รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุรชัย  เลิศภา
2. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วประภา
 
1. นางสมบูรณ์  ศุภกา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายณัฐดนัย   ผัดแก้ว
2. เด็กชายพลพล   พรมจักร
 
1. นายเชิดชัย  วิชัยโน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ประแดงโค
2. เด็กชายเขตต์  อรัญพาภักดี
 
1. นางพัชรีกร  บุญชุม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นายคมสันต์   เมฆอากาศ
2. เด็กชายธนทรัพย์  เครื่องสกุล
 
1. นายหรินทร์  อินสุขิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายธนาธิป  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปัฐวี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ไชยบาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายทริสตรั้ม เจสซี่  พิทท์ เคนเนดี้
2. เด็กชายธนภัทร  สอนใจดี
3. เด็กชายนราธาร  สมศรี
4. เด็กชายพิชัย  เชื้อมูล
5. เด็กชายสิทธิชัย  โอชารส
 
1. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
2. นางอัมพิกา  พุทธสอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกรกช  สริรัตน์
2. นางสาวธัญญารัตน์  สมศรี
3. นางสาวปิยะวดี  สมศรี
4. นางสาวพรนภา  สมศรี
5. นางสาวศิริภรณ์  สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
2. นางสาวจินตนา  กาวี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงต้นข้าว  กันทะวงค์
2. เด็กชายภาคย์โภคิน  เรือนแปง
 
1. นายสมัย  เชียงแสน
2. นางอำพร  คงอยู่
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ  ศรีบุญชู
2. เด็กชายนิธิกร  นาแพร่
 
1. นายสมัย  เชียงแสน
2. นางอำพร  คงอยู่
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายจักรพันธ์  นามเมือง
2. นางสาวณัฐวดี  พรมศาสตร์
 
1. นายสราวุธ  อ้อยบำรุง
2. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกาญจน์เก้า  นาแพร่
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายปิยวัฒน์   ใจบุญ
 
1. นายอำนวย    สิงห์คำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  หมั่นทำ
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชุดาพร  ท่อนคำ
 
1. นางรุจิรา   หทัยดำรงวิทยา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงสุวิมล  จินะปัญญา
 
1. นางสาวไพจิตรา  เกตุรังษี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คำศรีนวล
 
1. นายชาญวิทย์  ประวงศ์เทพ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายธนวัชร์  สินเปียง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันเฟย
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ียมวิจิตร
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายอำนวย  สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจันทรวิมล   บุญปั๋น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ต๊ะวงค์
 
1. นายอำนวย   สิงห์คำ
2. นางแสงเดือน    ลาวตุม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พิษเมืองพรม
 
1. นายจำรัส  ใจมิภักดิ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกรมไกร
3. เด็กหญิงณัชญานันท์  สุยะ
 
1. นางเครือวัลย์  เดชะตา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงทิติยาณี  มุมวงค์
2. เด็กชายศิริชัย  มูลปุก
3. เด็กชายเดวิด  ชาร์คเตื้อย์
 
1. นางพัชนีย์  ทนันชัย
2. นายสมพิศ  สุภารัตน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายดนัย  อารมสวะ
2. เด็กชายศิริพงษ์  วิตฟิลต์
3. เด็กชายสุริยา  เถิงคำ
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายกิตติพงษ์  เชื้อหมอ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายพรภวิษย์  เภตรา
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงณริศณา  สมวัน
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โนนน้อย
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หารภิรมณ์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  อินอร
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงศ์โน
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพรวิภา  จัตตุวงค์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
3. เด็กหญิงพรวิภา  จัตตุวงค์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
5. เด็กหญิงมิญาวดี  อุราแก้ว
6. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
7. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
8. เด็กหญิงเมทินี  แสนวันดี
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายจำรัส  มาติ๊บ
3. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงทักษิณา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
3. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
4. เด็กหญิงมุทิตา  นามวงษา
5. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงสุพรรษา  หารภิรมณ์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีประสงค์
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายจำรัส  มาติ๊บ
3. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงกฤติญาณี  อุระทัย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศรี
4. เด็กหญิงจิราภา  สมศรี
5. เด็กชายณัฐนนท์  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายนครินทร์  สมศรี
7. เด็กชายนพดล  ไชยวงศ์
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
9. เด็กหญิงนภาพร  สมศรี
10. เด็กหญิงนริศรา  รัตนชุมพร
11. เด็กหญิงพรพิมล  สมศรี
12. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินอร
13. เด็กชายยี เซียน  ลัม
14. เด็กหญิงวนาลี  ศรีสุวรรณ
15. เด็กชายวรเมศวร์  สมศรี
16. เด็กหญิงสุภาวิณี  สมศรี
17. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินอร
18. เด็กหญิงอาลีนา  ชอบธรรม
19. เด็กหญิงเกวลิน  สมศรี
20. เด็กชายเจษฎา  ศรีสุระ
 
