งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสระ เชียงม่วน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    สืบแสน
2. เด็กหญิงกุลนิภา    ชาวน่าน
1. นางสาววิลาสินี    เสมอ
2 โรงเรียนบ้านปงใหม่ ภูซาง 1. เด็กหญิงไหม    แซ่เฉ้ง
2. เด็กหญิงดาริกา    เสรีสิทธิกุล
1. นางสาวสมหญิง    จริยา
2. นางสาวสุพัตรา    บัวติ๊บ
3 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำหวาน    ศรีชัย
2. เด็กหญิงอัญชนา    คำนวล
1. นายธนวัฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
4 โรงเรียนบ้านร่องส้าน เชียงคำ 1 1. เด็กชายธรรมศาสตร์    วรกิจพาณิชย์
2. เด็กชายภาคภูมิ    แซ่โซ้ง
1. นางสาวรุจิรา    พรหมมาเสริฐ
2. นายอุทัย    ราษี
5 โรงเรียนบ้านยางขาม จุน 1 1. เด็กชายพุฒิคุณ    บุญครอบ
2. เด็กชายคุณานนท์    ทัม
1. นายปิยะวุฒิ    โนขัติมา
2. นางสุชัญญ์ญา    นงนุช
6 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ 2 1. นายพีรภัทร    เมืองมูล
2. นายกันตพัฒน์    คำแสน
1. นางจุติภรณ์    เครืออินทร์
2. นางสาวเฌนิศา    เขจร
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ปง 1 1. เด็กชายพีรธัช    กาศทาสี
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ปิมแปง
1. นางสาวรัชนี    เปาวัลย์
2. นายเวทิน    เปาวัลย์
8 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ปง 2 1. เด็กชายโชคทวี    ปิงสุแสน
2. เด็กหญิงณัฐนรี    เมืองมี
1. นายประทีป    ทิสา
2. นางสาววรรณา    บุญถึง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................