หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคชา อ่องคำโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
2. นายสำเนาว์ พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นายทองอินทร์ กันทะใจโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายสิรภพ ฟูคำมีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
6. นายคชา อ่องคำโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเชิดชัย วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
2. นางสาวกฤติมา มะโนพรหมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นายสิรภาพ ฟูคำมีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นายปิติ ตรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุพร กันทะวังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา จำรัสโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
2. นางลัดดา ชูมนตรีโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นางจินตนา กาวีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางจิตรลดา ธรรมขันโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
2. นายวิชัย ประสาทโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นายอดุุลย์ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
4. นายบุญยืน เขียวปันโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลสพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
2. นายสมเกียรติ อ้อยหวานสพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พันธ์ปัญญาโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
3. นางปราณี สมประสงค์โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ นามวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
5. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
6. นางอำภา ยารังษีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นายราณี สุตาโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังคอนแดงประธานกรรมการ
2. นางปราณี สมประสงค์โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางอำภา ยารังสีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางราณี สุตาโรงเรียนดอกบัว(ราษกรรมการ
5. นางสุดา อุทิศโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ พันธ์ปัญญาโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
2. นายเดชา ยอดทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นายสุพจน์ นันตาโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางพรพิมล จิตตางกูรโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางรำไพ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุมิตร สบบงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้)กรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนาวัล เอกภัทรโยธินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร สบบงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
2. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางละเอียด ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
4. นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นางละเอียด ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
3. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
4. นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเกษตร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
2. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
2. นายคมคง บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
2. นายคงคม บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
2. นางสาวไพจิตรา เกตุรังษีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
2. นางสาวนงนิด บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ บ่อทองโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สุวรรณชัยโฆษิตโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ สุวรรณชัยโฆษิตโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ บ่อทองโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวนงนิด บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว๊านเหนือกรรมการ
5. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทะนันชัยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนภูเงินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศรินทร์ สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
4. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายสุวิทย์ อนุวงค์โรงเรียนกว๊านเหนือกรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนบ้านห้วยลานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศรินทร์ สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
4. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ิอนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว๊านเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อุปภัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สุุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายสุรินทร์ อนุวงศ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
4. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลสพป.พะเยาเขต 1กรรมการ
2. นายสงัด ปินตานาสพป.พะเยาเขต 1กรรมการ
3. นายประพันธ์ ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางพรอุษา อุเทศบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นายกิจจา จาววรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
5. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
2. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางพรอุษา อุเทศบุญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ฟูสีกุลโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายดอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกรรณิกา ฟูสีกุลโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
2. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
2. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายนิวัติ กัลยาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนภูกามยาวกรรมการ
5. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ชอบจิตต์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
2. นางหทัยพัชรท์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาววัลยาณี สุุริยะโรงเรียนทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางสายฝน ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายนิวัติ กัลยาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางสายฝน ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางบุษบา ชอบจิตต์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางหทัยพัชร์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางบุษบา ชอบจิตต์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางสายฝน ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางหทัยพัชร์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางสายฝน ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางบุษบา ชอบจิตต์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางหทัยพัทธ์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายขจรกิตติ์ ชะเอโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
2. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางพรอุษา อุเทศบุญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ วิชาโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนดงบุญนาคกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายขจรกิตต์ ชะเอโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
2. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นางพรอุษา อุเทศบุญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ วิชาโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
6. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล สมณาศักดิ์โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
2. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายขจรกิตติ์ ชะเอโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นายวรวัช ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
2. นายมงคล สมณาศักดิ์โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นายขจรกิตติ์ ชะเอโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายวรวัช ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
2. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ เครือชัยวัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
2. นายวรพัทธิ์ คำมีพัทรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางกัญชพร เผ่าฟูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
2. นางจรรยาลักษณ์ คำขาวโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
3. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจรรยาลักษณ์ คำขาวโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยาลักษณ์ คำขาวโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
2. นางสมพร วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
2. นางพาดี คุ้มพ่วงดีโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
4. นางจรรยาลักษณ์ คำขาวโรงเรียนบ้านสันขวางกรรมการ
5. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
2. นายวรพัทธิ์ คำมีพัทธรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแมาใสกรรมการ
3. นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
4. นางสมพร วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสมพร วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธ่นาคารกรุงเทพ 17)กรรมการ
2. นายวรพัทธิ์ คำมีพัทธรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
4. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
2. นางหนูทิพย์ จำรัสโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นายสุขสันต์ เทพสืบโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายศุภโชค เครื่องแก้วโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
5. นายสมนึก คำทาโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
6. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
2. นายฉลาด เสมาธรรมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นายณัฐนันท์ นนศรีโรงเรียนตำบบสันป่าม่วงกรรมการ
4. นายบรรจง ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
2. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นายมานพ หาญจริงโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายธวัชชัย สิงห์จันทร์โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางลดาวัลย์ สืบเครือโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17)กรรมการ
3. นางชายิกา พรมเสนโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นางวันจันทร์ กาโนโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สิงห์จันทร์โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
2. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นายมานพ หาญจริงโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายโพธิ์ ทินนาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางพชรภัทร ปินตานาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
