รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.สุโขทัย เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายต่อตระกูล  เจ็กอ่อน
2. เด็กชายอาทิตย์  เม่นเผือก
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  บ้านกล้วย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เฉลิมสิริโรจน์
2. เด็กชายนราธิปต์  เม้าทุ่ง
 
1. นายอภิเดช  ขาวข้างพูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายธนโชติ  พลยงค์
2. เด็กชายพันธวัช  สระสม
 
1. นายวิรัช  ยานุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายประธานพร  แสงงาม
2. เด็กชายประวิทย์  สีนวนจำปา
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายพงศกร  เอี่ยมอ่อง
2. เด็กชายพิริยะ  เกาะกิ่ง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถึงทุ่ง
2. เด็กหญิงต้นข้าว  โชติแก้ว
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงสาธิตา  พันธ์ดวงชื่น
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ธูปเทียน
 
1. นางอัจฉรี  คชแก้ว
2. นายทองรักษ์  แสงสว่าง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงณัญฑกาญจน์  เงินดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เงินดิษฐ์
3. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงพรรณี  คำนาค
5. เด็กหญิงอนุชสรา  แปลกบัว
 
1. นายวัชระ   กรรณิกา
2. นางสาวลักษณาภรณ์  ทองสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญโตนด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เดินจร
 
1. นายดำรงศักดิ์  เขียวเกิด
2. นางสาวกัลยาณี  จันทรปิติกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สงค์อิ่ม
2. เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ
 
1. นายประเสริฐ  วงค์คำ
2. นางอุดร  วงค์คำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนพล  สัพโส
2. เด็กหญิงวราภร  วรเนตรสุดาทิพย์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงกชกร  รอดเพชร
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงพิมพ์  บุญตาล
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายนนทกร  เม้าทุ่ง
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญชูช่วย
 
1. นางสาวรัตนรัตน์  ขาวทุ่ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงจรรยพร  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศศิภา  เผือกนอก
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศิริพร  ภูนิโรจน์
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงญาณีกร  หมายสุข
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายน้ำมนต์  โพธิ์แจ้ง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ปลิวเหม็น
 
1. นางสาววชิรา  แก้วเนตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุขเกษม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กลิ่นเคลือบ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   คงด่าน
 
1. นายปราโมทย์  อยู่อ้น
2. นางสาวจันทร์พิมา  นาคปัด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  เมืองสว่าง
2. เด็กหญิงบงกช  อ่ำบางกระทุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
2. นายสมบุญ  ติณะคัด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภาดล  พุ่มพวง
 
1. นางนาตยา  ถาวร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   อยู่ทอง
2. เด็กหญิงภัคจิรา   ไทยลี่
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ไกรทอง
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
2. นางศุภกร  จันทรา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กชายธวัส  มาตพะคัง
2. เด็กชายสุรพัศ  ทองศรี
3. เด็กชายอนุชา  ศรีทอง
 
1. นายเอกสิทธิ  พุกพัก
2. นางสาววิจิตรา  โยธาทูล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยองแตน
2. เด็กชายวรพล  บุญเที่ยง
3. เด็กชายสุระศักดิ์  สีชอล์ค
 
1. นายอำนาจ  ทองพรรณ
2. นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ยาน้อย
 
1. นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายศุภกร  เชาวลิต
 
1. นายวิชิต  ชำนาญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายศุภสัณห์  ศรีโสภณ
 
1. นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหนู
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 1. เด็กชายนิพนธ์  ทับเงิน
 
1. นางลำยง  ขวัญเกตุ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑนาค
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายธนทัต  อยู่ทอง
 
1. นางสาววาสนา  ลอบุญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  จ๊อกถึง
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงณิชากร  อินทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  เรืองทุ่ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วเมืองกลาง
 
1. นายสมเกียรติ  เรืองทุ่ง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายชัยนคร  อ่องเพ็ง
 
1. นางอมร  ธนสัญชัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
 
1. นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายนพรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รวบรัด
 
1. นางสาวจงจินตน์  แจ่มกระจ่าง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   สกขุนทด
2. เด็กชายชัยนคร  อ่องเพ็ง
3. เด็กหญิงณภัทร  ตั้งกรณ์สกุล
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง
5. เด็กหญิงณัฐนันท์   เตชะสืบ
6. เด็กชายบุญพันธ์   หวังมีชัย
7. เด็กหญิงพิมพ์รดา  พ่วงพี
8. เด็กชายพีรพล  สำรี
9. เด็กหญิงรชตกร  ทิมจีน
10. เด็กหญิงสาริษา  ทาสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใยดี
12. เด็กหญิงสโรชินี  เอี่ยมสุรนันท์
13. เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง
14. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุตบัววงศ์
15. เด็กชายเตชินท์  มะลิซ้อน
 
