งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเลี้ยว ปง 2 1. เด็กชายศิวะชัย    รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี    สนม
1. นายธงชัย    ทวีโค
2 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม เชียงคำ 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    ท้ายเรือคำ
2. เด็กหญิงภัควรัญชญ์    พูลสวัสดิ์
1. นายกฤตนัย    สีไว
2. นางสาววิภาวดี    อุทธิยา
3 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ไตรศึกษา 1. เด็กหญิงเนตรนภา    เนานวล
2. เด็กหญิงสริญญา    ศรีวัฒนนันท์
1. นายธนวัฒน์    เข็มเพ็ชร
2. นายอรุณ    ร่มแก้ว
4 โรงเรียนบ้านจำบอน เชียงคำ 2 1. เด็กชายชินกร    กาติ๊บ
2. เด็กหญิงเนตรสกาว    เวียงลอ
1. นายจรูญ    กมล
5 โรงเรียนบ้านควรดง ปง 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    คงสถาน
2. เด็กชายสรรพิทักษ์    บุญทา
1. นายนิคม    เบิกบาน
2. นายพาณิชย์    กันไชยคำ
6 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ปง 2 1. เด็กชายชัยวุฒิ    เงินฮอม
2. เด็กชายมนัสนันท์    สุวรรณ์
1. นางสาวพัชรี    บ้านสระ
2. นางเกษราภรณ์    มีหลาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................