งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสระ เชียงม่วน 1. เด็กชายนนทวัฒน์    บ้านสระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บ้านสระ
1. นางสาววิลาสินี    เสมอ
2. นายศาตรา    แสนปัญญา
2 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนา    อภินันท์จารุพงศ์
2. เด็กชายรัตนทัต    บุญปั๋น
1. นายธนวัฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
3 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เชียงคำ 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ดอกเข็ม
2. เด็กหญิงวริษฐา    กองกิจ
1. นางภุมรา    บุญประเสริฐ
4 โรงเรียนบ้านทุ่งแต ปง 2 1. เด็กหญิงบัญฑิตา    สุุทธวงค์
2. เด็กหญิงกิติยา    แขนงาม
1. นางสาวจินตรา    สนั่นป่า
2. นางดวงดาว    ธรรมสอน
5 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ปง 2 1. เด็กชายภูษิต    ศิริพานกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    กำธรศิริเมธา
1. นายนิรุตต์    เสาหิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................