งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสระ เชียงม่วน 1. เด็กหญิงสุชาวดี    บ้านสระ
2. เด็กหญิงโสภิตา    บุญประคม
1. นางสาววิลาสินี    เสมอ
2 โรงเรียนบ้านยางขาม จุน 1 1. เด็กหญิงชีวานันท์    จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา    คำแสน
1. นายปิยะวุฒิ    โนขัติมา
2. นางเอมพิกา    ใจกล้า
3 โรงเรียนบ้านน้ำมิน เชียงคำ 2 1. เด็กชายสุวรรณวุฒิ    หายโศรก
2. เด็กชายกรกฎ    วิศิษฐโสทร
1. นายอัฐพงษ์    จอมวุฒิ
2. นายเอกชัย    วงศ์คำ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ปง 1 1. เด็กชายกฤชกร    แซ่หลี
2. เด็กหญิงธารทิพย์    อินต๊ะเนตร
1. นางสาวรัชนี    วงค์ใหญ่
2. นายเวทิน    เปาวัลย์
5 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ปง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จินดาประภาพร
2. เด็กหญิงสุชาวดี    แซ่เฮ้อ
1. นายพนม    มณีชัย
2. นางพัลลภา    บุตรดาจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................