หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสิงหา กาชัยโรงเรียนบ้านน้ำจุนประธานกรรมการ
2. นายคณิต สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฎร์อนุกูล)กรรมการ
3. นายภควัต พุทธรักษาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวไพริน ปั้นทองโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางธนัชชา ปันนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นายศาตรา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นายนิคม พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นางสาวบุษกร ไกรโหมดโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นายศาตรา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นายนิคม พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นางสาวบุษกร ไกรโหมดโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศรี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอนันท์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
4. นายอุเบก ปัทมะเสวีโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางจารุณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศรี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายนายอนันท์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
4. นายอุเบก ปัทมะเสวีโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางจารุณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านผาฮาวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ปาโตโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นายสุบิน บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไดยกรรมการ
4. นายภัทถกฤต พุทธอาสน์โรงเรียนบ้านปางวัวกรรมการ
5. นายสมเกียรติ แสนป้อโรงเรียนบ้านจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมัย มีสติโรงเรียนบ้านก๊อหลวงประธานกรรมการ
2. นางชนกชนม์ ต๊ะพรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
4. นางสาวศศิธร จันทร์มาโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
5. นางโสภา เชื้อสะอาดโรงเรียนปัวพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
3. นางกิ่งษร เปาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นางปุณนิษฐ์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นางประภัสสร ดีอุ่นโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนิทัศ ใจหลวงโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นางอรพิณ พรหมปาโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
3. นางพวงเพชร ชัยแก้วโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นางสุจินต์ ธะนะโรงเรียนบ้านก๊อหลวงกรรมการ
5. นางลัดดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประทีป สร้อยนาคโรงเรียนบ้านทุ่งมอกประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ ฐิติชัยวัชร์โรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ สิทธิยศโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายถนอม แจ่มใสโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมนัด คำถินโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มประธานกรรมการ
2. นายประจวบ อินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ธิตะยาโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ กาละเกตุโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมนัด คำถินโรงเรียนบ้านทุ่งหล่มประธานกรรมการ
2. นายประจวบ อินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ธิตะยาโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ กาละเกตุโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสังคม กล้าหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางศรีษะเกต ยอดเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกั้งกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กวาวหนึ่งโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ศรีคำโรงเรียนสาธิตวิทยากรรมการ
5. นางทรรศนีย์ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางลักษณา จันธิมาโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)ประธานกรรมการ
2. นางบุษบง สักพาณิชย์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางคนึงนิจ แสงศรีจันทร์โรงเรียนปาณัทคุณากรรมการ
4. นายสาคร สร้อยสวิงโรงเรียนหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางลักษณา จันธิมาโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)ประธานกรรมการ
2. นางบุษบง สักพาณิชโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ แสงศรีจันทร์โรงเรียนปาณัทคุณากรรมการ
4. นายสาคร สร้อยสิงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินา อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นางกมลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้วโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินา อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้วโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายฑัชธรรม สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นางจุฑาลักษณ์ พุฒดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นายสำราญ ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวจีรานันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานประธานกรรมการ
2. นางอัญธิกา แรกข้าวโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นายวิทยา ทองสุขโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศโรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
5. นายวิทย์ชนะ มณีชมภูโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานประธานกรรมการ
2. นางอัญธิกา แรกข้าวโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นายวิทยา ทองสุขโรงเรียนเทศบาลงิมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศโรงเรียนบ้านสบสากรรมการ
5. นายวิทย์ชนะ มณีชมภูโรงเรียนร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินา อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้วโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมานัส เมืองมาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศักด์สิทธิ์โรงเรียนนาอ้อมกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ศรีคำโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
5. นางกันยา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา จันทรโรจน์รังษีโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
3. นางกำไลทอง พึ่งพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นายอนุชิต ประวังโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมนัส เมืองมาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศักด์สิทธิ์โรงเรียนนาอ้อมกรรมการ
4. นายอนุชิต ประวังโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร อินทาโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นายสายัญ ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร อินทาโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นายสายัญ ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร อินทาโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นายสายัญ ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร อินทาโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นายสายัญ ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ ตันกูลโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางมาลี อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบานโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ดาวศรประศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)ประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนภา จันกันโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ ตันกูลโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางมาลี อินทเจริญศานต์โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบานโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ดาวศรประศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)ประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนภา จันกันโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนปัวพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายประเสริฐ กองแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบานโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์โรงเรียนปัวพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายประเสริฐ กองแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบานโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ดาวศรประศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)ประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนภา จันกันโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ดาวศรประศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนมูล (จุน)ประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนภา จันกันโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายจัน ไชยกุลโรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอกรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนบ้านนาอ้อมประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางวิไล วชิรตรากูลโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนบ้านนาอ้อมประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นายวิไล วชิรตรากูลโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สายแผลงโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนบ้านนาอ้อมประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วยโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางวิไล วชิรตรากูลโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางยุรฉัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสาคร วงศ์เพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางกัญญา โอ่งเคลือบโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางผุสดี คำผาดโรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
