รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สุุุโขทัย เขต 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสังวร 1. เด็กชายธนชัย  โหมดไทย
2. เด็กชายปณชัย  นาคคชฤทธิ์
 
1. นางสาวพิมสุดา  อาษารบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  แย้มเขน็ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนันตะ
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายศรายุธ  ดีเรือง
2. เด็กชายสุวรรณ  บานนคร
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. นายธีรภัทร์  จงอยู่เย็น
2. เด็กชายมงคล  จงอยู่เย็น
 
1. นางนิภาพรรณ  กันนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายกำชัย  บัวนาค
2. เด็กชายคำสิงห์  เหลี่ยมผา
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กชายธนพล  ทรัพย์สิน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ชาติวงษ์
3. เด็กชายวิฒิโรจน์  นงนวล
4. เด็กชายสุธา  ทรัพย์สิน
5. เด็กชายเทวาพิทักษ์  ขันแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ประยูร
2. นางปาริชาติ  อินต๊ะกัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายจตุพล   สิงห์แก้ว
2. เด็กชายภาณุเดช   ทับเปียง
3. เด็กหญิงวริศรา   ไกรกิจราษฎร์
4. เด็กชายศศิวิมล   สุพัฒน์
5. เด็กชายศิรชัช   โม้คำ
 
1. นางสาวดวงนภา  จริตงาม
2. นางมัชฌิมา  ชางผาสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   ชัยวิเศษ
2. เด็กชายอธิวัช  ชูเนตร
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นายดิเรก  คชาธาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กชายจิตรภณ  พิพิธทอง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  พิเชฐถาวร
 
1. นายสมพงษ์  มัจฉิม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  งงงวย
2. เด็กชายธิบดินทร์  พลพรม
 
1. นางลัดดา  ลอยเลิศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สั่งสอน
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายภัทรพล   จากสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์   บินทจร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญ
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กหญิงโสภาคย์  เสนะจำนงค์
 
1. นายดิเรก  ขวยเขิน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์   อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์   บินทจร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงนภาศิริ  แซ่ลี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงนุจรีย์   อายุครุฑ
 
1. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงสโรชา  อุดมชัย
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพชร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 1. เด็กชายปรีชา  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงสายธาร  บุญไธสง
 
1. นางสาวพิกุล  คุ้มสา
2. นางสาวชลธิชา  เซ็นหอม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณัฐกร  กล่ำบุตร
2. เด็กหญิงธัญสุดา  เรืองดี
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายวีระศักดิ์  ทองปาน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไอยเรศ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฉวี
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
2. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อองราช
 
1. นายศรศักดิ์  พรมเกตุ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนจิ๋ว
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  แจงชู
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
2. นางสาวกุสุมา  ชัยมงคล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงพรกนก  ศรีภูมิ
2. เด็กชายสำราญ  อายุครุฑ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกตุบาง
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
2. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายจิรายุ    น่วมเจริญ
2. เด็กชายณัฐโชติ   คล้ายบุญโต
3. เด็กชายนพคุณ   มีบุญ
 
1. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายนรงฤทธิ์  ปักษี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ชะยันโต
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ป้อเฮือน
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
 
1. นายบุญยืน  พนาสัณฑ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงอนิสชา  คำเสน
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายอภิเดช  พ้นเวร
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสุริยา  บุญยอม
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธนชัย  พนาสันต์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายอนุพงศ์  เจริญทอง
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แควน้อย
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  แท่นมณี
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพชร
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. นายวรุฒ  ทับพิมล
 