1. นางอมร  ธนสัญชัย
2. นางอัญชลี  จันละมุด
3. นายจาตุรนต์  ศรีเตว็ด
4. นายสมชาย   ธูปานันท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ยองแตน
2. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑนาค
3. เด็กชายนพฤทธิ์  พุ่มดี
4. เด็กชายนวพล  สุขใส
5. เด็กชายภรัณยู  ตาลเสี้ยน
6. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  จ๊อกถึง
7. เด็กชายวัชรากร   พรมพันธ์
8. เด็กชายสมประสงค์  สายสกล
9. เด็กชายสุนทร  จ๋องเนียม
10. เด็กชายอณัชชา  โปร่งนุช
11. เด็กชายอุกฤษฏ์  สุนทะวงศ์
12. เด็กชายเด่นพงษ์  บ้านกล้วย
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
2. นางพิศมัย  พุ่มพรม
3. นายสุทธิชัย  เข็มคง
4. นายกิติคุณ   รักแจ้ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฎติยาภรณ์  มาคง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  สุขชัย
3. เด็กหญิงชลิตา  นิ่มเพ็ง
4. เด็กชายทินภัทร  อัตถะบูรณ์
5. เด็กชายนันทวัฒ  ยิ้มละม้าย
6. เด็กหญิงปณิดา  ชื่นเพ็ง
7. เด็กหญิงพุทธชาติ  คำสอนทา
8. เด็กชายรพีภัทธ  เหมืองจา
9. เด็กชายศุภพล  ม่วงทอง
10. เด็กหญิงสาวิตรี  สุ่มเกตุ
11. เด็กหญิงสุรินทรา  แก้วถม
12. เด็กหญิงอนุธิดา  สนนิ่ม
13. เด็กหญิงอภิชญาพร  ภาสุรินทร์
14. เด็กชายอภิชาติ  มั่นเอี่ยม
15. เด็กชายอภินันท์  น้ำแก้ว
16. เด็กหญิงอรทัย  กล่ำทิม
17. เด็กหญิงเบญจภา  ส่องแสง
18. เด็กหญิงเบฑิตา  ทรงกลิ่น
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พ่วงเงิน
20. เด็กชายเมธา  ศรีจันทร์ดี
 
1. นางลำพวน  เกษร
2. นางสมหมาย  แสวงรุจิธรรม
3. นายสมนึก  หรั่งกัน
4. นายอวยพร  นวลคำ
5. นายรักษ์  เกิดเกตุ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จ้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภู่จิ๋ว
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เกิดนาค
4. เด็กชายณัฐนนท์  โตบำรง
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  นาจิ๋ว
6. เด็กชายธนทัด  เขียวขาว
7. เด็กชายธวัชชัย  อินทรชิต
8. เด็กหญิงธัญรัตน์  เจ๊กแจว
9. เด็กชายธิติสรรค์  ศิริพรม
10. เด็กชายนราธิป  เพ็ชรแอง
11. เด็กหญิงปลัดดา  สิ้นโศรก
12. เด็กหญิงปัญญาพร  ชูแจ่ม
13. เด็กชายปาริชาติ  หุ่นสิงห์
14. เด็กชายพงษ์วิวัฒน์  พวงอูด
15. เด็กหญิงพรพิมล  บุญอ่วม
16. เด็กหญิงพรรณพัชร  น้อยคำ
17. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพิ่มทอง
18. เด็กหญิงมัณฑนากร  อู่ตุ้ม
19. เด็กชายวรพล  เงินนา
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  มาคร
21. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ไพโรจน์
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มเทศ
23. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไพโรจน์
24. เด็กชายสุรชัย  ยาโน
25. เด็กหญิงสุวิมล  อินทร์ทอง
26. เด็กหญิงอรวรรณ  เหลื่อมกลาง
27. เด็กหญิงอรัญญา  ทองโตนด
28. เด็กหญิงอะภิชญา  แฟงพุ่ม
29. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โตบำรุง
 