4. นางรินยา กิจเฉลาโรงเรียนบ้านสากรรมการ
5. นางสุพินิจ กวาวเจริญโรงเรียนบ้านสบสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสาคร วงศ์เพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางกัญญา โอ่งเคลือบโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางผุสดี คำผาดโรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
4. นางรินยา กิจเฉลาโรงเรียนบ้านสากรรมการ
5. นางสุพินิจ กวาวเจริญโรงเรียนบ้านสบสากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ อุทธวังโรงเรียนบ้านดอนเงินประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.จเร วิฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)รองประธานกรรมการ
3. นายชรินทร์ ธิวงค์โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
4. นางสาวทัศนา โพธิ์แก้วสพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
5. นายชาญชัย เชียงแรงโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
6. นายสุรไกร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
7. นายวิชัย แสงอาคมสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านควรดงประธานกรรมการ
2. นายราชภัฏ ไชยยะโรงเรียนบ้านปงสนุกรองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายณัฐกฤช ชัยชนะโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นายนิกร ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
6. นายวุฒิชัย แทนรอดโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่งกรรมการ
7. นายวิชัย แสงอาคมสพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
8. นายวิชิต กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านร่องค้อมกรรมการ
9. นางสาวทัศนา โพธิ์แก้วสพป.พะเยา เขต 2กรรมการ
10. นายวีระเดช กันชัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางกรรมการ
11. นางสาวมัลลิกา วิฤทธิ์โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
12. นางปิ่นนรา บัวอิ่นสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เวียงลอโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นางกรรณิกา นันชัยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ คมแก้วโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางอมล ปัญญาวงค์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนอนุบาลปงประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ภิญโญโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางสาวจีรานันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา อ่อนดีโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ กฤตินธรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแบ่งประธานกรรมการ
2. นายประทีป ทิสาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ เสาหินโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทารัตน์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
5. นายอรุณ ร่มแก้วโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเอนก ยารังษีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา พรหมมาเสริฐโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นายนิกร กันมูลโรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พรมมีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสมปอง เสมอใจโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา โยธาวุธโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ใจกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
5. นายวรพันธ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน สุปันตาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เชิดชูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
3. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายศักยะ เย็นใจโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แบนประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาโรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
3. นางสุชัญญา นงนุชโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางสุประวีณ์ พิศจารย์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศรศักดิ์ บัวผัดโรงเรียนบ้านห้วยกั้งประธานกรรมการ
2. นายนิคม เบิกบานโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นายพนม มณีชัยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางสาวนรากร กองมงคลโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี เสมอโรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายหัสพงศ์ งานดีโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นางพัลลภา บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นายไกรศร รูปเรียบโรงเรียนชุมชนดอนไชยกรรมการ
4. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาโรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
5. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิชิต เตชะนาโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ นาซีกโรงเรียนบ้านวังเค็มกรรมการ
3. นางชนาธิป นะรักโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร ประเสริฐสังฃ์โรงเรียนบ้านสะแล่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุลโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ใจกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นายเวทิน เปาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ งามตาโรงเรียนบ้านสากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางบงกช ปัญญาไวโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. จ.ส.อ.สุพจน์ ชัยชนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจินตรา สนั่นป่าโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ราษีโรงเรียนบ้านแฮะ (เชียงคำ)ประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สันชมพูโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยกรรมการ
4. นายสมทรง โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
5. นางพัลลภา บุดรดาจันทร์โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านก๊อน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
4. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
5. นายดำรง กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านจุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านก๊อน้อยประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำกรรมการ
3. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นายสุุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายดำรง กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สืบเครือพรมโรงเรียนบ้านน้ำปุกประธานกรรมการ
2. นางบุญมี ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการ
3. นางนารุณ คำประเสริฐ โรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการ
4. นายวิญญู บุษบก โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เสมานุสรณ์ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ บุญช่วย โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นายสากล ก๋องติ๊บโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
3. นายเอกพันธ์ สุวรรณโน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายสังวรณ์ ยะตา โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางธนัช ท้าวศรี โรงเรียนบ้านสีพรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ สุจันทร์ โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร พรหมเผ่า โรงเรียนบ้านปี้กรรมการ
3. นายอำนาจ กาติ๊บ โรงเรียนบ้านวังเค์มใหม่กรรมการ
4. นายวัลลภ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
5. นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษรโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ผุสดี โรงเรียนบ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นายยงค์ สมวงศ์ โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. ส.ต.อ.ทวีวัตน์ แจ่มจรูญไพรโรงเรียนบ้านตชด.เบ็ตตี้ดูเมนกรรมการ
4. นายสังเวียน บุตรภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นายสมจิตร พรหมเผ่า โรงเรียนบ้านปี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิยะดา ปัญญาใส โรงเรียนบ้านสันหลวงประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ภิรบรรณ โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางประทินนา มาเรียน โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางอารี อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางจุฬาระวี แสนหอม โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิยะดา ปัญญาใส โรงเรียนบ้านสันหลวงรองประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ภิรบรรณ โรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางประทินนา มาเรียน โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางอารี อิ่นอ้าย โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางจุฬาระวี แสนหอม โรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะ โรงเรียนบ้านแม่ทะลายประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญล้อม โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางสมจิตต์ สุวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลจุนกรรมการ
