หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอวยชัย รัตนแพทย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายสุชาติ ศศิภทรกุล รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
3 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
4 นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
5 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
6 นายเสมอ วงศ์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
7 นายสมรักษ์ วงศ์ชัย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
8 นายอวยชัย รัตนแพทย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
9 นางกชพร คำวงศ์ษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
10 นางสาววรนันท์ รวมสุข ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
11 นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
12 นายอุเทน มะโนชัย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
13 นายยงศักดิ์ นาหนองค้า ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
14 นายวิทยา สมบุตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
15 นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ ผอ.กลุ่มวินัยและนิติการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
16 นางนีรชา สมฤทธิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
17 นายศัจกร ไชยจำเริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนจุน 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
18 นายพิเชษฐ์ ไชยลังกา ประธานกลุ่มโรงเรียนจุน 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
19 นายสำราญ จันต๊ะ ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
20 นายศรี แสงศรีจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
21 นายสังคม กล้าหาญ ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
22 นายสงัด เปาวัลย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 1 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
23 นายปรีชา แบนประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
24 นายจำนงค์ จันทร์แปงเงิน ประธานกลุ่มโรงเรียนภูซาง คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
25 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไตรศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ
26 นายเสมอ วงศ์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสกาวรัตน์ ไกลมาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางปิ่นนรา บัวอิ่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางลลนา บุญชื่่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายธนนท์ มณีชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวเฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวกัลยรัตน์ ขันทะบุตร นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวจุฑามาศ มังคลาด นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายสุเทพ เครืออินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงศ์ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นางนุชศิริ สุวรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายปิยวุฒิ โนขัติมา ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นางสุภชา ชาวน่าน ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางนิตยา กาชัย ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นางรุ่งนภา เขื่อนเป็ก ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
53 นางอรุณนี หาญพงศ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นางมยุรี มะกาว ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นางวิภาภรณ์ นามราชา ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
56 นางดอกรัก ม้วนพรม ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นางสาวกาญจนา หอมนาน ครูโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายผ่าน ก้อคำ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านยางขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นางจารุวรรณ คำมูล ธุรการโรงเรียนอนุบาลจุน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
60 นางสาวเจนจิรา บุญวิลัย ธุรการโรงเรียนบ้านจุน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
61 นางสาวอุไรรัตน์ จันทิมา ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
62 นางสาวสุพาพร กาวิล ธุรการโรงเรียนบ้านร่องย้าง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
63 นางกกมลชนก ผิวงาม ธุรการโรงเรียนบ้านปี้ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
64 นางอำภา กิจจาเจริญกุล ธุรการโรงเรียนบ้านร่องส้าน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
65 นางสุกัญญา กาติ๊บ ธุรการโรงเรียนบ้านจำบอน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
66 นางสาวศศิ พรสุรพิชญางกูร ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำมิน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
67 นางสาวอรพินท์ พุฒดี ธุรการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
68 นางชนิสรา ช้างสาร ธุรการโรงเรียนบ้านท่าม่าน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
69 นายธีรเดช ดุสิตตากร ธุรการโรงเรียนอนุบาลปง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
70 นายพีรวิชญ์ คุณารูป ธุรการโรงเรียนบ้านควรดง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
71 นางสาวกัญญาวีร์ มหาวงศนันท์ ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
72 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว ธุรการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
73 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง ธุรการโรงเรียนอนุบาลภูซาง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
74 นางสุพรรณษา อินคำวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านปงใหม่ คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
75 นายนพพล ธูปมงคล ธุรการโรงเรียนเทศบาลงิม(คือเวียงจำ่) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
76 นายจำรัส เวียงลอ ธุรการโรงเรียนเทศบาลงิม คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
77 นายอุเทน มะโนชัย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
78 นางกนกวรรณ ธิวัย จพง.การเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
79 นางกอบแก้ว พรหมมินทร์ จพง.การเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
80 นายพชร บุญเรือง จพง.พัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
81 นางสาวเกศรินทร์ ฟักงาม จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
82 นางวรัญญา สุรกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
83 นางสาวพิชญานนท์ วงศ์หาญ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
84 นางฐิรนันท์ สมบุตร อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
85 นางกฤษณา ทุ่งเย็น อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 Tel.0882605939 p_chaonan@esdc.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]