1. นายประทุม  เกตุกิตติกุล
2. นายสัญญา  อาคมวัฒนะ
3. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
4. นางสาวกัญญารัตน์  พรมมิ
5. นางนพวรรณ  ต้นกลั่น
6. นายประสาท  เงินนา
7. นายนเรศ  ทองมี
8. นายธานี  ดำดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชาญธวัช  ปัตตังเว
2. เด็กชายธวัชชัย  ข้อไผ่
3. เด็กชายประชา  นนทสันต์
4. เด็กชายรัฐพงษ์  กมลคร
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  ปวงประชัง
6. เด็กชายเสกสรร  พวงศิลป์
 
1. นายวุฒิชัย  อุสาหะกานนท์
2. นายเชาวฤทธิ์  คงคีรี
3. นางวิลาวัณย์  นุ้ยเงิน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หนานกุล
 
1. นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนานนะ
 
1. นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กชายกมลภพ  เนียมแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ยิ้มณรงค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิวิพุฒ
 
1. นางเจรุวัน  สุรินทรานนท์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายพิชิต  ใจวุฒิ
 
1. นายชรินทร  มณีภูวนัตถ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายทักษดนัย  ศักดารวีโรจน์
 
1. นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงไอรฎา  สิงห์โต
 
1. นายสมคิด   แห้วเหมือน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เชษฐา
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายมงคล  วัชระพาหุ
 
1. นายเสน่ห์  มีพวงผล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีวัง
 
1. นางพานาลักณ์  คงคีรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนภูมิ   ทรงญาติ
 
1. นายสมคิด   แห้วเหมือน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายธนัชชา  พานิชสมบัติ
 
1. นายสวัสดิ์  เรืองคำ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุนเดช
 
1. นางสาวสุุทธารักษ์  อบเชย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงเมธาวี  ทองเชื้อ
 
1. นางพิสมัย  บนขุนทด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์แจ้ง
2. เด็กชายจักรนารายณ์  รุ่งแสง
3. เด็กชายจักรินทร์  ทองน้อย
4. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วทุ่ง
5. เด็กหญิงณัฐพร  พ่อค้า
6. เด็กหญิงดารารัตน์  คงอ้วน
7. เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์ภู่
8. เด็กชายธวัฒชัย  โพธิ์เอี่ยม
9. เด็กหญิงธีรพร  เฮงสกุล
10. เด็กชายนครินทร์  เตจ๊ะเสาร์
11. เด็กชายนนทกร  เม้าทุ่ง
12. เด็กชายนพดล  ทองเอี่ยม
13. เด็กหญิงนัฐชา  ผ่องขาว
14. เด็กหญิงนิจิโรจน์  ตรุษทุ่ง
15. เด็กหญิงปทิตตา  สิมมา
16. เด็กชายประทาน  โพธิ์ใจ
17. เด็กหญิงปิ่นไพร  ทัดปอย
18. เด็กหญิงพรทิพา  สุ่มพันธ์
19. เด็กชายพิเชษฐ์  อินผู้
20. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์แดง
21. เด็กชายภูวนาท  โฉมโม้
22. เด็กชายมงคล  มั่งมี
23. เด็กชายมงคล  เพียรดี
24. เด็กชายวงศกร  คล้ามทุ่ง
25. เด็กหญิงวณัฐพร  บุญช่วย
26. เด็กหญิงวัชรี  จิ๋วพุ่ม
27. เด็กหญิงวาสนา  ยอดสร้อย
28. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นทุ่ง
29. เด็กชายศุภกร  คชลักษ์
30. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมทุ่ง
31. เด็กชายสตีเว่น  สิงห์กรณ์
32. เด็กหญิงสมรักษ์  บุญเพ็ชร์
33. เด็กหญิงสารภี  อาจเนานนท์
34. เด็กหญิงสิรวรรธ  วันเที่ยง
35. เด็กหญิงอรจิรา  ลีทุ่ง
36. เด็กหญิงอัญชิสา  คงขาว
37. เด็กชายเจษฎากร  แก้วทุ่ง
38. เด็กชายเทพทัต  เอมตี่
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาแก้ว
40. เด็กหญิงเสาวลี  ดีสอน
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นายสุวัฒน์  คลองโปร่ง
3. นางกัลยา  นาคจันทร์
4. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
5. นางธัญญา  อินทรโชติ
6. นางสาวประวีณา  หวนคิด
7. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
8. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายนที  พูลจันทร์
 
1. นางชลิดาพร  ทองรุ่ง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วังทอง
 