1. นายวรพล  สมศรี
2. นายนิวัติ  กัลยา
3. นายพงษ์พินิจ  เจนใจ
4. นายพัชรพล  สมศรี
5. นางสาวเบญจรัตน์  แก้วเทพ
6. นางสาวจินตนา  กาวี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชนิสรา  พร้อมบัวป่า
2. เด็กหญิงปภัสรา  แสงตารัตน์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรไวย์
4. เด็กหญิงมิญาวดี  อุราแก้ว
5. เด็กหญิงรจนา  อุปชา
6. เด็กหญิงสายฝน  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายจำรัส  มาติ๊บ
3. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางเนียรนภา   กิจจา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายธนพนธ์  ห่วงศร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปัททุม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พินิจ
 
1. นายกรีฑาพล  ไทยสำราญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายธนพนธ์  ห่วงศร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปัททุม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นางสาวอรพิมล  เผ่าเต็ม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงวีรภัทร  เผ่าแสง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปัททุม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายวรานนท์  ธรรมชัยกุล
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวคนึงรัตน์  ถุงเงิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  คำมา
2. เด็กหญิงกฤติมา  ประชุมแดง
3. เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน
4. เด็กหญิงจิระนันท์  นำไพศาล
5. เด็กหญิงจีระนันท์  พงษ์คำ
6. เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์
7. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ
8. เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรหม
10. เด็กหญิงณัฐวดี  เชื้อลิ้นฟ้า
11. เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน
12. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ
13. เด็กหญิงปณิศากร  เครือน้อย
14. เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์
15. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
16. เด็กหญิงพัณพัสสา  ไก่งาม
17. เด็กหญิงพัทธมน  สร้อยทอง
18. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง
19. เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ใจมา
20. เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อหยิ่งศักดิ์
21. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขยอด
22. เด็กหญิงรินรดา  ดวงไชยา
23. เด็กหญิงรุ้งรดา  สุภาวรรณ
24. เด็กหญิงวรัมพร  คูวิบูลย์ศิลป์
25. เด็กหญิงวริสรา  ธรรมปัญญา
26. เด็กหญิงวิมลสิริ  เปาลิวัฒน์
27. เด็กหญิงศศิธร  จารี
28. เด็กหญิงสมิตานันท์  ละตา
29. เด็กหญิงสิริปรางปรีญา  เรือนสอน
30. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
31. เด็กหญิงสุภรดา  พลเมืองดี
32. เด็กหญิงสู่ขวัญ  เวยื่อ
33. เด็กหญิงอนัญญา  สิทธิมงคล
34. เด็กหญิงอรชพร  คนงาน
35. เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
36. เด็กหญิงเกศรา  ณ ลำปาง
37. เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
38. เด็กหญิงเนติกานต์  แสงภักดี
39. เด็กหญิงไพลิน  แก้วสืบ
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
2. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
3. นายพีรันธร  ยาคำ
4. นายคมกริช  เป็งเมือง
5. นายเกียรติศักดิ์  เสมอใจ
6. นางเนาวรัตน์  ปาวิชัย
7. นางบุญประคอง  ชัยชนะ
8. นางสุนันทา  สุภาสรรณ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ยศวงค์
2. เด็กชายจักรกรี  ก๋องสุวรรณ
3. เด็กชายชินพัฒน์  ยศวงค์
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ตาคำ
5. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีทองมาศ
7. เด็กหญิงพิมพิกา  แจ่มเจริญ
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ดงกาฟู
9. เด็กหญิงสุนิสา  เพ่งพินิจ
10. เด็กชายไกรสิทธิ์  สินเปียง
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
3. นางปิ่นแก้ว  จันทร์ยอด
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงณัฐพร  วิไล
2. เด็กหญิงมุจิรา  อุดใจ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุลบุตร
4. เด็กหญิงวนัชพร  ภูหัวตลาด
5. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงวิภาดา  ใจบุญทา
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  เป็งปัน
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์สืบ
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
2. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
3. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
4. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจอมจุไร  บรรจง
2. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเผ่า
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  ยะตา
5. เด็กหญิงปณิดา  บุญสารวัง
6. เด็กหญิงพรนภา  กองแก้ว
7. เด็กหญิงพิสิณี  ชุ่มลือ
8. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงแก้ว
 
