สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 20 2 0 0 22
2 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 19 6 4 0 29
3 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 17 8 2 0 27
4 บ้านร่องส้าน 13 3 0 0 16
5 บ้านสระ 12 7 1 0 20
6 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 12 3 0 0 15
7 ชุมชนบ้านหลวง 11 5 0 0 16
8 บ้านแวนโค้ง 11 4 0 0 15
9 ชุมชนบ้านบอน 11 2 0 0 13
10 บ้านดอนมูล 10 5 0 2 15
11 บ้านปงใหม่ 9 6 0 0 15
12 บ้านสันติสุข 9 3 1 0 13
13 บ้านธาตุขิงแกง 9 0 1 0 10
14 บ้านยางขาม 8 4 1 0 13
15 ชุมชนบ้านหนองเลา 8 2 2 2 12
16 บ้านแม่ต๋ำ 8 2 0 0 10
17 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 7 5 3 0 15
18 บ้านดอนไชยป่าแขม 7 4 0 2 11
19 บ้านขุนกำลัง 7 3 2 0 12
20 ชุมชนบ้านดอนไชย 7 1 1 0 9
21 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 7 0 1 0 8
22 ปิยมิตรวิทยา 6 5 1 0 12
23 ราชประชานุเคราะห์ 24 6 4 1 0 11
24 บ้านจุน 6 1 0 0 7
25 บ้านน้ำมิน 5 4 0 1 9
26 บ้านดู่ 5 2 0 0 7
27 บ้านควร 5 2 0 0 7
28 บ้านร่องย้าง 5 1 2 0 8
29 ราชานุเคราะห์ 5 1 0 0 6
30 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 4 4 0 0 8
31 บ้านท่าม่าน 4 3 1 0 8
32 ปาณัทคุณา 4 3 1 0 8
33 บ้านพระนั่งดิน 4 3 0 0 7
34 บ้านสถาน 4 2 1 1 7
35 บ้านหัวทุ่ง 4 2 0 1 6
36 บ้านม่วง 4 1 1 0 6
37 บ้านจำบอน 4 1 0 1 5
38 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 4 1 0 0 5
39 บ้านวังเค็มใหม่ 4 0 0 0 4
40 หฤทัยวิทยา 3 4 0 0 7
41 บ้านหย่วน 3 4 0 0 7
42 บ้านแก 3 3 0 0 6
43 บ้านสบขาม 3 3 0 0 6
44 บ้านดอนเงิน 3 3 0 0 6
45 บ้านสักลอ 3 2 0 1 5
46 บ้านไชยสถาน 3 2 0 1 5
47 บ้านทุ่งหล่ม 3 2 0 0 5
48 บ้านดอนแก้ว 3 2 0 0 5
49 บ้านทุ่งแต 3 2 0 0 5
50 บ้านร้องเชียงแรง 3 2 0 0 5
51 บ้านน้ำปุก 3 1 1 0 5
52 บ้านนาอ้อม 3 1 1 0 5
53 ชัยชุมภู 3 1 1 0 5
54 บ้านใหม่น้ำเงิน 3 1 0 0 4
55 อนุบาลปง 3 1 0 0 4
56 บ้านสร้อยศรี 3 1 0 0 4
57 บ้านสันปูเลย 3 0 4 0 7
58 บ้านปง 3 0 0 0 3
59 บ้านปี้ 3 0 0 0 3
60 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมป์) 2 6 3 0 11
61 บ้านหล่ายฝายแก้ว 2 3 2 0 7
62 บ้านน้ำจุน 2 2 2 0 6
63 บ้านเลี้ยว 2 2 1 0 5
64 บ้านแฮะ (ปง) 2 2 1 0 5
65 บ้านเวียงลอ 2 2 0 0 4
66 บ้านศรีเมืองชุม 2 1 2 0 5
67 บ้านบ่อเบี้ย 2 1 2 0 5
68 บ้านแม่ทาย 2 1 1 0 4
69 ปัวพิทยา 2 1 0 0 3
70 บ้านผาลาด 2 1 0 0 3
71 บ้านแวน 2 1 0 0 3
72 บ้านบุญยืน 2 0 0 0 2
73 บ้านท่าฟ้าใต้ 2 0 0 0 2
74 บ้านสา 2 0 0 0 2
75 บ้านทุ่งติ้ว 2 0 0 0 2
76 บ้านวังบง 2 0 0 0 2
77 บ้านหมุ้น 2 0 0 0 2
78 บ้านห้วยสิงห์ 2 0 0 0 2
79 บ้านห้วยกั้ง 1 6 0 0 7
80 บ้านควรดง 1 3 0 0 4
81 บ้านผาฮาว 1 2 2 0 5
82 บ้านสะแล่ง 1 2 1 0 4
83 บ้านท่าฟ้าเหนือ 1 2 1 0 4
84 บ้านฝายกวาง 1 2 1 0 4
85 บ้านถ้ำผาลาด 1 2 0 0 3
86 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 1 2 0 0 3
87 บ้านฮวก 1 1 3 0 5
88 บ้านทุ่งเย็น 1 1 2 1 4
89 บ้านแม่ทะลาย 1 1 2 1 4
90 อนุบาลเชียงม่วน 1 1 1 1 3
91 บ้านผาตั้ง 1 1 1 0 3
92 บ้านห้วยแม่แดง 1 1 1 0 3
93 บ้านดอนไชย 1 1 0 0 2
94 บ้านทุ่งกล้วย 1 1 0 0 2
95 บ้านปางมดแดง 1 1 0 0 2
96 บ้านสบบง 1 1 0 0 2
97 บ้านทุ่งมอก 1 0 3 0 4
98 บ้านสักทุ่ง 1 0 2 0 3
99 บ้านสันหลวง 1 0 1 1 2
100 บ้านนาบัว 1 0 1 0 2
101 บ้านห้วยไคร้ 1 0 1 0 2
102 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 0 1
103 บ้านปางถ้ำ 1 0 0 0 1
104 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 0 0 1
105 ชุมชนบ้านเชียงบาน 1 0 0 0 1
106 บ้านน้ำเปื๋อย 1 0 0 0 1
107 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1 0 0 0 1
108 บ้านทุ่งหนอง 1 0 0 0 1
109 บ้านปงสนุก 1 0 0 0 1
110 บ้านโจ้โก้ 1 0 0 0 1
111 บ้านพวงพยอม 0 3 2 0 5
112 บ้านร่องแมด 0 3 0 0 3
113 บ้านปัวศรีพรม 0 2 1 2 3
114 บ้านดอนลาว 0 2 0 0 2
115 บ้านแกใหม่นิคม 0 1 1 0 2
116 บ้านก๊อหลวง 0 1 0 0 1
117 บ้านก๊อน้อย 0 1 0 0 1
118 บ้านบุญเรือง 0 1 0 0 1
119 บ้านป่าสัก 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 0 1
121 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 1 0 0 1
122 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 1 0 1
123 บ้านร่องค้อม 0 0 1 0 1
124 บ้านหล่ายทุ่ง 0 0 1 0 1
125 บ้านหลวง 0 0 0 0 0
รวม 435 221 78 18 752