6. นางวันจันทร์ กาโนโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ศิริอรรถโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนิภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเสนอ หน่อแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน สาครโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
3. นายพีระพนธ์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ใฝ่จิตโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนิภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ศิริอรรถโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล ปราศรัยโรงเรียนบ้านดาวเรืองประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ศิริอรรถโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางจันทรรัตน์ เลิศทองโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นายเรวัฒน์ ไชยบาลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายธีระพล แก้วมาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางรุจิรา กันทายางโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
5. นายรธาราธิป ยอดวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ใฝ่จิตโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
2. นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ศิริอรรถโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนิภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสังวร จันทรโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายสมยงค์ บุญวราเดชาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นายรธาราธิป ยอดวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ใจพรมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายขาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
2. นางสุกัญญา วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธีระพล แก้วมาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
2. นายชุมพล ชุ่มใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายวสันต์ ซาวคำโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางสาวรจเรข เข็มทองโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ภักดีสันติพงศ์โรงเรียนบ้านต้ำพระแลกรรมการ
2. นายชาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิจ ทวีคำโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางมาลี กงไกรลาศโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณ วงค์ประสิทธิืโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนป่าแผกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ใสสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมัลลิกา ไชยญาติโรงเรียนถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวกาญจณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านต้ำพระแลกรรมการ
3. นางจตุพร พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านต้ำพระแลกรรมการ
4. นายมนตรี เครือนพรัตน์โรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการ
5. นายเทียนชัย วงค์ไชยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเสาวภา ใจสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ ทะปัญญาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนป่าแฝกสามกรรมการ
3. นางสุดา อนุวงค์โรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ เส็งนาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางดวงหทัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมยุรฉัตร วิลาชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
2. นางพูลศรี กีพงษ์โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายสมเกียรติ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
5. นางสาวอัมภาพรรณ สุโรพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
6. นายวิชัย ประสาทโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประหยัด ใฝ่จิตโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
2. นายเกษม กาจินาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายธีรยุทธ์ ไชยศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
4. นายสุรพล นันตาลิตโรงเรียนบ้านดอกคำใต้กรรมการ
5. นายกานต์เชษฐ์ ถาคำโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางดวงหทัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นางเสาวภา ใจสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
6. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายสามารถ กันทะเขียวโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
5. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ เส็งนาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวพลอยศรี ยังมั่งโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางประคองจิต พูนสินโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางอัมพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ เครื่องสนุกโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการ
5. นางนฤมล หลวงหาญโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมยุรฉัตร วิลาชัยโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ คำมีโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นายอรุณ วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ เส็งนาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกานตเชษฐ์ ถาคำโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายเผด็จ ลาวตูมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงหทัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพลอยศรี ยังมั่งโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกกรรมการ
3. นางสุดา อนุวงค์โรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นางแสงจันทร์ ทะปัญญาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ เส็งนาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางฑิฆัมพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
2. นางศรินทิพย์ ไชยเพ็ญโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางวิยะดา จิตชูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางดวงสมร เครือตาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้)กรรมการ
2. นางชไมพร สุขยิ่งโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางวัลภา ยอดมิ่งโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
2. นางมาลา อนุสรราชกิจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางกัลยา ไชยจันดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
4. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
2. นางกัลยา ไชยจันดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
3. นางมาลา อนุสรราชกิจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
2. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางเกศริน กันทิสาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ่้มท่ากรรมการ
5. นางสาวพรเฉลิม คำมาโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จันทะศึกษานิเทศ สพป. พะเยา เขต 1กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางเกศริน กันทิสาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
4. นางสาวชไมพร เชียงมูลโรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการ
5. นายคมคง บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
6. นางสาวลฏาภา ลือเรืองโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
7. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
8. นางสาวพรเฉลิม คำมาโรงเรียนห้วยเจริญราษฎ์กรรมการ
9. นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
2. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เทพสืบโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางฐิติภา ธะนูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์กรรมการ
2. นางฐิติภา ธะนูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางนิตยา วงค์อภิสิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เทพสืบโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
3. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วงค์อภิสิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มทากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เทพสืบโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจีรัตน์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เทพสืบโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
3. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางนิตยา วงค์อภิสิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ เทพสืบโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
2. นางฐิติภา ธะนูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เทพสืบโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
3. นางฐิติภา ธะนูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางนิตยา แสนแปงโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
6. นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางสาวสรธัญ เผ่ากันทะโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางนิตยา แสนแปงโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรืองโรงเรียนดงบุญนาคกรรมการ
6. นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางสาวสรญัญ เผ่ากันทะโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางนิตยา แสนแปงโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
7. นางสาวสรธัญ เผ่ากันทะโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางนิตยา แสนแปงโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
6. นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นางสาวสรธัญ เผ่ากันทะโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางนิตยา แสนแปงโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นางสาวพัชราวดี แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
6. นายเสน่ห์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางสาวสรธัญ เผ่ากันทะโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางพิกุล พันธุ์ปัญญาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล พันธ์ปัญญาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
2. นางวรรณา ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
2. นางทัศณีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปวงแก้วโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศณีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปวงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ จันสาโรงเรียนบ้านตุ้มท่าประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คำภิระโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางธนพร รัศมีโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอภิญญา ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรัญยู สีทิอ้ายโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
2. นายสุขนิรันดร์ เปี้ยเกี๋ยงโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอรวรรณ นุ้ยเล็กโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
2. นางอรวรรณ นุ้ยเล็กโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ

ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]