1. นายสมชาย  จับคล้าย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายนนธวัช  ฉลวย
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญเมือง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวเพ็ง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  บัวเพ็ง
4. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงนฤมล  แท่นมณี
6. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
7. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
8. เด็กหญิงวาสนา  โอฬาร
9. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นายนนท์  สร้อยสวาท
3. นางอรสา  ใจทำดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายจักรชัย  นิลวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทียมตา
3. เด็กหญิงชยุตรา  หอมกระฐิน
4. เด็กหญิงพัตธราวรี  บัวเพ็ง
5. เด็กชายพิชิตชัย  จำรัส
6. เด็กหญิงอรวี  หงษ์ภูมี
7. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
8. เด็กหญิงเกสร  บัวเพ็ง
9. เด็กชายเสริมพงษ์  หย่อมวิไล
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นายภิปราย  นักธรรม
3. นางสาวสุพรรษา  ฉิมพาลี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร   ระเริง
3. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
4. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
5. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
6. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
7. เด็กหญิงพันธิวา  แก้วสาสุข
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
10. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ์
11. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
12. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
13. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
15. เด็กชายเอกรัตน์  นนท์ประศาสน์
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
2. นายรุ่งฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายณัฐพงษ์  พลมาก
4. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นุชท่าโก
2. เด็กหญิงณัฐพร  รอบุญ
3. เด็กชายณัฐพล  กระบวน
4. เด็กชายทศพล  เริ่มจำ
5. เด็กชายธนชัย  พนาสันต์
6. เด็กชายธาดา  ทวีรัตน์
7. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
8. เด็กหญิงวรัทยาพร  ค้าไม้
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  นิรชน
10. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
11. เด็กชายอนุชัย  แดงพัด
12. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  กมลาศน์
 
1. นายอดสรณ์  วงกลม
2. นายวัลลภ  แก้วเนตร
3. นางคมคาย  ยาพรม
4. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิมุกตาคม
3. เด็กหญิงกุลนิภา  ลำจวน
4. เด็กหญิงขวัญนภา  ภู่แก้ว
5. เด็กหญิงจิรพรรณ  ไตรเพ็ชร์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณา
7. เด็กหญิงชุตินันท์  นิลจันทร์
8. เด็กหญิงธนัชชา   คุ้มโต
9. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ม่วงคำ
10. เด็กชายพลกฤต  บ้านกล้วย
11. เด็กชายสหรัฐ  ชาญยา
12. เด็กหญิงสาวิณี  สนสุด
13. เด็กหญิงสุขสัน  รักท้วม
14. เด็กหญิงสุนิตา  ไก่แก้ว
15. เด็กหญิงสุนิษา  บ้านกล้วย
16. เด็กหญิงสุภาวดี  นิลจันทร์
17. เด็กชายอนุรักษ์  สายทอง
18. เด็กหญิงอรัญญา  ชาญสมาธิ
19. เด็กหญิงเกศราพร  ไมวรรณ์
20. เด็กหญิงเนตรนภา  น้อยหล่อง
 
1. นางฉลวย  มะเฟือง
2. นางองุ่น  ฮ่วนสกุล
3. นางพงษ์ลดา  ทองดี
4. นางลำดวน  เกิดศรี
5. นางสาวสุรีย์พร  ธุปทอง
6. นางชนนิกานต์  มูลขำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดป้อม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  หาญณรงค์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  จันตรา
5. เด็กชายชาญชัย  เพชรสอาด
6. เด็กหญิงณัฐฌา  รักเพชร
7. เด็กชายดิษยสรินทร์  ศรีนวล
8. เด็กหญิงตุลยา  สายคำมูล
9. เด็กชายนรวิชญ์  น้อยระวี
10. เด็กชายนัทรพงศ์  ขุมเพชร
11. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณวงศ์
12. เด็กหญิงบัว  ศิลธรรม
13. เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์สวัสดิ์
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ตากัน
15. เด็กหญิงวัฒนา  คำหล้า
16. เด็กหญิงวารุณี  เคหะบุตร
17. เด็กชายวิริทธิ์พล  คำมาโย
18. เด็กหญิงศรสวรรค์  วังคะฮาต
19. เด็กหญิงสิริพร  เทือกคำซาว
20. เด็กหญิงสุจิตรา  ทาจันทร์
21. เด็กหญิงอรพิมล  ไทยสมัคร
 
1. นางรำพวง  จันทร์เดช
2. นางคนึงสุข  แก้วปลั่ง
3. นายยุทธนันท์  จันทร์เดช
4. นายบุญดช  มงคลกาวิน
5. นายสมประสงค์  ระวังการ
6. นายสืบวงค์  วงศ์วิเศษ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทิมา
 
