หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
2 นางสาวผริดา ปัญญาดา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
3 นางอรุณี นาแพร่ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
4 นางจุฑารัต์น์ ธาราเวชรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
5 นายมงคล ปราศรัย ครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
6 นางสาวอรทัย จินแสน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเจริญใจ คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
7 นางสาวสุทธิวรรณ แสงกาศ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
8 นางสาววาสนา ใจยะเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
9 นางสาวอรพรรณ ดวงแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านปางงุ้น คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
10 นางสาวพรรณวรท แท่งเงิน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
11 นายวิทวัส ใสสม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
12 นางสาวสริญญา สุวรรณเกษม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
13 นางสาวชญาดา ช่างสาร ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
14 นางสาวชลธิชา นนทะคำจันทร์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
15 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฏร์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
16 นางนงลักษณ์ มังคลาด ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
17 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
18 นายดิเรก สุปิ ครู โรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร

ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]