1. นายสมชาย   ธูปานันท์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กชายกิติวัฒสีน์  สังกะ
3. เด็กหญิงจิตรา  เถื่อนกวา
4. เด็กชายชมบุญ  พันธ์บัว
5. เด็กชายชยากร  ษุศย์น้ำเพชร
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ใจเจริญ
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กล่อมเกลี้ยง
8. เด็กชายวีรวัฒน์  กลิ่นขจร
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  นาควิจิตร
 
1. นางนันทพร   แก้วแท้
2. นางปัทมาวดี  นวลทรง
3. นางสุปราณี  ส่งให้
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 70.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สกุลนา
2. เด็กหญิงจรวยพร  เจริญยาว
3. เด็กชายชัยนิรันดร  วงศ์เฮือน
4. เด็กหญิงปิยมาศ  อั้นใจ
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  เสือมั่น
6. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วแดง
7. เด็กหญิงสมิตานัน  พุ่มเรียบ
8. เด็กชายเสฏวุฒิ  ดาคำแสง
 
1. นางสาวสุทธิวัลย์  รักถึง
2. นางสาวกวินนา  น้อยตา
3. นางสาวนริศรา  คำพิทูลย์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เงินมี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งดี
3. เด็กหญิงณัฐสนันท์  บุญเรือง
4. เด็กหญิงนนท์ธิดา  อบเชย
5. เด็กหญิงพรรณษา  ภักดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   ท่อนกระพี้้
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังข์ทอง
8. เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดี
9. เด็กหญิงสุชาดา  พุดพ่วง
10. เด็กหญิงสุนิสา  กล่อมเกลี้ยง
11. เด็กหญิงสุวนันท์  ทับเงิน
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูหริ่ง
 
1. นางนันทพร   แก้วแท้
2. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
3. นางณัฐคินี  นิลนนท์
4. นางวาสนา  แสงเงิน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรนุช
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ตัณฑวิรุฬห์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลิ่นเพชร
4. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนัยจิตต์
5. เด็กหญิงปุณฑรี  พาแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์
7. เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร
8. เด็กหญิงอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์
 
1. นางกุลภัสสร์  ศรีรัตนานนท์
2. นางอุดมรัก  คุ้มสา
3. นางพยอม  วงศ์คำ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.29 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายกมลดนัย  จิตรรอด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดชศรีศุณชัย
3. เด็กชายก้องภพ  กล่ำบัว
4. เด็กหญิงจิราภา  เพชรัต
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงฐิติมา  เถาวัลย์
7. เด็กชายทิพานนท์  อ่อนวัน
8. เด็กชายนนทกร  กลัดแก้ว
9. เด็กหญิงนฤพร  ทองอยู่
10. เด็กชายนิธิกร  เดชตระการ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือกลัด
12. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานจิ๋ว
13. เด็กหญิงอภิสรา  ใจแสน
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขแสง
15. เด็กหญิงโยษิตา  ดอนไพรเมือง
16. เด็กหญิงไอรินลดา  สีสมบัติ
 
1. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
2. นายวันชัย  บุญสอง
3. นางนภาพร  ติดพรม
4. นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน์
5. นางกาญจนา  อ๊ะนา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายกฤษณรายณ์  อินทรภักดิิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
3. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
4. เด็กชายอิทธิพัทธิ์  มากมี
5. เด็กชายเชิดศักดิ์  ครุธโม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำใจ
2. นางสาวสร้อยฟ้า  อินมี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แช่มชื่น
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ฉบับแบบ
3. เด็กชายธวัช  ยินดี
4. เด็กชายศักดา  แตงกุล
5. เด็กหญิงศิสราวฎี  ชำนิ
6. เด็กหญิงสุภัชชา  มั่นประสงค์
 
1. นายไพโรจน์  สำรี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 1. เด็กชายตินภพ  นุเวที
2. เด็กชายทัดพงษ์  ทดเทียน
3. เด็กชายธนวัตร  เกิดเพ็ง
4. เด็กชายรัชนาท  คำชู
5. เด็กชายสาธิต  รักวุ่น
6. เด็กชายเจตริน  แจงชู
 
1. นายนาวิน  นุ่มพรม
2. นายสุทธิ  อินมี
3. นางนงลักษณ์  ชูช่วง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎา  พู่ภมร
2. เด็กชายกฤษฎา  คงจันทร์
3. เด็กชายชมบุญ  พันธุ์บัว
4. เด็กชายณัฐดนัย  ถาเงิน
5. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พาพันธุ์
6. เด็กชายสถาพร  งามพักตร์
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่จิ๋ว
8. เด็กชายอลงกรณ์  มั่นอ่ำ
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายอุเทน  ทิพวัน
3. นายศรัญญู  อะมะมูล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  นาเกลือ
2. เด็กชายพีระวัส  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ล้อมเศรษฐี
 
1. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์ขัน
2. นายประดิษฐ์  คล้ายแท้
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหาญ
2. เด็กหญิงวีรยา  พรมสกุล
3. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพรทิพย์  อานแดง
2. นายโชคทวี  นันตา
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงสุชานันท์  โปรยทอง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีชมภู
 
1. นางพรรณรพี  บุญจันทร์
2. นางอมรรัตน์  จิติ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพรหมพร   พรมเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร
 
1. นางสาวกัญศธร  ปิ่นเดช
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายชินกร  ชูเที่ยง
2. เด็กชายภัทรพล  ตูมหอม
 
1. นายวัชระ  กรรณิกา
2. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คำชู
2. เด็กชายพงษ์ยุทธ  สุขอ้น
 
1. นางพรรณรพี  บุญจันทร์
2. นางอมรรัตน์  จิติ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายคณิตศร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภรัญญา  จันทร์ผึ้ง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทองคำ
2. เด็กหญิงอารยา  จันดี
 
1. นางสาวจารุมน  เปรมใจ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายฌามา  วจนชัย
2. เด็กชายดีแลน  ริชาร์ด
 
1. นางวันเพ็ญ  ดวงแก้ว
2. นางสาวนพินดา  คงชัชวาลย์กุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายภาวัต  สังตะโม้
2. เด็กชายวุฒิสถิต  เอี่ยมต่อ
3. เด็กชายศรายุทธ  คำแดง
 
1. นายยุทธพงศ์  มูลละออง
2. นายรัตน์  กลั่นเรือง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานโต
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปานคง
3. เด็กชายอำนวย  ประถมอินทร์
 
1. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
2. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายวิชญานิน  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกตุนิภา  ปานนา
3. เด็กชายไตรภูมิ  ขอนทอง
 
1. นางจุฑามาศ  นนท์แก้ว
2. นางอมร  รุ่งเรือง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  คงนา
2. เด็กหญิงณัฐชนา  ตะพานแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา  ภู่จีน
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ฤทธิ์สน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงชื่นกมล  บุญหลง
2. เด็กหญิงณภัทร  บู่อ้น
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คงนางลำ
4. เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเรือง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  มาไว
6. เด็กหญิงแพรพิไล  คงเมือง
 
1. นางจารุนันท์  สิทธิโสภณ
2. นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขุนใจ
2. เด็กหญิงทัดชา  รอดนิล
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ยิ้มพันธ์
4. เด็กหญิงวาสนา  สงจันทร์
5. เด็กหญิงวิชิดา  สอนทุ่ง
6. เด็กหญิงศรีแพร  พากเพียร
 
1. นางจันทนีย์  วงศ์ละคร
2. นางสาวสุรีย์นิภา  ทองแจ่ม
3. นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายขวัญข้าว  บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นามโมรา
3. เด็กชายอานุภาพ  ต้มกลั่น
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงชาวนา
2. นางสาวชลธิชา  ปั้นทิม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กังวาล
2. เด็กชายธนโชติ  แขกคำ
3. เด็กชายศุุภกร  บุญเรือง
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีไชย
2. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมา
3. เด็กหญิงสุชาดา  เตปินตา
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
2. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กชายณัชนนท์  เณรพัด
2. เด็กชายวรพงษ์  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กชายสิรดนัย  โตรี
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางทิวา  บัวหลวง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปรียนุช  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงปิญาภรณ์  อินทร์ปรางค์
3. เด็กหญิงสุวารี  กรีสูงเนิน
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณชัย
2. นางวรนิษฐา  กันทะวัง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงธัญธิตา  คล้ายแท้
2. เด็กหญิงนภา  บุญมา
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  บุญสิงห์
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
2. นางสมทรง  โพธิ์จันทร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงธิมาพร  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงวิมาดา  จิตรพินิจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ออมสิน
 
1. นางขนิษฐา  จันทขาว
2. นางปัณฑิตา  หวลหอม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มหาเจริญเสฎฐี
2. เด็กหญิงณัฎฐา  เค้าแดง
3. เด็กหญิงวิยะดา  ชูเที่ยง
 
1. นางโสภา  แก้วเนย
2. นางสาวปภาวินท์  อิ่มชา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกร่าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงธนัฐพร  สุกใส
3. เด็กหญิงประภาศิริ  อินรันต์
 
