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญแข วิชิตไพบูรณ์โรงเรียนตากกวงกรรมการ
4. นางนารีรีตน์ หาญกิตติมงคลโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
5. นางดวงเนตร จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพิมพ์มาดา พ่วงพีอภิชัยโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
2. นางเด่นจิตร พจมีนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์กรรมการ
3. นางนิชรินทร์ จำปานิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจงกล ชอบธรรมโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางสิริกัญญา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางเขมมิการ์ วงษ์หิรัญตระกูลโรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางสุกัญยา พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้นโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเทียมใจ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางเขมมิการ์ วงษ์หิรัญตระกูลโรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางสุกัญยา พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้นโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุศีรีรัตน์กุลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุศีรีรัตน์กุลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษม สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีมาศ นันตาบ้านตะเคียนด้วนประธานกรรมการ
2. นางสิยาพัฐ เอี่ยมอินทร์บ้านเนินมะลื่นกรรมการ
3. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวพัชรา ก๋าเร็วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางเกษร สุยะลือโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ มารุนับโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์บ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา เกตุสระบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
4. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ เงินดีบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสาระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ศรีสุรโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนกานต์ อินทะราชาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ศรีสุรโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนกานต์ อินทะราชาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางมณี พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
4. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางมณี พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
4. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางมณี พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
4. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางมณี พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
4. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวราตรี เขียวสีทองโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายจิรายุทธ เขียวมากโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หลอมต้นโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
4. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หลอมต้นโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
4. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางประมวล มุมทองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
5. นางสาวนภาพรรณ ทองคำโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางประมวล มุมทองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
5. นางสาวนภาพรรณ ทองคำโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]