1. นายวรพัทธ์   คำมีพัธรัตน์
2. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
3. นางกรองกาญจน์  กันทะวงค์
4. นางพราวพร  ทุ่มแก้ว
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกิตติพศ  บุญวงศ์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  เมืองมา
3. เด็กหญิงณัฐพร  วิลัย
4. เด็กชายถิรพุทธ  มาลัย
5. เด็กชายธนโชติ  บุญเก่ง
6. เด็กชายภูวฤทธิ์  อุปปิง
7. เด็กหญิงมุจิรา  อุดใจ
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุลบุตร
9. เด็กหญิงวนัชพร  ภูหัวตลาด
10. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ลิ้ม
11. เด็กหญิงวิภาดา  ใจบุญทา
12. เด็กหญิงศศิประภา  วงค์ราษฏร์
13. เด็กหญิงศิริพรรณ  เป็งปัน
14. เด็กหญิงสุพิชฌา   กิ่งแก้ว
15. เด็กชายอุเทน  นาวา
16. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์สืบ
 
1. นางกรองกาญจน์  กันทะวงศ์
2. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
3. นางพราวพร  ทุมแก้ว
4. นางกัลยา  โพธา
5. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายกิตติเทพ  เทพน่าน
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  พิมวิเศษ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  เผ่ากันทะ
5. เด็กหญิงธัญชนก  ยังคลัง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพนปลัด
7. เด็กชายนนทชา  นามจักร์
8. เด็กชายพฤกษภูมิ  การเร็ว
9. เด็กหญิงภคมล  นิลโฉม
10. เด็กชายภาคภูมิ  เจนใจ
11. เด็กชายภาคิน  ยาเมฆ
12. เด็กหญิงภาพิมล  วุ่นหา
13. เด็กหญิงรุจิราพร  เผ่าแก้ว
14. เด็กหญิงลักษิกา  ถนอม
15. เด็กชายศุภกฤต  เผ่ากันทะ
16. เด็กหญิงสิริวิมล  ธรรมปัญญา
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นางปราณี  แสนใจกล้า
3. นางปิยะดา  พิณราช
4. นางโฉมยง  อินต๊ะสุวรรณ
5. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนกฤต  ศิลปละ
2. เด็กชายธนบูรย์  ฆารสิทธิ์
3. เด็กชายธีรเดช  กระสาย
4. เด็กชายนฤนาท  เสมอเชื้อ
5. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นายศัสตราวุธ  วงศ์ราษฎร์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นายนิติ  อรุณการ
2. นายวีระชาติ  อิ่มสำราญ
 
1. นายสมบูรณ์  อุทธโยธา
2. นายสมบูรณ์  อุทธโยธา
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สมศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วตุ้ย
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญมี
4. เด็กชายพิพัฒน์  ถาเขียว
5. เด็กชายอัครพล  สมศรี
6. เด็กชายอิษวัต  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายทศพล  สมศรี
2. เด็กชายธีระภาพ  สมศรี
3. เด็กชายนพดล  ชูไว
4. เด็กชายวัชรพล  สีเยาะ
5. เด็กชายศิวดล  ปัญญาโชติ
6. เด็กชายสมยศ  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นายสุพจน์  วงศ์ประสิทธิ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายกรนภ  ธัญเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เดชะบุญ
3. นายพงศ์กร  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงพรรณปพร  ขันคำ
5. เด็กชายวชิราวุธ  จอมภา
6. เด็กหญิงวรรณิยากร  ปากโพธิ์
7. เด็กชายวรวุธ  กันเสย์
8. เด็กหญิงสุพิชฌา  ช่องกระโทก
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  จำรัส
3. นางสาวภคมล  นนท์ศรี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงฉันทพัฒน์  วงค์ไฝ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายนอก
3. เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางกรรณิการ์  นาลา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชนากานต์   แก้วมี
2. เด็กชายสรวิศ   ใจนำปน
3. เด็กหญิงแสงจันทร์   สีด้วง
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ลี
2. เด็กชายสมพงษ์  คำสุข
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสุชาดา  ใฝ่จิต
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายปิยะราช  ธรรมใจสุ
2. เด็กชายวายุ  ทาจีน
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  ใจจุมปู
2. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วเอ
2. เด็กชายสุริไท  ใจเย็น
 