1. นางสาวกุลวดี  คงปั้น
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1. เด็กหญิงดุษฏีพร  พันธ์เรือง
 
1. นายชูศักดิ์  อ่วมแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  หลวงนุช
 
1. นางกนกพร  เกิดทวี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงโสภิต  นามสม
 
1. นางวีรอร  ใจแก้ว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายธีรวุฒิ  พวงแก้ว
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กชายพัชรพล  อ่ำจันทร์
 
1. นางศรีไพร  บุญมา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวชุติมา  กล่อมกมล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงนภาพร  ผูกพัน
 
1. นางสมสมัย  จุมพลศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายภราดร  บูรณอภิรมย์
 
1. นายกิตติศักดิ์   พึ่งหวาน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1. เด็กหญิงดุษฏีพร  พันธ์เรือง
 
1. นางเจษฐ์สุดา  ขำพงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จงจำ
 
1. นางสาวกุลวดี  คงปั้น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายพงศพัศ  เนียนเฮียน
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ค้างคีรี
 
1. นางอุมาพร  พันสอิ้ง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  บุญชู
 
1. นางสมถวิล  สอนแจ่ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายพีระกานต์  พึ่งมีสุข
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทิมแย้ม
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึก 1. เด็กหญิงกวีนี  โยธาดี
2. เด็กชายกิตติภพ  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ทุเลา
4. เด็กหญิงนันทกานต์  ทุเลา
5. เด็กหญิงปวีณา  เรืองโรจน์
6. เด็กชายภูมิเมธ  พันธมิตร
7. เด็กหญิงมุกรินทร์  สุดสาคร
8. เด็กชายลัญกร  แจ่มแจ้ง
9. เด็กชายอาณัติ  นนทธิ
10. เด็กชายเนติภูมิ  เลื่องลือ
 
1. นางวิลาวรรณ  ทองแจ้น
2. นางทองจันทร์  เข็มทอง
3. นายอภิชาติ  อมรมุณีพงศ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประทุม
2. เด็กหญิงจินตนา  เกษตรศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  มะธุรี
4. เด็กหญิงณิชา  ประจำวงษ์
5. เด็กหญิงพจนาถ  ปิยนลินมาศ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เอี่ยมสาย
7. เด็กหญิงศิรินทรา  ผสมใจ
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. นางลัดดา   ลอยเลิศ
3. นางบังอร  แสนโกศิก
4. นางวิไล  แก้วเนตร
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ยาทรัพย์
2. เด็กหญิงจีญานันทร์  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ธนูเสริม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สวรรค์ยอดประพันธ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสิงห์
6. เด็กหญิงโยทะกา  เรืองขำ
 
1. นางไพรวัลย์  วงรอบ
2. นายอ๊อด  สมพะมิตร
3. นางฐิติกานต์  เขียนงาม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิมทอง
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  หาญกล้า
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บานแย้ม
4. เด็กชายชนะชัย  ชาลี
5. เด็กหญิงชลดา  คำเพ็ชร
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  บานแย้ม
7. เด็กหญิงธนวัฒน์  เขียวสี
8. เด็กหญิงนันทวัน  มาคำ
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำเพชร
10. เด็กหญิงพรชิตา  ชาลี
11. เด็กหญิงพิมพ์ภัช  พูลรักษ์
12. เด็กหญิงพิริษา  การภักดี
13. เด็กหญิงภาวิณี  สุรินทร์ดา
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญยืน
15. เด็กหญิงสวรินทร์  ไถหว่าน
16. เด็กหญิงอาภัสรา  พูลรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ถนอมนวล
2. นางสาวศิริพร  อนุชิตชาญชัย
3. นางจินดา  รอดทอง
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายณัฐพล  จีนาวุฒิ
2. เด็กชายธนวรรธน์  อัครเมธาทิพย์
3. เด็กชายปัญณทัต  ศรีวรรณแก้ว
4. เด็กชายระพีพัฒน์  บัณฑิตย์
5. เด็กชายสิทธิพร  เจิมพูล
 
