งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเลี้ยว ปง 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    รักเจริญ
2. เด็กหญิงจีรณา    กันธาทิพย์
1. นายศักยะ    เย็นใจ
2 โรงเรียนบ้านสระ เชียงม่วน 1. เด็กชายวีรภัทร    ทิพย์ปัญญา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ชุมภูชนะภัย
1. นางสาววิลาสินี    เสมอ
3 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงสิรินดา    ตามติด
2. เด็กหญิงศุพิณญา    คำมะปัน
1. นายธนวัฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
4 โรงเรียนบ้านสันปูเลย เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงพิมลดา    สมศรี
2. เด็กหญิงบุญรักษา    จิตไธสง
1. นายธีรนิตย์    กาติ๊บ
2. นายอมรศิลป์    ใจกล้า
5 โรงเรียนบ้านน้ำปุก ปง 1 1. เด็กหญิงกิตติวรา    ทิศลูน
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    พระดอนไชย
1. นางสาวปนัสนันท์    สมคิด
2. นางประนอม    เชื้อเมืองพาน
6 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ปง 1 1. เด็กชายสิทธิพล    วิริยะส่องแสง
2. เด็กหญิงจันทกานต์    นิธิเกษมสมบัติ
1. นายพนม    มณีชัย
2. นางพัลลภา    บุตรดาจันทร์
7 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ปง 2 1. เด็กชายอธิปไตย    ใจซื่อ
2. เด็กชายณัฐนันท์    สุนันต๊ะ
1. นางสาวพัชรี    บ้านสระ
2. นางเกษราภรณ์    มีหลาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................