หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สุุุโขทัย เขต 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2 ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
4 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
5 นายทนงศักดิ์ เข็มพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ กรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
7 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการอำนวยการ  
8 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะ กรรมการติดตามฯ กรรมการอำนวยการ  
9 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
10 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
11 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
12 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
13 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
14 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
15 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
16 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
17 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร รกน.ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ  
18 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
19 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
20 นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
21 นางสาวอัญชลี ฝางเสน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
22 นายประภาส เชื้อผู้ดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ,บ้านจันทโรภาส กรรมการฝ่ายทะเบียน  
23 นางสาวสิรภัทร บุญเอม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ,บ้านท่าทอง, วัดท่าเกษม กรรมการฝ่ายทะเบียน  
24 นายฉัตรชัย สำรวมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังแร่ /ไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายทะเบียน  
25 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ครู โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายทะเบียน  
26 นางสาววิภาวี ใจซื่อดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก,วัดไผ่ล้อม,ไทรย้อย กรรมการฝ่ายทะเบียน  
27 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
28 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
29 นายหรรษา สำอางค์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
30 นางสาวกุลวดี คงปั้น ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
31 นางพรเกตุ สันแดง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
32 นางวิไล แก้วเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
33 นายสุธรรม บุตรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
34 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
35 นายจรัญ ศรีนุช ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
36 นายศรศักดิ์ พรมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
37 นายนนท์ สร้อยสวาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
38 นายประหยัด ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
39 นายสมชาติ ตักเตือน ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
40 นายภิปราย นักธรรม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
41 นางทิพวรรณ นักธรรม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
42 นางอรสา ใจทำดี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
43 นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
44 นางสาววัชราภรณ์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
45 นางสาวสุพรรณี เรืองพิศาล ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
46 นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
47 นางนงนุช ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
48 นางยุพา อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
49 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
50 นางสมพร นุชเปรม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
51 นายนาเดีย จงแจ่มฟ้า นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
52 นายสมชาย เจตบุตร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
53 นางจารุวรรณ ศรีนุช ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
54 นายจง หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดงาน  
55 นางเย็นตา กองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
56 นางสาวนที บริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
57 นางพัชรินทร์ พรมอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
58 นางฉวีวรรณ ณ พิโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
59 นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
60 นางบังอร แสนโกศิก ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
61 นางปุณญาดา สงสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
62 นางบุญมี ทรงเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
63 นางลัดดา ลอยเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
64 นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
65 นายสุวรรณ ชัยประสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
66 นางสาววิภาวี ยิ้มเยาะ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
67 นางสาวอมรรัตน์ ตองกลิ่น นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
68 นางสาวกมลวรรณ จันทร์น้อย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
69 นางสาวเพียงเพ็ญ ภูมิดาจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
70 นายธนาธิป ศิริมงคล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  
71 นายธนาคม อภิวงค์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการดำเนินการจัดงาน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สุโขทัย เขต 2 ผู้ประสานงาน ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 08-9460-1573
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]