งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ปง 2 1. เด็กชายธนดล    นำทาน
2. เด็กหญิงอิสริญา    เนื่องกันยา
1. นายวีระพงค์    ปัฐวี
2. นายไกรศร    รูปเรียบ
2 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี จุน 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สุกันทอง
2. เด็กหญิงญาดา    ไชยมงคล
1. นางฆริกา    มหายศ
2. นางจันทร์บาน    เงินฝรั่ง
3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปง 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    จันทร์ผง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    ธรรมลี
1. นางสุประวีณ์    พิศจารย์
4 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ชอบจิต
2. เด็กหญิงปพิชญา    ยศสละ
1. นางสาวสุธีมนต์    สัตพนพันธุ์
5 โรงเรียนบ้านไชยสถาน เชียงม่วน 1. เด็กหญิงชีวา    สุหิตานุเคราะห์
2. เด็กหญิงกุลิสรา    เชื้อเมืองพาน
1. นางวรรณวณัฐ    ไทยทาน
6 โรงเรียนบ้านสระ เชียงม่วน 1. เด็กหญิงสุรางคณา    สุวรรณหงษ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ดาวประเสริฐ
1. นางสาววิลาสินี    เสมอ
7 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ภูซาง 1. เด็กชายนัทธพงศ์    บัวย้อย
2. เด็กหญิงอริษา    บัวผัด
1. นางสาวทัศนีย์    เบิกบาน
2. นางสุนันท์    ปัญญาอินทร์
8 โรงเรียนบ้านสา ภูซาง 1. เด็กหญิงประทินนา    เหมืองจา
2. เด็กหญิงช่อทิพย์    ชัยชนะ
1. นางสาวจิรนันท์    งามตา
2. นางสาวพนิดา    ก๋าแก้ว
9 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ภิรบรรณ์
2. เด็กหญิงปนัสยา    กันทะขู้
1. นายธนวัฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว จุน 2 1. เด็กชายธนยุต    อินต๊ะสืบ
2. เด็กชายพันกร    อ่อนจันทร์
1. นายประสิทธิ์    ชูศรีงาม
11 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เชียงคำ 1 1. เด็กหญิงประภัสสรา    ทรายคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา    แซ่ท่อ
1. นางภุมรา    บุญประเสริฐ
12 โรงเรียนบ้านร่องส้าน เชียงคำ 1 1. เด็กชายทัศนพล    แซ่ซ้ง
2. เด็กชายกาลัญญู    แซ่ย่าง
1. นางสาวรุจิรา    พรหมมาเสริฐ
2. นายอุทัย    ราษี
13 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    เข็มเพชร
2. เด็กหญิงอริสรา    ก้อนแก้ว
1. นางจันทร์ฉาย    วรพิศุทธ์
2. นายธนาพิพัฒน์    วรพิศุทธ์
14 โรงเรียนชัยชุมภู เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ผกากอง
2. เด็กหญิงนันทิชา    พลีพรม
1. นางรำไพ    มณีกร
2. นางอักษราพร    แสงศรีจันทร์
15 โรงเรียนบ้านควรดง ปง 1 1. เด็กชายวีรภัทร    ขัดสี
2. เด็กชายธีรเทพ    จันต๊ะวัน
1. นายนิคม    เบิกบาน
2. นายเฉลิมชัย    จำแน่
16 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง จุน 1 1. เด็กชายเจษฎา    หาญศิลป์
2. เด็กหญิงพรวิจิตรา    มั่นจิตร
1. นางสาวดวงใจ    อินผง
2. นายศรศักดิ์    บัวผัด
17 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ปง 2 1. เด็กชายสรณพล    เตรียมสอน
2. เด็กชายภัทรดนัย    บุญเทพ
1. นายประทีป    ทิสา
2. นางสาววรรณา    บุญถึง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................