1. นายพลอย  ขุมเพ็ชร
2. นางอุ่นเรือน  ขันแก้ว
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  กล้าแข็ง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นันตา
3. เด็กชายธนกร  ประหวั่น
4. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชะเอม
6. เด็กหญิงเนตรนภา  สุมาลี
 
1. นายกี  จรลี
2. นางบังอร  จรลี
3. นางสาวกรรยารัตน์  กาศสกุล
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังใหญ่ 1. เด็กชายกีรติ  ประทาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปียบุญ
3. เด็กชายนครินทร์  เสือแหวว
4. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรศรี
5. เด็กชายศิริปัญญา  เพ็งกระจ่าง
6. เด็กชายสิทธิชัย  พ่วงจันทร์
 
1. นายสุวรรณ  เล็กอ่อง
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ปานทุ่ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  มีการ
3. เด็กหญิงสุทธิปริยา  อินนารี
 
1. นางมณี  เผือกใต้
2. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. นางสาวณัชลิดา   สืบพันธ์
2. นางสาวธันยพร   เกตุสุริวงศ์
3. นางสาวรัตติกาล   โพธิ์เพ็ชร
 
1. นางสาวดารณี   สมเพท
2. นายสิงห์คาร   เสมอใจ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ถิ่นสถาน
2. เด็กหญิงพลอยริน  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  สุภามงคล
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  พุฒลบ
2. เด็กหญิงอรอุมา  อินชูกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  กลมดี
2. นางสาวมยุรี  โทนสังข์อินทร์
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงกนกพร  ท้าวคำมา
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสุขใส
3. เด็กหญิงวรัญญา   เที่ยงตรง
 
1. นายวรรลพ  เกิดผล
2. นางสาวดวงนภา  จริตงาม
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายณัฐพล  เมืองยม
2. เด็กชายภานุพงษ์   พุ่มกุหลาบ
 
1. นายฐิติวัฒน์   จัดดี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผากอง
2. เด็กหญิงศศิธร  หัตถี
 
1. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กชายประสิทธิพงศ์  นุ่มรอด
2. เด็กชายภูชิต  แก้วบิดา
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สะพรั่ง
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฌญาภรณ์  จันทิมา
2. เด็กหญิงหิรัญญา  บุญชู
 
1. นายเจษฎา  อ๊อสวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  คำวังชัย
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ล่องลอย
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แซ่เล้า
 
1. นายสมศักดิ์  สุภามงคล
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายนนทิสิทธิ์  กล่อมยิ้ม
2. เด็กหญิงศุกลกานต์  ไชยวงศ์
 
1. นายชาญวิทย์  แสงเงิน
2. นายพยุงศักดิ์  แสนคำ
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายมงคล  เขียวโพธิ์
2. เด็กชายศรราม  หมื่ิืนสิน
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายนพรัตน์  กลั่นเขียว
2. เด็กชายนพเดช  เพ็งประภา
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นางชุติมา  สิงห์แก้ว
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธีรพงษ์  นิลจันทร์
2. เด็กชายปัญญาวุธ  พรมชุ่ม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดแก้ว
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. นายชาคร  เกตุขาว
2. นายทองพูน  จุ้ยขุนทอง
3. นายภานุวิชญ์  จุ้ยขุนทอง
 
1. นายจณะศักดิ์   คำแสน
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนทะ
3. เด็กชายชัชชัย  เกตุทอง
 
1. นายก่อเกียรติ  ยานะเครือ
2. นายณรงค์  อินหมู
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1. เด็กชายชาญณรงค์  สีแก้วดี
2. เด็กชายสนธยา  พิมพ์เหมือน
3. เด็กชายสิงหา   ช่างเจรจา
 
1. นายพินิจ  ซับซ้อน
2. นางสมศรี  เก่งกล้า
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับชู
2. เด็กชายยุทธนา  มาเจริญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  เครือธิ
 
1. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เครือวัน
2. เด็กหญิงอาทิตย์ชยา  ทองบาง
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นายประกิจ  แย้มปั้น
2. นางชมพู  เกิดมี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายธนพนธ์  เป็นสุข
3. เด็กหญิงนภาพร  บุญเกตุ
 
1. นางอำนวย  โต๊ะถม
2. นางเมธาวี  สวัสดิ์รักษา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐกุล   ขวัญนาค
2. เด็กชายทรูอนันต์   วัฒนา
3. เด็กหญิงมนัสทนันท์  กรรณิการ์
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์    มีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา   เอมโอด
6. เด็กหญิงเจนจิรา   จอนทอง
 
1. นางสาวธันวา   มากเหลือ
2. นายธีรภาพ   สังข์พันธ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์พันธ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยพิมพ์
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  วรรณบุตร
4. เด็กชายลัทธพล  พูลลาภ
5. เด็กชายวงษ์สวรรค์  ฟักเถื่อน
6. เด็กหญิงเวธกา  ชุ้นเกษา
 
1. นางเจริญ  ทองแท้
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1. เด็กหญิงทอฝัน  คำจินดา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พัฒนะราช
3. เด็กหญิงมะลิ  ยะมนต์
 
1. นายวิฑูร  ทองเนตร
2. นางอัจฉรา  ไกรสร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กหญิงมนรดา  วินิจ
2. เด็กหญิงลลิตา  ท่าชัย
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุขเจริญ
 
1. นายเสรี  สำอางค์
2. นายนราทิพย์   เชยวัดเกาะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จงบริบูรณ์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ปันติ
 
1. นางนิษฐ์พัชก์  จันทร์เกษม
2. นางกุศล  คนตรง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   ขลัง
2. นางสาววาสนา  เข็มพล
3. เด็กชายไชยธร   อินทรประสิทธิ์
 
1. นางสุรีย์พร  เอี่ยมสืบทับ
2. นางสาวลลิตา  จินดาวงษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงกิติยา  ใจมิภักดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มนาคม
3. เด็กหญิงรัชนี  น้อยเขียว
 
1. นางนิษฐ์พัชก์  จันทร์เกษม
2. นางกุศล  คนตรง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงช่อชมพู  จงไกรจักร
2. เด็กหญิงทิพปภา  สอนขาว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธุ์ไชย
 
1. นายบุญชู   เหมันต์
2. นายสะอาด  กาฟัก
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทิมา
2. เด็กหญิงอรนาฎ  อ่อนสา
3. เด็กหญิงอรนิช  อ่อนสา
 
1. นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล
2. นางอัญชัน  เขาเหิน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  คนซื่อ
2. เด็กชายวุฒิพร  น้อยคง
3. เด็กหญิงสุภาพร  เกืดคุ่ย
 
1. นายชวลิต  เอี่ยมเขียน
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐิยา  กันธายอด
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์ท้วม
3. เด็กหญิงวันใส  พยัคพันธ์
 
1. นางวีณานุช  หุนกุล
2. นางสุปราณี  เสือคล้าย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงจนิตรา  พูลพุ่ม
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ภู่นวล
3. เด็กหญิงดวงจันทรา  ศิริสุภา
 
1. นายศรศักดิ์  พรมเกตุ
2. นายนนท์  สร้อยสวาท
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายธีรภัทร์  พลเพิ่ม
2. เด็กชายวิษรุต  โกศล
3. เด็กชายเอกพล  พริกบุญจันทร์
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  สีกาวี
3. เด็กชายอัษฏา  ท่าทอง
 
1. นางสุนิสา  วรรณา
 
109 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  มิ่งเมือง
2. เด็กชายพงศธร  ร้อยดวง
3. เด็กหญิงสุตราภัทร  เปรมจิต
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฤกษ์บวร
2. นางสาวกาญจนา  เลาคำ
 
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฏฐวี  ชูรักษา
2. เด็กหญิงพรรณรมณ  อ่อนกล
3. เด็กหญิงศิญากาญจน์  แก้วกัญจะ
 
1. นางสาวฐิตินาท  ทองเจริญ
2. นางสาวนาตยา  บุญสม
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายนาธาร  สายปันดิ
2. เด็กหญิงวนาพร  อ่อนทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีบุญ
 
