งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง จุน 1 1. เด็กหญิงนิสุดา    มหาวัน
2. เด็กหญิงเขมิกา    พระบาลี
1. นางสาวจิรัฐิติกาล    อานุ
2. นางพจนา    พรหมเสน
2 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี จุน 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    หวลอารมณ์
2. เด็กชายธนวิน    คนการ
1. นางฆริกา    มหายศ
2. นางจันทร์บาน    เงินฝรั่ง
3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ปง 1 1. เด็กชายศิริภัทร    นันตาลิตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    มลาวัน
1. นางสุประวีณ์    พิศจารย์
4 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ขันเปี้ย
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    หมั่นการ
1. นางนันท์นภัส    ขันโท
5 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    ใจหนัก
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์    ใจเสาร์ดี
1. นายกฤตนัย    สีไว
2. นางสาววิภาวดี    อุทธิยา
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา    วันดี
2. เด็กหญิงฐิติยา    อุทัยรัตน์
1. นายรัชพล    แก้วหน่อ
2. นายไกรวุฒิ    วงศ์ขจร
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน 1. เด็กหญิงกันยาวีร์    ปรีชาวงค์
2. เด็กหญิงพิชญาดา    อุ่นเรือน
1. นายทรงศักดิ์    ธีระวงศนันท์
2. นางสาวสุพรรณษา    ดอนจักร์
8 โรงเรียนบ้านไชยสถาน เชียงม่วน 1. เด็กหญิงพิชญาภา    หงษ์ยี่สิบสี่
2. เด็กหญิงธันยชนก    ยะมา
1. นางวรรณวณัฐ    ไทยทาน
9 โรงเรียนบ้านปงใหม่ ภูซาง 1. เด็กชายอนุพงษ์    หัวนา
2. เด็กหญิงรัศมีดารา    ชอบทำ
1. นางสาวสมหญิง    จริยา
2. นางเมตตา    บัวแย้ม
10 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทรพิชชา    อินนันชัย
2. เด็กหญิงสวรรยา    สะสวย
1. นายธนว้ฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
11 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เชียงคำ 1 1. เด็กหญิงสุมาริน    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงกวินนาฏ    เกิดสุข
1. นางภุมรา    บุญประเสริฐ
2. นางสุนิศา    ฟูศรี
12 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ เชียงคำ 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    สันป่าแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    จันทะคูณ
1. นางสาวนวลจันทร์    ชัยชนะ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    นาซีก
13 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง เชียงคำ 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    แก้วหนองคู
2. เด็กหญิงสิริกร    จันแสง
1. นางสาวนรากร    กองมงคล
14 โรงเรียนบ้านม่วง ปง 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    มงคล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ยางนอก
1. นางสาวธัญชนก    สุดใจ
15 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ปง 2 1. เด็กหญิงธนกร    ใจซื่อ
2. เด็กหญิงภัสราวรรณ    คิดหา
1. นางสาวประทุมวรรณ์    อุ่นเรือน
2. นางสาวพัชรี    บ้านสระ
16 โรงเรียนราชานุเคราะห์ ปง 2 1. เด็กชายอุกฤษ    จันทร์สมาน
2. เด็กชายศรชัย    แซ่โย่ง
1. นายนครินทร์    ปัญจขันธ์
2. นางสาววนิดา    มีสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................