หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 148 โรงเรียน 0 0 0
2 098 โรงเรียนบึงหญ้า 16 35 21
3 004 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 13 72 32
4 005 โรงเรียนบ้านกล้วย 4 17 8
5 007 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 0 0 0
6 009 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 15 66 29
7 008 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 0 0 0
8 011 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 4 4 4
9 012 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0
10 013 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 6 16 12
11 014 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1 2 2
12 015 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ 0 0 0
13 016 โรงเรียนบ้านดงเดือย 10 23 15
14 017 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 3 5 3
15 018 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 1
16 019 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 12 24 17
17 020 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 3 2
18 021 โรงเรียนบ้านนากาหลง 6 18 11
19 025 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 2 3 2
20 022 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 1 3 2
21 024 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
22 023 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 1 2 2
23 026 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 8 20 11
24 028 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 8 5
25 027 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 14 27 21
26 032 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
27 033 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 6 12 8
28 034 โรงเรียนบ้านบางสนิม 0 0 0
29 035 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 3 5 5
30 039 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
31 037 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 7 8 8
32 038 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 3 9 3
33 040 โรงเรียนบ้านปากแคว 3 6 5
34 041 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
35 042 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 8 5
36 036 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 2 2 2
37 046 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 0 0 0
38 048 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 2 23 7
39 050 โรงเรียนบ้านยางเมือง 3 6 3
40 049 โรงเรียนบ้านยางแดน 0 0 0
41 051 โรงเรียนบ้านยางแหลม 0 0 0
42 052 โรงเรียนบ้านราวรังงาม 0 0 0
43 053 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 11 20 13
44 054 โรงเรียนบ้านลานทอง 4 10 7
45 055 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 4 8 5
46 056 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 4 6 6
47 057 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 4 13 6
48 058 โรงเรียนบ้านวังขวาก 1 2 1
49 062 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 0 0 0
50 061 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 7 18 11
51 063 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 0 0 0
52 065 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 16 32 26
53 066 โรงเรียนบ้านวังลึก 0 0 0
54 067 โรงเรียนบ้านวังวน 0 0 0
55 068 โรงเรียนบ้านวังหาด 4 11 7
56 069 โรงเรียนบ้านวังหิน 8 19 16
57 060 โรงเรียนบ้านวังแดด 1 2 1
58 059 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 9 18 14
59 064 โรงเรียนบ้านวังไทร 3 5 4
60 071 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 2 2
61 072 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 0 0 0
62 073 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 15 23 18
63 074 โรงเรียนบ้านสำนัก 0 0 0
64 076 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 10 14 11
65 077 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 9 7
66 078 โรงเรียนบ้านหนองจัง 1 6 3
67 144 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1 3 2
68 081 โรงเรียนบ้านหนองตม 0 0 0
69 082 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 3 6 4
70 083 โรงเรียนบ้านหนองตูม 3 5 4
71 085 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 22 17
72 084 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 5 8 7
73 086 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
74 087 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 8 23 13
75 089 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
76 090 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 0 0 0
77 091 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 4 16 9
78 093 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
79 080 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 4 10 6
80 092 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 0 0 0
81 145 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 7 11 9
82 094 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 26 18
83 006 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0
84 010 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 5 17 10
85 029 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 5 15 10
86 030 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 3 12 6
87 031 โรงเรียนบ้านเนินยาง 1 2 2
88 044 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 0 0 0
89 047 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 15 33 21
90 043 โรงเรียนบ้านโป่งแค 3 12 7
91 045 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 1 1 1
92 070 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 3 4 4
93 097 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 0 0 0
94 095 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 2 4 2
95 096 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 1 2 1
96 075 โรงเรียนบ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0
97 099 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 0 0 0
98 100 โรงเรียนวังกร่าง 3 11 7
99 101 โรงเรียนวัดกกแรต 8 19 13
100 103 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 12 29 20
101 102 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 0 0 0
102 104 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 30 71 50
103 105 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 0 0 0
104 107 โรงเรียนวัดดงยาง 1 1 1
105 108 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 2 11 4
106 109 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 0 0 0
107 146 โรงเรียนวัดทุ่ง 1 3 2
108 111 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 8 14 12
109 114 โรงเรียนวัดปรักรัก 4 9 8
110 115 โรงเรียนวัดปากพระ 13 24 21
111 116 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 12 27 20
112 117 โรงเรียนวัดยางเอน 0 0 0
113 118 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 3 5 3
114 119 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล 0 0 0
115 121 โรงเรียนวัดศรีเมือง 3 6 5
116 122 โรงเรียนวัดสงฆาราม 0 0 0
117 124 โรงเรียนวัดหนองกก 3 3 3
118 125 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 4 12 6
119 126 โรงเรียนวัดหางตลาด 12 18 18
120 106 โรงเรียนวัดเชตุพน 0 0 0
121 110 โรงเรียนวัดเต่าทอง 0 0 0
122 123 โรงเรียนวัดเสาหิน 0 0 0
123 113 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 6 4
124 127 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 3 14 6
125 128 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 4 32 11
126 129 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 3 3 3
127 130 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 2 4 4
128 131 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 1 3 2
129 132 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 5 10 8
130 134 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 0 0 0
131 135 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 4 3
132 136 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 10 30 18
133 138 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 23 50 33
134 137 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 4 8 6
135 002 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 4 12 6
136 133 โรงเรียนเหมืองตามุก 0 0 0
137 001 โรงเรียนกวางตง 24 59 41
138 139 โรงเรียนสายธรรม 0 0 0
139 140 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 0 0 0
140 141 โรงเรียนอนุบาลสายธรรม 0 0 0
141 142 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 0 0 0
142 003 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0
รวม 566 1377 896
2273


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]