หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
6. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการ
3. นางอัญชลี ผลพฤกษาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการ
3. นางอัญชลี ผลพฤกษาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเสาวนีย์ อยู่หุ่นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางสาววาริน คล่ำคงโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เปรมอ้นโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เพ็งสินโรงเรียนบ้านยางแดนกรรมการ
6. นางวรัญญา ธรรมสอนโรงเรียนบ้านวังกร่างกรรมการ
7. นางสาวนพประภา ธรรมดาโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ อยู่หุ่นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางสาววาริน คล่ำคงโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เปรมอ้นโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เพ็งสินโรงเรียนบ้านยางแดนกรรมการ
6. นางวรัญญา ธรรมสอนโรงเรียนบ้านวังกร่างกรรมการ
7. นางสาวนพประภา ธรรมดาโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ อยู่หุ่นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางสาววาริน คล่ำคงโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เปรมอ้นโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เพ็งสินโรงเรียนบ้านยางแดนกรรมการ
6. นางวรัญญา ธรรมสอนโรงเรียนบ้านวังกร่างกรรมการ
7. นางสาวนพประภา ธรรมดาโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
4. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุเพ็ญ แก้วหริ่งโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
4. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุเพ็ญ แก้วหริ่งโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
4. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุเพ็ญ แก้วหริ่งโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนุสนธิ์ สวนใต้โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณ๊ ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิส)กรรมการ
3. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นายณรงค์ แก้วคุ้มโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการ
5. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนุสนธิ์ สวนใต้โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณ๊ ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิส)กรรมการ
3. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นายณรงค์ แก้วคุ้มโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการ
5. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
3. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
5. นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกรโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
3. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
5. นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกรโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
3. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
5. นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกรโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพรกวี ตัสมาโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ราษฎร์บุญมีโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นายสมชาย ชูเตชะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิมพ์ ทวีนาทโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รอดประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขแก้วโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5)กรรมการ
4. นายกฤษฎา แก้วแดวโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิมพ์ ทวีนาทโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รอดประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขแก้วโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5)กรรมการ
4. นายกฤษฎา แก้วแดงโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพิมพ์ ทวีนาทโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รอดประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขแก้วโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5)กรรมการ
4. นายกฤษฎา แก้วแดงโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบงกฏ เขียนเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนโพธิ์ศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนโพธิ์ศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนโพธิ์ศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนโพธิ์ศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางเกสร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเกสร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางเกสร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเกสร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางสายชล ผดุงพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สิงเหมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ปาละกวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปาละกวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
6. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
7. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
6. นายมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
7. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายสมุทร อิงคาระวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
6. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
7. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศรี แก้วรัตนโพธิ์ศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ จันทร์หอมวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายประกฤษฎ์ คล่องแคล่ววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพรนภา ดอนพรมวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประกฤษฎ์ คล่องแคล่ววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายสมชาย ป้อมแก้วโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมมานุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายสมชาย ป้อมแก้วโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมมานุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายสมชาย ป้อมแก้วโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมมานุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายดำรง คงรอดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนโรงเรียนบ้า่นหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายสมชาย ป้อมแก้วโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมมานุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายดวงจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ช่วยพรมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจามร หนูเมืองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธฺิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางปัญจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดวงจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ช่วยพรมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
4. นายสมคีด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจามร หนูเมืองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
2. นายธัชพล โพธฺิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางปัญจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นางสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดวงจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ช่วยพรมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
4. นายสมคีด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดวงจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ช่วยพรมโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
4. นายสมคีด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายจามร หนูเมืองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธฺิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางปัญจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน โลหะการกวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ จันทรปิติกุลโรงเรียนบ้านลำคลองยางกรรมการ
3. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นายธนากร สิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
5. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจามร หนูเมืองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธฺิทาโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางปัญจพร แสงเมืองโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน โลหะการกวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสุนันท์ จันทรปิติกุุลโรงเรียนบ้านลำคลองยางกรรมการ
4. นายธนากร สิริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
5. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน โลหะการกวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสุนันท์ จันทรปิติกุลโรงเรียนบ้านลำคลองยางกรรมการ
4. นายธนากร สืริสุขโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
5. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประกฤษฎ์ คล่องแคล่ววิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลออ น้อยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ นาครัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายไพศาล วงษ์ราชวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลออ น้อยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ นาครัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายไพศาล วงษ์ราชวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัลยา สุขภัฏวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเหมือนขวัญ ดีสมจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ส้มอำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวัลยา สุขภัฏวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเหมือนขวัญ ดีสมจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ส้มอำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัดใจ ศิริพงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
2. นางสาวชิสา ภูจอมจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฏวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัดใจ ศิริพงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชิสา ภูจอมจิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฏวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ เจนนาวินวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโณทัย สมอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางมัญชนันท์ สืบสายจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายบดินทร์ เจนนาวินวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอโณทัย ส้มอำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นางมัญชนันท์ สืบสายจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ เรือนหลวงวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอฐธน เดชะกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายสมชาย ยิ้มแย้มวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ เรือนหลวงวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอฐธน เดชะกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายสมชาย ยิ้มแย้มวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอดิศักดิ์ เคลือขอนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
4. นายสมชาย ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายบุญยืน ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
7. นายภูวนาท เฟื่องฟุ้งโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
8. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
9. นางนันทวรรณ์ แป้นเกิดโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
10. นางจิตรา คำเบิกโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
4. นายสมชาย ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายบุญยืน ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสมุทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
7. นายภูวนาท เฟื่องฟุ้งโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
8. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
9. นางนันทวรรณ์ แป้นเกิดโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
10. นางจิตรา คำเบิกโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
4. นายสมชาย ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายบุญยืน ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
7. นายภูวนาท เฟื่องฟุ้งโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
8. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
9. นางนันทวรรณ์ แป้นเกิดโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
10. นางจิตรา คำเบิกโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
4. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางเดือนฉาย ผาลาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
4. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางเดือนฉาย ผาลาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ แต่งงามวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ สิงหืทองโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ จิติโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา คำเอกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดีวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อกรรมการ
3. นายวินิต ตั้งถิ่นฐานโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยรองประธานกรรมการ
2. นายมนัส ครุฑหนูโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
3. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายมนัส ครุฑหนูโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
3. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางพรรณรพี บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายวัชระ กรรณิกาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางพรรณรพี บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายวัชระ กรรณิกาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพรชัย ใบไม้โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายเหรียญชัย ชูชาติโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวมะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ แต่งงามวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ จิติโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา คำเอกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้าประธานกรรมการ
2. นายธูป ทิพวันโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
3. นายวุฒิชัย วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายธีวสุ วงค์สุริยะโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้าประธานกรรมการ
2. นายธูป ทิพวันโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
3. นายวุฒิชัย วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายธีวสุ วงค์สุริยะโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ เกิดศรีโรงเรียนวัดหนองตาโชติประธานกรรมการ
2. นายธงชัย รัตนแย้มโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ เกิดศรีโรงเรียนวัดหนองตาโชติประธานกรรมการ
2. นายธงชัย รัตนแย้มโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางจันทนีย์ วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางจันทนีย์ วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่างโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ตัณทานนท์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาศิริ อาภรณ์รัตน์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นางลัมภู เขียวเรืองโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์โรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นายสมชาย สววนคำศรีโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ตัณทานนท์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาศิริ อาภรณ์รัตน์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นางลัมภู เขียวเรืองโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์โรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นายสมชาย สวนคำสรีโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สนโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เต่าเล็กโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สนโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เต่าเล็กโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์โรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นางสมปอง นามแก้วโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์โรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นางสมปอง นามแก้วโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดคนึง ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเปรมปรี ใจรักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
3. นางสมพิศ จวนแจ้งโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุดคนึง ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเปรมปรี ใจรักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
3. นางสมพิศ จวนแจ้งโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวีรพันธ์ พรมมีโรงเรียนบ้านหนอจังประธานกรรมการ
2. นางเสมอ ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
3. นางมยุรา มั่นต่ายโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประนอม ภูทวีโรงเรียนวัดปากพระประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุนีย์ ใจช่วงโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
3. นางทวีป เกตุเนียมโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดา่ราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เกษประทุมโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพ็ชรโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดา่ราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เกษประทุมโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพ็ชรโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอี่นมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณือุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อยู่ป้อมโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
6. นางอุไรรัตน์ คำวัฒนาโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นโรงเรียนหนงบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายชำนาญ มานพโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางกรรมการ
3. นางนิตยา ศิริคชพันธ์โรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา ภาคภูมิโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หล่อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิ่่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญาประธานกรรมการ
2. นางสนอง แสงคำโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายพัฒน์ สุทธการโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
3. นายนคร เถื่อนโตศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]