1. นางวรัญญา  ธรรมราช
2. นางสาวชนากานต์  ดำดี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงปวีณา  ซังยืนยง
2. เด็กหญิงวัชนิดา  เนียนใจดี
3. เด็กหญิงอรุณี  แลเพ็ชร
 
1. นางน้ำทิพย์  แก่นทอง
2. นายวีระ  แก่นทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   โพยมแย้ม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พึ่งเพ็ง
3. เด็กหญิงสมทรัพย์   ใจรักษ์
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
97 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ
2. เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  วันดี
 
1. นางศรีวิไล  อ่อนปาน
2. นางกฤษณา  อินทร์ลับ
 
98 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปภัสสร  มิ่งมิตร
2. เด็กหญิงพิมญารัตน์  ท่าพิมาย
3. เด็กชายไพโรจน์  กิมขาว
 
1. นางนิภา  ดีหร่อง
2. นางฉวีวรรณ  เรือนใจมั่น
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจีระภา  ลานพลอย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษ์
3. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญกรม
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายชนวีร์  พุ่มชบา
2. เด็กหญิงธัญญารัก  แก้วกิว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พุ่มชบา
 
1. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
2. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
2. เด็กชายสราวุธ  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์  อินปรางค์
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  สร้อยเพชร
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายนฤเบศร์  เกิดเกตุ
 
1. นางสาวภัทรธิดา  กลิ่นใจ
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายสุเมธา  พลมณี
 
1. นางสาวอังสุมา  แก้วนุช
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายชยพัทย์  บุญมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริไพบูลย์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปริดา  มาสองชั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  เกษณี
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทับทิม
2. เด็กชายณัฐยศ  ปาณะพล
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แต้มทอง
4. เด็กหญิงมลฤดี  กล่อมเกลี้ยง
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  วัฒนแพทย์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พู่ภมร
7. เด็กหญิงเกวลิน  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางนันทพร   แก้วแท้
2. นางสาววัชลี  แก้ววิเชียร
3. นางศุภนิตย์  มิ้งไม้
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสรสิชา  เจริญร่าง
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. นายคณิน  แปลกมาก
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงปิยะมน  เกตุโกเมน
 
1. นางบงกช  รชตวงศธร
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชญาต  อิ่มจาด
 
1. นายวรุตม์  บุตรสุวรรณ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เขียวขาว
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงนวรัช  รักคำ
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูผานี
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  รอดกสิกรรม
3. เด็กหญิงวิศรุตา  วงษ์สมุทร
 
1. นางสมปอง  นามแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมอนทอง
2. เด็กชายกิตติพศ  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่นประสงค์
 
1. นางประดับ  ทองชื่นตระกูล
2. นางสมใจ  เอี่ยมแสน
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายศุภกฤต  โรจน์สันติ
2. เด็กชายสิทธิชัย  จิตท้วม
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมตรุษ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีอรุณนิรันดร์
2. นางสาวนันทวดี  อยู่ศรี
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงญาณิตา  สีขาว
2. เด็กชายธนกร  จำปายศ
3. เด็กชายรัตนชัย  พูลศรี
 
1. นางสาวสมจิตต์  อินทรพุก
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายภูวนัตถ์  พิมแก้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  แก้วเกิด
3. เด็กชายสุรดิษ  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  สุภาพ
2. นางจารวี  บวบมี
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1. เด็กชายธนพัฒน์  มากมี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ครุธโม
3. เด็กชายศุภกิจ  ตรงคมาลี
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์ดี
2. นางสาวพชรพร  คลี่วงค์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายนนทวัตน์  บัวเขียว
2. เด็กหญิงพิชชา  จันทันโอ
3. เด็กชายศิรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางพนมวรรณ  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวมัลลินา  คชสิทธิ์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไทยมี
2. เด็กหญิงธัญสินี  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวอนุษา  ป้องนุ่น
2. นางวัชรินทร์  อินถาวงศ์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุธงษา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทวิชาติ
 
1. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
2. นางนพมาศ  ติณะคัด
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  พุทรา
2. เด็กชายสืบศักดิ์  พุดลา
3. เด็กชายสุพัฒน์  เริงศักดิ์
 
1. นางนหทัย  โพธิ์แสง
2. นางทิพวรรณ์  แฟงจันทร์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ดอนไพรวัลย์
2. เด็กชายกฤษณะ  ลาสันตุ
3. เด็กหญิงธํญญากร  คำยิ่ง
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  เกษณี