1. นายเรวัฒน์  ไชบาล
2. นางยุพาพิน  ไชบาล
 
73 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. นายณัฐพล  พิทักษ์ดำรงสุข
2. นายอนุวัตร  ทะนนท์
 
1. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
2. นางสุพรรณ  สันทราย
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายนภสินธุ์  หอมนาน
2. เด็กชายภูบดี  นฤทัต
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จำปาลี
2. เด็กชายศราวิน  สายเมืองใจ
 
1. นายเรวัฒน์  ไชบาล
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกีตรัตน์  ขุนน้ำ
2. เด็กหญิงคณพร  เบิกบาน
 
1. นางสาวรจเรจ  เข็มทอง
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กชายณรงค์เดช  ฝังวาปี
2. นางสาวเบญจรัตน์  ก้อนคำ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
2. นายชาญ  ธนะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงปรวรรณ  แปงณีวงศ์
 
1. นางสาวรจเรข  เข็มทอง
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวกนกพร  มหายศ
2. นายศราวุฒิ  พรมจักร
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายสามารถ  กันทะเขียว
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงพรพรหม  สุขแสง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอาดใจ
 
1. นายมงคล  ปราศรัย
2. นายธราธร  คำหล่อ
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสร้อย
2. เด็กชายพีระพันธ์  ผัดวงค์
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายธัชพล  กันต๊ะรักษา
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายนครินทร์  เมืองอินทร์
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นายชนายุทธ  ยาวิเริง
2. นายนัทธพงศ์  แก้วใจ
3. นายภคิน  บุญมา
 
1. นายเดชา  ยองทรัพย์ทวี
2. นางปุณยาพร  อินสุขิน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายกีรติ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงนิพาดา  เมืองอินทร์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางชายิกา  พรมเสน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายคณิศร  เข็มศิริ
2. เด็กหญิงลัดดา  เศรษฐกิจมั่งมูล
3. เด็กหญิงสุจินดา  แซ่เล่า
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางลัดดา  ชูมนตรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ใจมา
2. เด็กหญิงกวิสรา  จินะปัญญา
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขอนาคกลาง
4. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
5. เด็กหญิงนงนุช  ไหวหล้า
6. เด็กหญิงรัตติกาล  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวเหมยพิมพ์  ชุมพูเมืองชื่น
2. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
3. นางสาวจตุพร  ทะนุ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำอิ่น
2. นางสาวชนิตา  บุญมา
3. นางสาวนิตยา  พรหมวงศ์
4. นายวรพงษ์  เชื้ออุเทียน
5. เด็กหญิงวริษา  จิโนสา
6. นางสาวเปรมฤทัย  สุพรรณ์ทอง
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
2. นางสาวไพจิตรา  เกตุรังษี
3. นายวัชรากรณ์  อ่อนคำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายรัฐนันท์  วิบูลย์จันทร์
2. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
3. เด็กชายเอกอัจฉริย์  อุทธิสินธ์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายชัยณรงค์  คำมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวุฒิ
3. เด็กชายวัฒนศักดิ์  วรรณพรม
 
1. นายสุวิทย์  บริบูรณ์
2. นายเผด็จ  ลาวตุม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
3. เด็กชายอรรคเดช  ปัญญาวงค์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสุพร  กันทะวัง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวพรพิมล  กุนนา
2. นางสาวพรสวรรค์  คิดถูก
3. นางสาวอริยา  บุญพิลา
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บำรุงผล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เนมีย์
3. เด็กหญิงนฤมล   ห่วงนา
 
1. นางมาลี   นันตาลิต
2. นางวันจันทร์    กาโน
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยา  สีนาค
2. เด็กหญิงรุจิรา  ก๋ามี
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ชาญศรี
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
2. นางสาวลักษมณ  มากมูล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สายเครือวงค์
 