1. นางสายชล  จั่นเพชร
2. นางวันทิตา  รจนา
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  อ่ำจันทร์
2. เด็กหญิงพัชริญา  คงรักษา
3. เด็กชายอณุวัตร  ประชัน
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
2. นางสาวอรุณี  พวงขจร
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันตาวงค์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ปรากฎวงศ์
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
2. นายอนุสรณ์  ล่องกาศ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวสมจิตร  อนะวัชกุล
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกตุขาว
 
1. นายณัฐภูมิ  จับคล้าย
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงรจนา  สุทธหลวง
 
1. นายพงศกร   บุตรลพ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายธรรม์   ธรรมการุณย์
 
1. นางสาวจุฑามณี   ถุงปัญญา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กฤษสำโรง
2. เด็กหญิงจิณวิภา  ปันยะ
3. เด็กหญิงจินดาหรา  กันทะชุภู
4. เด็กชายจิโรจน์  ปุนภพสกุล
5. เด็กหญิงนันทิชา   พรมจินดา
6. เด็กชายรัตนพล  พรมปัญญา
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
2. นางปิ่นทอง  ฮ่อธิวงศ์
3. นายอนุสรณ์  ล่องกาศ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  พลสัสดี
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพชร
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ขันแก้ว
 
1. นายดลรวีย์  แซ่ตั้ง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   ปานสูงเนิน
 
1. นางละเมียด  วาลุกา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1. เด็กชายนิธินาถ  คุ้มภัย
 
1. นางยุพิน  หนองรั้ง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงตะวัน  ชูหน้า
 
1. นางภัทรานิษฐ์  แหลมหลวง
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายเยี่ยม  หล่อหลอม
 
1. นายสมชาย  แก้วเกตุ
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายธนวิชญ์   ปัญญางก
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  อินหล่อ
2. เด็กชายพีรพร  จันทนาม
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. นางสุวรรณา  รีฮุง
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   เด็ดดวง
2. เด็กหญิงดลชนนรรณ์   รูปทรง
3. เด็กหญิงพัตรพิมล    จันทร์วิไร
 
1. นางสาวธันวา   มากเหลือ
2. นายธีรภาพ   สังข์พันธ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 1. เด็กชายชนาธิป  เทียนบุตร
2. เด็กชายสมจิตร  พุ่มกุหลาบ
3. เด็กชายอนิรุติ  สวัสดิ์ดี
 
1. นายสมศักดิ์  พิชยานนท์
2. นางสาวภุมรี  สุขโกษา
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เดช
2. เด็กหญิงพรพัชรนันท์  เพลิดเพลิน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  งามวิลัย
 
1. นางรัชฎาพร  สีแก้วเขียว
2. นางปุริมปรัชญ์  อินทิพย์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายปภังกร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายรามพิรุณ  แก้วบุรี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มขุนทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เครืออุ่นเรือน
2. เด็กหญิงจินตรา  ติ๊บปะระ
3. เด็กหญิงอรพินท์  วิจิตรกุล
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
2. นางมาลา  สะพรั่ง
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอธิย์ธัช  ภิญโญ
2. เด็กชายอมรเทพ  โกสินทร์
 
1. นางสีแพร  แสงเงิน
2. นางวิลาสินี  ปิ่นทอง
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายสงกรานต์  ใจตึก
2. เด็กชายอชิรวิทย์  จอมประเสริฐ
 
1. นายชูศักดิ์  ขอบคุณ
2. นายวินัย  เพชรแบน
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ชูโฉม
2. เด็กหญิงสุภามาศ  มะลิวัลย์
 
1. นางสุนันทา  พิชยานนท์
2. นายวัลลภ  ทองพูน
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เย็นจุรีย์
2. เด็กชายสำเริง  อินศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทประศาสตร์
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กชายชยวัฒน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายลดาวัลย์  ทุยพูล
3. เด็กชายวีรชิต  หลักแหลม
 
1. นายเสรี  สำอางค์
2. นางเรือนทนา  คงคา