สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 9 3 3 15 19 6 4 0 29
2 บ้านร่องส้าน 8 1 3 12 16 3 0 0 19
3 ชุมชนบ้านหลวง 6 3 2 11 12 6 0 0 18
4 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 6 3 1 10 13 3 0 0 16
5 บ้านดู่ 6 1 0 7 9 2 0 0 11
6 บ้านร่องย้าง 6 0 1 7 8 1 2 0 11
7 ชุมชนบ้านบอน 5 6 2 13 16 3 0 0 19
8 ราชประชานุเคราะห์ 24 5 0 3 8 10 4 2 0 16
9 บ้านสระ 4 5 1 10 12 7 1 0 20
10 ราชานุเคราะห์ 3 2 0 5 9 1 0 0 10
11 บ้านปงใหม่ 3 1 1 5 10 6 1 0 17
12 ชุมชนบ้านหนองเลา 3 0 2 5 8 2 2 2 12
13 บ้านดอนไชยป่าแขม 3 0 2 5 7 4 0 2 11
14 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 2 6 4 12 21 2 0 0 23
15 บ้านดอนมูล 2 5 3 10 11 6 0 2 17
16 บ้านแวนโค้ง 2 3 5 10 14 4 0 0 18
17 ชุมชนบ้านดอนไชย 2 2 0 4 8 1 1 0 10
18 บ้านวังเค็มใหม่ 2 2 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านหล่ายฝายแก้ว 2 1 2 5 6 4 2 0 12
20 บ้านหัวทุ่ง 2 1 2 5 5 2 0 1 7
21 บ้านยางขาม 2 1 1 4 8 4 1 0 13
22 บ้านจุน 2 0 4 6 7 2 0 0 9
23 บ้านพระนั่งดิน 2 0 2 4 5 6 0 0 11
24 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 2 0 1 3 7 0 1 0 8
25 บ้านปง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
26 บ้านบุญยืน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1 6 6 13 17 8 2 0 27
28 บ้านขุนกำลัง 1 4 3 8 9 6 2 0 17
29 บ้านแม่ต๋ำ 1 3 2 6 9 2 0 0 11
30 บ้านสักลอ 1 2 1 4 4 2 0 1 6
31 บ้านใหม่น้ำเงิน 1 2 0 3 3 1 0 0 4
32 บ้านสันติสุข 1 1 4 6 9 3 1 0 13
33 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1 1 2 4 4 4 0 0 8
34 บ้านจำบอน 1 1 2 4 4 1 0 1 5
35 ปิยมิตรวิทยา 1 1 1 3 6 5 1 0 12
36 อนุบาลปง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
37 บ้านทุ่งแต 1 1 0 2 4 2 0 0 6
38 บ้านทุ่งหล่ม 1 1 0 2 3 3 0 0 6
39 บ้านผาลาด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านน้ำจุน 1 1 0 2 2 2 2 0 6
41 ปัวพิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
42 บ้านท่าฟ้าใต้ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านปางถ้ำ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านธาตุขิงแกง 1 0 3 4 9 0 1 0 10
45 บ้านสันปูเลย 1 0 1 2 4 0 4 0 8
46 บ้านทุ่งเย็น 1 0 1 2 2 2 2 1 6
47 บ้านสา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
48 บ้านท่าม่าน 1 0 0 1 4 4 1 0 9
49 บ้านดอนเงิน 1 0 0 1 4 3 0 0 7
50 บ้านแก 1 0 0 1 3 3 0 0 6
51 บ้านแฮะ (ปง) 1 0 0 1 3 2 1 0 6
52 บ้านดอนแก้ว 1 0 0 1 3 2 0 0 5
53 บ้านน้ำปุก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
54 บ้านสะแล่ง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
55 บ้านฮวก 1 0 0 1 1 1 3 0 5
56 บ้านผาตั้ง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านห้วยแม่แดง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านสถาน 0 4 1 5 10 4 1 1 15
61 บ้านสันหลวง 0 3 0 3 4 0 1 1 5
62 บ้านแม่ทาย 0 2 0 2 2 1 1 0 4
63 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 0 1 2 3 4 1 0 0 5
64 บ้านน้ำมิน 0 1 1 2 5 4 0 1 9
65 บ้านสบขาม 0 1 1 2 3 3 0 0 6
66 บ้านปี้ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
67 บ้านเวียงลอ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
68 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 0 1 0 1 9 5 3 0 17
69 บ้านไชยสถาน 0 1 0 1 4 3 0 1 7
70 บ้านนาอ้อม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
71 บ้านศรีเมืองชุม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
72 บ้านทุ่งติ้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านแฮะ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านนาบัว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 ชุมชนบ้านเชียงบาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านน้ำเปื๋อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 หฤทัยวิทยา 0 0 1 1 3 4 0 0 7
79 ชัยชุมภู 0 0 1 1 3 1 1 0 5
80 บ้านเลี้ยว 0 0 1 1 2 2 1 0 5
81 บ้านควรดง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
82 บ้านแม่ทะลาย 0 0 1 1 1 1 2 1 4
83 บ้านควร 0 0 0 0 5 2 0 0 7
84 บ้านหย่วน 0 0 0 0 4 4 0 0 8
85 ปาณัทคุณา 0 0 0 0 4 3 1 0 8
86 บ้านม่วง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
87 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
88 บ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
89 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมป์) 0 0 0 0 2 6 3 0 11
90 อนุบาลเชียงม่วน 0 0 0 0 2 2 1 1 5
91 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
92 บ้านแวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
93 บ้านวังบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 บ้านหมุ้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
96 บ้านห้วยกั้ง 0 0 0 0 1 7 0 0 8
97 บ้านผาฮาว 0 0 0 0 1 2 2 0 5
98 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
99 บ้านฝายกวาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
100 บ้านถ้ำผาลาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านทุ่งกล้วย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านปางมดแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านสบบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านทุ่งมอก 0 0 0 0 1 0 3 0 4
107 บ้านสักทุ่ง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
108 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านปงสนุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านโจ้โก้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านพวงพยอม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
114 บ้านร่องแมด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
115 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 0 2 1 2 3
116 บ้านดอนลาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 บ้านแกใหม่นิคม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 บ้านก๊อหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านปัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 บ้านร่องค้อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 บ้านหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 126 99 85 310 503 244 80 18 827