งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง 1. นางสาวนริศรา    บุญประเสริฐ
2. นางสาวสายฝน    ดวงอุดสา
3. นางสาวปัณณิกา    วันคำ
1. นายรัชพล    แก้วหน่อ
2. นายไกรวุฒิ    วงศ์ขจร
2 โรงเรียนบ้านทุ่งแต ปง 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    สะเกตุ
2. เด็กชายธนวัฒน์    มาอานันตสกุล
3. เด็กชายจักรินทร์    คำมาปัน
1. นางสาวจินตรา    สนั่นป่า
2. นางดวงดาว    ธรรมสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................