1. นางพัชนีย์  ทนันชัย
2. นายสมพิศ  สุภารัตน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิงดอย
3. เด็กชายสุภนัย  ไชยลังกา
 
1. นางพัชนีย์  ทนันชัย
2. นายสมพิศ  สุภารัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  การเพียร
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  คำตุ้ย
3. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  พรมรัตน์
 
1. นางกัลยา  จำรัส
2. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงกนกพร  ปิงวงค์
2. เด็กชายกรวิชญ์  ปิงวงค์
3. เด็กหญิงปรียานุช  ลอยสุวรรณ์
 
1. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
2. นางกรกช  วิชัย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายกิตติเดช  ปุระกัน
2. เด็กชายภาคี  สัตย์สม
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญยา
 
1. นางพวงพิศ  ปิงเมือง
2. นางสมพร  วงศ์ขัติย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เพชรสุพรรณ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงสุริยา  ทองจันทร์
 
1. นางศรศรี  บุราณรมย์
2. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญยัง
2. เด็กชายพชรพล  มหายศ
3. เด็กชายวีระพงษ์    คำมาเร็ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวอรุณ  เพชรรัตน์
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาระจีน
2. เด็กชายธเนศ  จันทนะ
3. เด็กหญิงวริศรา  เมืองดี
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาววันวิสา  พรหมเสน
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกิตติกา  สินธุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะป้อ
3. เด็กชายศราวุฒิ   วงษ์มา
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ยาสมุทร
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุปิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุตตะมา
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รวดเร็ว
2. เด็กชายสุริยา  ไก่งาม
 
1. นายสราวุธ  อ้อยบำรุง
2. นางสาวประภาศรี  เครือจักร
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ต๊ะหอม
2. เด็กชายชัยณฤทธิ์  เทียนภูงา
 
1. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
2. นางศรีวัย  พิพัฒน์พงศ์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายยะป่า  จะฟู
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คูชลธารา
 
1. นางอรวรรณ  นุ้ยเล็ก
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปฐมพร  ดอนทิพย์ทราย
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายเอกพงษ์  มุมวงค์
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามปัญญา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลาฤทธิ์
3. เด็กหญิงภวิตา  ปงแก้ว
4. เด็กหญิงสุภวิตา  แสนเขียว
5. เด็กหญิงอัมพิกา  นะปัญญา
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
2. นางกนิษฐา  กาจินา
3. นางสาวนิตยา  จินะวรรณ์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นางสาวกิติมา  ชาติภูมิตระกูล
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายภาคิน  ไชยชะนะ
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริยศ
 
1. นายบัญชา  คำวังจันทร์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายสันติ  เพ็งศรี
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นางสาวสุพรรณี  เวียงลอ
 
1. นางดวงพร  ทันห่วง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายธนายุทธ  จันทะศรี
 
1. นายบัญชา  คำวังจันทร์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายยอดชิงชัย  โยธา
2. เด็กหญิงสิริพร  สายน้ำเย็น
3. เด็กหญิงอาลียา  ปรีชา
 
1. นายศรัญยู  สีทิอ้าย
2. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายณัฎฐพงษ์  มาเมืองกล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขอนาคกลาง
3. เด็กหญิงเสาวรีย์  โพธิ์ชื่น
 
1. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
2. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  อ่อนหวาน
2. เด็กชายทวีฤทธิ์   ทันนา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวงศ์
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
2. นางสาววลัยพรรณ  นนท์ธนาสกุล
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ไชยมงคล
2. เด็กชายธนบัตร  ไพรบูรณ์
3. เด็กชายสุรชาติ  ประดิษฐ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ไชยมงมล
2. นางมณฑกาญจน์  คำวงค์ษา
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายนครินทร์  สมนึก
2. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นายสุธี  สอนน้อย
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทรภร  หน่อใจ
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นายยุทธภูมิ  ทองสุข
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  มะโนจัย
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจคำ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ปันอินทร์
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายภิสิษฐ์พล  คำอ่อน
2. เด็กชายภีระวิชญ์  คำอ่อน
3. เด็กหญิงรวิพร  นามสบาย
 
1. นายประสงค์  อาจหาญ
2. นางเกศรินทร์  สายกง