หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญยืน ทรงเจริญโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โกศัยโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
3. นายเสนาะ ควรทำโรงเรียนบ้านแม่สำกรรมการ
4. นางบังอร ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
5. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเกียรติชัย สังข์จันทร์โรงเรียนบ้านโซกเปือยรองประธานกรรมการ
2. นายพยอม บัวส้มโรงเรียนบ้านวังธารกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ขบวนโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นายสุทัศน์ คำเมืองโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายวิทูล จีนเชื้อโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ นวรัตนารมย์โรงเรียนบ้านปากคลองแดนประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ หวังอินทร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางสาวอภิฤดี นวลหงษ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา เถื่อนถ้ำโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศกรรมการ
5. นางประภา อินดีโรงเรียนบ้านแก่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ วรรณโชคโรงเรียนบ้านท่าชัยรองประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียงโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา แสนคำโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทาบัวโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นางรัชนี โกศัย โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
4. นางสาววรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุลโรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายบุญศรี คำภิระยศโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายเผชิญ รู้สมัยโรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
5. นางเย็นตา กองทองโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษา
6. นายประดิษฐ์ จิตพินิจสพป.สุโขทัย เขต 2ที่ปรึกษา
7. นายจีรศักดิ์ รสลือชาสพป.สุโขทัย เขต 2ที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย น้อยเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายบุญศรี คำภิระยศโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายเผชิญ รู้สมัยโรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตรนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ติยะคุณโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นางสวงษ์ แก้วเกตุโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประชา วงศ์เทพนิวัตนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสุรัตนา เกตุจำนงค์โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
3. นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี มุสิกาพรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายขนิษฐา สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายบุญชู พวงกุหลาบนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี จุ้ยฉุนโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
3. นายนครินทร์ บวบดี โรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บัวเขียวโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อภิโลโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ ประหลาดเนตรโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ กำมะหยี่โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
4. นายประเสริฐ ดามังโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพิเชฐ ขำพงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งสักประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ จันทร์เดชโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
3. นายสมชาย เขียนทอง โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
4. นายดิเรก ขวยเขินโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณฐวรรษ ยอดแก้วโรงเรียนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายบุญแก้ว ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายชาญชัย ช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้าโรงเรียนบ้านห้วยเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เอื้อนจิตรโรงเรียนหนองช้างกรรมการ
3. นางจิรัฎฐ์ กอบแก้วโรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการ
4. นายประพันธ์ ตุนาโป่งโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ราชพริ้ง โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายมัณฑเศรษฐ์ เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายนอม แสงเงินโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ ประโคมโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการ
3. นางศรัญญา เริ่มขุนทดโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 กรรมการ
4. นายวสันต์ รัตนธรรมวาทีโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ประโยชน์โรงเรียนบ้านแก่ง ประธานกรรมการ
2. นายโกมล จันทร์เกิดโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หวลหอมโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนเรศ ศรีม่วงโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ อารามพงษ์โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หวังประเสริฐโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐวรนุช ชุมภูทองโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ อ่ำเทศโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หวังประเสริฐโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
3. นายมณฑล กระจงโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
4. นายสามารถ เล็กอรุณโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรโรงเรียนบ้านเขาทองประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นายสิริ โสรัจประสพสันติโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
4. นางสาวพัชชา มิ่งสมรโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ฮวบนวม โรงเรียนบ้านหนองกลับประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ศรีดามาบ้านห้วยโป้กรรมการ
3. นายรัง อนุเคราะห์โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
4. นายสมหมาย สร้อยบวบ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร เวียงหกโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายศราวุธ โคตรจันทึกโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการ
5. นางเชน มีแก้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร เวียงหกโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายศราวุธ โคตรจันทึกโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการ
5. นางเชน มีแก้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายศฤงคาร เวียงหกโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายศราวุธ โคตรจันทึกโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการ
5. นางเชน มีแก้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางนางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
8. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
8. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
8. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนบ้านเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุกประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
5. นายเที่ยง จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโตโรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางอรุณี จันธิมาโรงเรียนเชิงผากรรมการ
8. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
10. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ เหมือนชูโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ พรมชัยโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ศรีนุชโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
5. นางคนึงสุข แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นางฉลวย มะเฟืองโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวพิสมัย เกิดผลโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ชาญกูลโรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากกรรมการ
3. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นางสาวชุติมา กล่อมกมลโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพิสมัย เกิดผลโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ชาญกูลโรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากกรรมการ
3. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นางสาวชุติมา กล่อมกมลโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย เกิดผลโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนราวต้นจันทร์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย เกิดผลโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสิรินาท คำชูโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนราวต้นจันทร์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ชาญกูลโรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากกรรมการ
3. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นางสาวชุติมา กล่อมกมลโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ชาญกูลโรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากกรรมการ
3. นางรุจิรา น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นางสาวชุติมา กล่อมกมลโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
5. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ มีศรีโรงเรียนวัดเกาะประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ มีศรีโรงเรียนวัดเกาะประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นางมัชฌิมา ช่างผาสุกโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ มีศรีโรงเรียนวัดเกาะประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
4. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี เมืองทองโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
5. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
6. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี เมืองทองโรงเรียนบ้านคลองตาลฯประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
5. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
6. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี เมืองทองโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1กรรมการ
3. นางสาวสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
5. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
6. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี เมืองทองโรงเรียนบ้านคลองตาลฯประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1กรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
5. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
6. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี เมืองทองโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1กรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
5. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
6. นางนิภาพร คงวุธครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี เมืองทองโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1กรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
5. นางอำนวย ดีสังข์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
6. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานพ หลงแย้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อยู่คอนโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
3. นายวิรัช สุนันทวนิชโรงเรียนวิรัช สุนันทวนิชกรรมการ
4. นายนเรศ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านบุ่งสักกรรมการ
5. นายสมคิด วงศ์สวรรค์โรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
6. นายประสงค์ เต้งแย้มโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
7. นายพนม เข็มเงินโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
8. นายวีระ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
9. นายพยุงศักดิ์ แสนคำโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นางสาวธันยาพร แก้วตะคุเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการ
11. นางสุริรัชต์ ดีล้นสพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปราณี เพ็งจันทาสพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์โรงเรียนบ้านบึงสวยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ วันทาโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พงศ์สังกาโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายกรีฑา บุญประดับโรงเรียนอนุบาลศรีนครกรรมการ
5. นายอิทธิพัทธ์ พลอาสาสพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการ
6. นางนรินทร์ กรายทอง สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ นงค์เยาว์โรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง สุขทองโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นายนงเยาว์ กสิรักษ์โรงเรียนเชิงผากรรมการ
4. นางทองเพียร บุญจูบุตรโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวณิชาภา รุ่งศิรโชติสพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
6. นางประภัสสร ขัดสายสพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภิญญาภัทร รอดสินโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ โตงิ้วโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
3. นายอุดม น้อมนุช โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการ
4. นางมณี เผือกใต้โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสาวรจนา จิระเดชประไพ สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริดโรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
12. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
13. นายชวลิต ประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
14. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
15. นายฐิติวัฒน์ จัดดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
16. นายศรัญยู ยุบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการกรรมการ
17. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICTกรรมการ
18. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
19. นายทนงศักดิ์ เข็มพลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ที่ปรึกษา
20. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ที่ปรึกษา
21. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
22. นายนิเวช พุ่มอ่ำศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ที่ปรึกษา
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
4. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เข็มพลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
2. นายนายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
3. นายนิเวช พุ่มอ่ำศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
4. นายชวลิต สุวนาริดโรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
3. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
3. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
2. นายฐิติวัฒน์ จัดดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
3. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นางสาวพันธนันท์ เงินแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติวัฒน์ จัดดีโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการ
3. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นางสาวพันธนันท์ เงินแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ประดิษฐ์โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
3. นายชวลิต สุวนาริดโรงเรียนบ้านบึงสวยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านปากคะยางประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เข็มพลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เข็มพลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ เข็มพลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนิเวช พุ่มอ่ำศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
3. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ พลูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายบุญส่ง เผ่าพงษ์โรงเรียนบ้านกรงทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางภิรมย์ กาวิละนันท์โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ พลูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายบุญส่ง เผ่าพงษ์โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางภิรมย์ กาวิละนันท์โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมาโนช ร้อยกรองโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายหาญ นันทะชัยโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายพินิจ ซับซ้อนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ร้อยกรองโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายหาญ นันทะชัยโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายพินิจ ซับซ้อนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ศรีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางปิยะวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผลโรงเรียนบ้านสามหลังฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ศรีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางปิยะวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผลโรงเรียนบ้านสามหลังฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นายบุญชอบ เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
5. นายสุภชัย ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นายศรศักดิ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นายบุญชอบ เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
5. นายสุภชัย ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นายศรศักดิ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ มะโนราโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางกุศล คนตรงโรงเรียนบ้านแม่เทินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางธนวรรณ มะโนราโรงเรียนวัดไผ่ล้อมรองประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางกุศล คนตรงโรงเรียนบ้านแม่เทินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประไพ แสนคำโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางมณฑา เต็งแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางอภิรมย์ ไชยโยโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประไพ แสนคำโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางมณฑา เต็งแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางอภิรมย์ ไชยโยโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประไพ แสนคำโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางมณฑา เต็งแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางอภิรมย์ ไชยโยโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประไพ แสนคำโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางมณฑา เต็งแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางอภิรมย์ ไชยโย โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกฯกรรมการ
3. นางรักติญภร สันติธรรม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรัพย์ศรีโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางรักติญภร สันติธรรมโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอรุณี วงศ์เครือโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินาท ทองเจริญโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสมบัติ ช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นางสมปอง พิมสารโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
5. นางนทีกานต์ คุ้มครองโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการและเลขานุการ
6. นางพรเกตุ สันแดงโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ที่ปรึกษา
7. นางธนกร วรชนานันท์สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพิทยา พุ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าทองประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ เทพภักดี โรงเรียนศรีสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสิริภัทร์ การกิตติ์โรงเรียนวัดบ้านเหมืองกรรมการ
4. นางนุจรีย์ สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัยกรรมการ
5. นางสาวการะเกด คุณาจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภิญญาภัทร รอดสินโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ โตงิ้วโรงเรียนบ้านไชยะวิทยากรรมการ
3. นายอุดม น้อมนุุชโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการ
4. นางมณี เผือกใต้โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสาวรจนา จิระเดชประไพนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ นงค์เยาว์โรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง สุขทองโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางนงเยาว์ กสิรักษ์โรงเรียนบ้านเชิงผากรรมการ
4. นางทองเพียร บุณจูบุตรโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาวณิชาภา รุ่งศิริโชตินักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกวีศักดิ์ เหมราชนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายบุญชู พวงกุหลาบนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองโรงเรียนบ้านนาพงประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองโรงเรียนบ้านนาพงประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองโรงเรียนบ้านนาพงประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองโรงเรียนบ้านนาพงประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองโรงเรียนบ้านนาพงประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองโรงเรียนบ้านนาพงประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ พัตจรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางกันยา ส้มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายเอนก พุ่มหมันผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายวีระ ยิ้มแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางยุพา แจ้งชัดผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิตผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
6. นางสุธีรา กรณ์ทองโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพ คำแสนโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางมณฑา เต็งแย้มผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
4. นางอภิรมย์ ไชยโยโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ศรีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางปิยะวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ศรีแก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางปิยะวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พลูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายบุญส่ง เผ่าพงษ์โรงเรียนบ้านกรงทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขม โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางภิรมย์ กาวิละนันท์โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พลูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายบุญส่ง เผ่าพงษ์โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางภิรมย์ กาวิละนันท์ โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พลูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขัง โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายบุญส่ง เผ่าพงษ์โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางภิรมย์ กาละวินันท์โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ศรีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางปิยะวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเพชร ลาวจันทร์โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
4. นายศรศักดิ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกรรมการ
4. นายศรศักดิ์ พรมเกตุโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สุโขทัย เขต 2 ผู้ประสานงาน ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 08-9460-1573
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]