สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 21 2 0 0 23
2 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 19 6 4 0 29
3 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 17 8 2 0 27
4 บ้านร่องส้าน 16 3 0 0 19
5 ชุมชนบ้านบอน 16 3 0 0 19
6 บ้านแวนโค้ง 14 4 0 0 18
7 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 13 3 0 0 16
8 บ้านสระ 12 7 1 0 20
9 ชุมชนบ้านหลวง 12 6 0 0 18
10 บ้านดอนมูล 11 6 0 2 17
11 บ้านปงใหม่ 10 6 1 0 17
12 ราชประชานุเคราะห์ 24 10 4 2 0 16
13 บ้านสถาน 10 4 1 1 15
14 บ้านขุนกำลัง 9 6 2 0 17
15 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 9 5 3 0 17
16 บ้านสันติสุข 9 3 1 0 13
17 บ้านดู่ 9 2 0 0 11
18 บ้านแม่ต๋ำ 9 2 0 0 11
19 ราชานุเคราะห์ 9 1 0 0 10
20 บ้านธาตุขิงแกง 9 0 1 0 10
21 บ้านยางขาม 8 4 1 0 13
22 ชุมชนบ้านหนองเลา 8 2 2 2 12
23 บ้านร่องย้าง 8 1 2 0 11
24 ชุมชนบ้านดอนไชย 8 1 1 0 10
25 บ้านดอนไชยป่าแขม 7 4 0 2 11
26 บ้านจุน 7 2 0 0 9
27 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 7 0 1 0 8
28 ปิยมิตรวิทยา 6 5 1 0 12
29 บ้านหล่ายฝายแก้ว 6 4 2 0 12
30 บ้านพระนั่งดิน 5 6 0 0 11
31 บ้านน้ำมิน 5 4 0 1 9
32 บ้านหัวทุ่ง 5 2 0 1 7
33 บ้านควร 5 2 0 0 7
34 บ้านท่าม่าน 4 4 1 0 9
35 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 4 4 0 0 8
36 บ้านหย่วน 4 4 0 0 8
37 ปาณัทคุณา 4 3 1 0 8
38 บ้านไชยสถาน 4 3 0 1 7
39 บ้านดอนเงิน 4 3 0 0 7
40 บ้านสักลอ 4 2 0 1 6
41 บ้านทุ่งแต 4 2 0 0 6
42 บ้านม่วง 4 1 1 0 6
43 บ้านจำบอน 4 1 0 1 5
44 อนุบาลปง 4 1 0 0 5
45 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 4 1 0 0 5
46 บ้านสันปูเลย 4 0 4 0 8
47 บ้านสันหลวง 4 0 1 1 5
48 บ้านวังเค็มใหม่ 4 0 0 0 4
49 หฤทัยวิทยา 3 4 0 0 7
50 บ้านทุ่งหล่ม 3 3 0 0 6
51 บ้านแก 3 3 0 0 6
52 บ้านสบขาม 3 3 0 0 6
53 บ้านแฮะ (ปง) 3 2 1 0 6
54 บ้านดอนแก้ว 3 2 0 0 5
55 บ้านร้องเชียงแรง 3 2 0 0 5
56 บ้านน้ำปุก 3 1 1 0 5
57 บ้านนาอ้อม 3 1 1 0 5
58 ชัยชุมภู 3 1 1 0 5
59 บ้านใหม่น้ำเงิน 3 1 0 0 4
60 บ้านผาลาด 3 1 0 0 4
61 บ้านปี้ 3 1 0 0 4
62 บ้านสร้อยศรี 3 1 0 0 4
63 บ้านปง 3 0 0 0 3
64 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมป์) 2 6 3 0 11
65 บ้านทุ่งเย็น 2 2 2 1 6
66 บ้านน้ำจุน 2 2 2 0 6
67 อนุบาลเชียงม่วน 2 2 1 1 5
68 บ้านเลี้ยว 2 2 1 0 5
69 บ้านเวียงลอ 2 2 0 0 4
70 บ้านศรีเมืองชุม 2 1 2 0 5
71 บ้านบ่อเบี้ย 2 1 2 0 5
72 บ้านแม่ทาย 2 1 1 0 4
73 ปัวพิทยา 2 1 0 0 3
74 บ้านแวน 2 1 0 0 3
75 บ้านบุญยืน 2 0 0 0 2
76 บ้านท่าฟ้าใต้ 2 0 0 0 2
77 บ้านปางถ้ำ 2 0 0 0 2
78 บ้านสา 2 0 0 0 2
79 บ้านทุ่งติ้ว 2 0 0 0 2
80 บ้านแฮะ 2 0 0 0 2
81 บ้านวังบง 2 0 0 0 2
82 บ้านหมุ้น 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยสิงห์ 2 0 0 0 2
84 บ้านห้วยกั้ง 1 7 0 0 8
85 บ้านควรดง 1 3 0 0 4
86 บ้านผาฮาว 1 2 2 0 5
87 บ้านสะแล่ง 1 2 1 0 4
88 บ้านท่าฟ้าเหนือ 1 2 1 0 4
89 บ้านฝายกวาง 1 2 1 0 4
90 บ้านถ้ำผาลาด 1 2 0 0 3
91 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 1 2 0 0 3
92 บ้านฮวก 1 1 3 0 5
93 บ้านแม่ทะลาย 1 1 2 1 4
94 บ้านผาตั้ง 1 1 1 0 3
95 บ้านห้วยแม่แดง 1 1 1 0 3
96 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1 1 0 0 2
97 บ้านดอนไชย 1 1 0 0 2
98 บ้านทุ่งกล้วย 1 1 0 0 2
99 บ้านปางมดแดง 1 1 0 0 2
100 บ้านสบบง 1 1 0 0 2
101 บ้านทุ่งมอก 1 0 3 0 4
102 บ้านสักทุ่ง 1 0 2 0 3
103 บ้านนาบัว 1 0 1 0 2
104 บ้านห้วยไคร้ 1 0 1 0 2
105 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 0 1
106 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 0 0 1
107 ชุมชนบ้านเชียงบาน 1 0 0 0 1
108 บ้านน้ำเปื๋อย 1 0 0 0 1
109 บ้านทุ่งหนอง 1 0 0 0 1
110 บ้านปงสนุก 1 0 0 0 1
111 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 0 1
112 บ้านโจ้โก้ 1 0 0 0 1
113 บ้านพวงพยอม 0 3 2 0 5
114 บ้านร่องแมด 0 3 0 0 3
115 บ้านปัวศรีพรม 0 2 1 2 3
116 บ้านดอนลาว 0 2 0 0 2
117 บ้านแกใหม่นิคม 0 1 1 0 2
118 บ้านก๊อหลวง 0 1 0 0 1
119 บ้านก๊อน้อย 0 1 0 0 1
120 บ้านบุญเรือง 0 1 0 0 1
121 บ้านปัว 0 1 0 0 1
122 บ้านป่าคา 0 1 0 0 1
123 บ้านป่าสัก 0 1 0 0 1
124 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 0 1
125 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 1 0 0 1
126 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 0 1 0 1
127 บ้านร่องค้อม 0 0 1 0 1
128 บ้านหล่ายทุ่ง 0 0 1 0 1
129 บ้านหลวง 0 0 0 0 0
รวม 503 244 80 18 845