4. นางจงกลณี กองสิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางสาววรรณา บุญถึง โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายบุญรอด พันธ์วงศ์ โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นายสุชาติ ศีลลัย โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะ โรงเรียนบ้านแม่ทะลายประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญล้อม โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางจงกลณี กองสิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นายวราวุธ เผ่าใจมา โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางสาววรรณา บุญถึง โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายบุญรอด พันธ์วงศ์ โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
4. นายสุชาติ ศีลลัย โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นายสุกัญญา ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว โรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ ฐานะปัญญากุล โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
3. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพร โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
4. นางรำเตียน ยั่งยืน โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางเพลิน บุญยศยิ่งโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว โรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางเพลิน บุญยศยิ่งโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพร โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯกรรมการ
4. นางรำเตียน ยั่งยืน โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางปาจรีย์ ฐานะปัญญากุล โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายปาน สุวรรณโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะ โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว กรรมการ
5. นางเกษรินทร์ คำคง โรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปาน สุวรรณโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะ โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางเรณู เหมืองจา โรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นางสาวประทุมวรรณ อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางเกษรินทร์ คำคง โรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ โรงเรียนบ้านร่องย้างประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะ โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิง โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางเกษรินทร์ คำคง โรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ โรงเรียนบ้านร่องย้างประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ จิตตะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางยุพิน สร้อยสวิง โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางเกษรินทร์ คำคงโรงเรียนบ้านปงสนุก (จุน)กรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนเรศ อภัยลุน โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินทิยา โรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
3. นางโปรย ขัติยศโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝนโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เสมอเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ อภัยลุนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินทิยา โรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
3. นางโปรย ขัติยศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เสมอเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายปรีชา โสภาเคนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัสตรา สืบเครือพรมโรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
3. นางศรีวรรณ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
4. นางเสาวรส ไพศาลศักดิ์โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นางกาญจนา ตาคมโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประไพพรรณ์ ผลิศักดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางไกรวัลย์ สลีสองสมโรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยากรรมการ
3. นางช่อเอื้อง ไม้จำปาโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
4. นางชิน เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแฮะกรรมการ
5. นางอารีย์ สารกาศโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิโรงเรียนบ้านดู่รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนร่องย้างกรรมการ
5. นางเมริสา หัวนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)ประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นางวันดี ทองเลิศโรงเรียนแวนโค้งกรรมการ
4. นางอำพรรณ รัตนแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวสายพิน ศรีธิด้วงโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เสาหินโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สัตบุตรโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)รองประธานกรรมการ
3. นายคะนอง เมืองมูลโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สัตบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เสาหิน โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นายคะนอง เมืองมูล โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสาง โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เสาหินโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สัตบุตรโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)รองประธานกรรมการ
3. นายคะนอง เมืองมูลโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนแม่ต๋ำรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางรัติยาภรณ์ ช้างสารโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เสาหินโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สัตบุตรโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)รองประธานกรรมการ
3. นายคะนอง เมืองมูลโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นางเบญจมาภรณ์ มะลิลาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะ โรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางวาสนา อินทะชัย โรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
4. นางรัติยาภรณ์ ช้างสาร โรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
5. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาด โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางรัติยาภรณ์ ช้างสารโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางรัติยาภรณ์ ช้างสารโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสาประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
5. นางรัติยาภรณ์ ช้างสารโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมยุรี สมใจโรงเรียนบ้านเวียงลอประธานกรรมการ
2. นางพจนา พัวพันพิพัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเรืองรอง ปรางค์สุวรรณโรงเรียนหย่วน (ชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
5. นางนงคราญ แหวนวังโรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ปันนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
4. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางทัดสา นาหนองค้าโรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรรจร จอมคำโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ปันนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลารองประธานกรรมการ
3. นางลำดวน สงวนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางทัดสา นาหนองค้าโรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการ
5. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานัด สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านชัยชมภูประธานกรรมการ
2. นางเสถียร เย็นใจโรงเรียนบ้านพระนั่งดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นายสุทธิวิกรณฺ สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานัด สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านชัยชมภูประธานกรรมการ
2. นางเสถียร เย็นใจโรงเรียนบ้านพระนั่งดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการ
4. นายสุทธิวิกร สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพศวีร์ ศร๊วิชัยโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ รวมสุขโรงเรียนดอนไชยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเวียน ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการ
4. นายสุพล ชายป่าโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นางสาวปิยะวรรณ จันทรจรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพศวีร์ ศร๊วิชัยโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ รวมสุขโรงเรียนบ้านดอนไชยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเวียน ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการ
4. นายสุพล ชายป่าโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นายปิยะวรรณ จันทรจรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 Tel.0882605939 p_chaonan@esdc.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]