งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ปง 2 1. นายวันเฉลิม    ชำนาญ
2. นายอภิชาติ    พรหมวงค์
1. นางสาวสุทัศนีย์    ใจกล้า
2. นายไกรศร    รูปเรียบ
2 โรงเรียนบ้านสถาน ภูซาง 1. เด็กชายวุฒิไกร    แซ่ย่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวย้อย
1. นางทัศนวรรณ    อะนาโรจน์
2. นายวรพันธ์    บุญประเสริฐ
3 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง เชียงคำ 2 1. เด็กชายณัฐพล    แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพล    สมร่าง
1. นางสาวนรากร    กองมงคล
4 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ปง 2 1. นายปรัชญาธร    บุญธรรม
2. นายวายุ    บุญธรรม
1. นายประทีป    ทิสา
2. นางสาววรรณา    บุญถึง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................