งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเลี้ยว ปง 2 1. เด็กหญิงจิรินทร์ญา    เทียมใจ
2. เด็กหญิงกัลยา    สมควร
1. นางสุวิมล    สิงห์คำ
2 โรงเรียนบ้านท่าม่าน เชียงม่วน 1. เด็กหญิงเบญจมาศก์    ผิวขาว
2. เด็กหญิงวาสิตา    วงศ์แดง
1. นายชาลี    หงษ์สี่
2. นางศิริรัตน์    ฟองคำ
3 โรงเรียนบ้านสระ เชียงม่วน 1. เด็กชายอุรวิศ    หูเขียว
2. เด็กชายปุณพจน์    บุญยืน
1. นางสาววิลาสินี    เสมอ
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ไตรศึกษา 1. เด็กชายจตุพล    เกษตรโสภาพันธ์
2. เด็กชายธนกร    ชาญชัยพิทักษ์สิน
1. นายองอาจ    ชาติเผือก
5 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ภูซาง 1. เด็กชายธนกฤต    ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงรัญชิดา    บุรมศรี
1. นางรัชนี    แก้วรากมุข
2. นางสุนันท์    ปัญญาอินทร์
6 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ฟองการ
2. เด็กชายอังกูร    ไชยมงคล
1. นายธนวัฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จุน 2 1. เด็กชายพันธรักษ์    นันต๊ะฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์    กันทากาศ
1. นายกิตติราช    เที่ยงทุกข์
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคำ 1 1. เด็กชายณัฏฐ์    สมหวัง
2. เด็กชายชยพล    วงศ์ใหญ่
1. นางสาวธารารัตน์    กล้าหาญ
2. นายเกรียงศักดิ์    สินเปียง
9 โรงเรียนบ้านร่องส้าน เชียงคำ 1 1. เด็กหญิงธรีรัตน์    พรมปา
2. เด็กหญิงกัลต์กมล    แซ่โซ้ง
1. นางสาวรุจิรา    พรหมมาเสริฐ
2. นายอุทัย    ราษี
10 โรงเรียนบ้านยางขาม จุน 1 1. เด็กชายเกาะออน    คำลือเลิศ
2. เด็กชายธวัฒชัย    บัวแดง
1. นางสุชัญญ์ญา    นงนุช
11 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงนํ้าฝน    ดำแดงดี
2. เด็กหญิงทิตยาพร    ผิวงาม
1. นายสมควร    ดะนัย
2. นางสุดา    กองมะลิ
12 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงศิริญทร    โชคชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ภรณ์    คำแสน
1. นางรัชนี    ดะนัย
2. สิบเอกศรศักดิ์    เครืออินทร์
13 โรงเรียนบ้านควรดง ปง 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงจีรารัตน์    ปรังฤทธิ์
1. นายนิคม    เบิกบาน
2. นายเฉลิมชัย    จำแน่
14 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ปง 1 1. เด็กหญิงหัสยารัศมิ์    บำรุงผดุงกิจ
2. เด็กหญิงศุภกานต์    จินดาประภาพร
1. นายพนม    มณีชัย
2. นางพัลลภา    บุตรดาจันทร์
15 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง จุน 1 1. เด็กชายกฤษกร    จันต๊ะ
2. เด็กหญิงเบญศิริ    สะสาง
1. นางจิตตราภรณ์    ไชยจำเริญ
2. นายศรศักดิ์    บัวผัด
16 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ปง 2 1. เด็กหญิงภิรณา    สาใจ
2. เด็กชายสุรัตกูล    วงษา
1. นายประทีป    ทิสา
2. นางสาววรรณา    บุญถึง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................