รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.แพร่ เขต 2)
ระหว่างวันที่ 26 -27 กันยายน พ.ศ.2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาสุ่ย
2. เด็กชายอำนาจ   แสนเมือง
 
1. นายมานพ  สุทธการ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เป็นโตน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนกลางโรง
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐสินี  เริงขจร
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชัยชนะ
 
1. นายนครินทร์  รบชนะภัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาคริต  มาลี
2. เด็กชายภูวนาท  มาลี
 
1. นายไพโรจน์  สุยะสา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศักดิ์ศรีศิริพงษ์
2. เด็กชายอครพล   โพธิ์ทอง
 
1. นายจักรี  เรีอนคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ดอนบุญไทย
2. เด็กชายธนธรณ์  วงค์วิ่ง
3. เด็กชายธีรเทพ  กันหาชิน
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองดอนน้อย
5. เด็กหญิงอติพร  ทองคำ
 
1. นายมนตรี  ถาบูรณะพงศ์พันธ์
2. นางดวงนภา  ศรีทันต์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงชนิตรา  เป็งสวนปรุง
2. เด็กหญิงพนิดา  คำสอ
3. เด็กหญิงวลีพร  อินนึ่ง
4. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  รินเหมย
5. เด็กหญิงเวธนี  ใจตา
 
1. นายสุกมล  ถือทอง
2. นางสาวทิวลิป  ต้นศิริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  แสนงาม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวดุษฎี  สารจินดาพงศ์
2. นางนงลักษณ์  ห่อตระกูล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  เรืองทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ถุงเงิน
 
1. นางสาวดุษฎี  สารจินดาพงศ์
2. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุระพรรณ
2. เด็กชายวรกันต์  พรมอุดม
 
1. นายมานพ  สวนโพธิ์
2. นายสุกมล  ถือทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงปาลิตา  สายวงค์
 
1. นางสมพิศ  ตุงเครือคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนวรัตน์   หาญสุข
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  แก้วพรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินตาปุม
 
1. นายวันดี  กิติศรีวรพันธ์ุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนากานต์  วันตา
 
1. นางรุ่งฤดี  ขุนชุ่ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงปัทยานี  จันทร์สา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ขุนบุญ
 
1. นางสาวรชาภา  อ่องคำฐจินดา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงสุนิตา  เอาไชย
 
1. นางสาวปนัดดา  โกยทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายรัฐนนท์  วีระเดช
2. เด็กหญิงอรัญญา  สวิง
 
1. นางอำพร  มั่นกันนาน
2. นางสุพิน  ขำตั้ง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชคเกษม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  มหาปัน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศฤงคาร
 
1. นางวริศรา  พุ่มดอกไม้
2. นางสาวธนพร  เขี่ยคุ้ย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงนุสบา  ระบอบ
2. เด็กหญิงรัดกมล  การินตา
 
1. นายวิลรี่  ธีสา
2. นางยุพิน  ธีสา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ไชยมาธิกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  สีสุข
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงธนกมล  ดอกหอม
3. เด็กชายนวกร  มินจันทึก
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงภัทรกร  เด่นดวงดี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สายยาว
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางพิศมัย  ปานเทศ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายดวงเฉลิม  เหมยลิน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  กบคำ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วันชิน
 
1. นายพงศภัค  วรภิรักษ์
2. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายเมธิชัย   จรรยามาศ
 
1. นายอชิระ   ก๋าติ๊บ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ธงยี่สิบสอง
 
1. นายอชิระ   ก๋าติ๊บ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญจันทร์
 
1. นางสาวกัญณภัทร   วังสกุลชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิงห์คำ
 
1. นายประเวศ  หลวงสิงห์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ยิ่งหาญ
 
1. นางเนตรนรินทร์   อุ่นอารมย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  นำพล
 
1. นางโชติกา  ปิลาผล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ยิ่งหาญ
 
1. นางการะเกด  กันทะเขียว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกษมาวรรณ   พรมโพธิ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ปุกคา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ยิ่งหาญ
4. เด็กหญิงชนินาถ  สุตาต๊ะ
5. เด็กชายชยุตม์   แสนมะโน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญจันทร์
7. เด็กชายอนุวัตร   คำก้อน
8. เด็กชายอภิสิทธิ์   สายใจ
 
1. นางฉวีวรรณ   ไพบูล์สิริวัฒน์
2. นางสาวสุติมากุล  อุ่นใจ
3. นางสาวเมวิกา  สืบอาทะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กชายถิรายุ  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายฤทธิไกร  จินดาสถาน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณสิทธิ์
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กชายถิรายุ  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายฤทธิไกร  จินดาสถาน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๊กไม้
 
1. นางภัทรมน  ยศบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปิงติ๊บ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กชายถิรายุ  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายฤทธิไกร  จินดาสถาน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงสุชาดา  อิมพิมพ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ใส
 
1. นายสุพรรณ  เกียรติเจริญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 1. เด็กชายรพีวิชญ์  ต่ออินทร์
 
1. นางรจนา  สิมะจารึก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  พรมปัญญา
 
1. นางสาวผกาทิพย์  ผัสดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงพิชุดา  ทิน่าน
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายนิชนันท์  จันทร์กลม
 
1. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  เรือนมูล
 
1. นางจรัญญา  เจริญสุข
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   วันแก้ว
2. เด็กชายปิติภัทร    กางไธสง
3. เด็กชายมณฑล   เววา
4. เด็กหญิงมนต์นภา   ดำรงสันติพิทักษ์
5. เด็กหญิงมัณฑิณีย์   ศรีสำราญ
6. เด็กชายรัชชานนท์   มะโนเกี๋ยง
7. เด็กหญิงศศินภา   อนุวงศ์
8. เด็กชายศิวัช   หาญชนะ
9. เด็กชายสรัล  ขุนจันทร์
10. เด็กหญิงอนันตญา    แปก่ำ
 
1. นางมาลีวรรณ  ล้อมนะลา
2. นางสีดา  ชวัญอ่อน
3. นางลภัสดา  กาญจนพงษ์ชัย
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณลิลากรณ์  สุทธการ
2. เด็กหญิงลิลาวดี  พูนพิน
3. เด็กหญิงสิตานัน  เสียงหวาน
4. เด็กหญิงสิริขวัญ  ประมาณ
5. เด็กหญิงสิรินทรา  นวลมี
6. เด็กหญิงเปมิกา  ก้อนคำ
 
1. นางนุชนาฏ  สีหะอำไพ
2. นางวจนา  ราชสีห์
3. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
4. นายณัฐภูมิ  ฉาใจ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายคชรัตน์  เมฆทับ
2. เด็กชายณัฐพล  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมา
4. เด็กชายวิชญะ  กันทะวะ
5. เด็กชายเดชาธร  ใจบุญ
 
1. นางจริญา  มีใจ
2. นางจุไรพรรณ  วังใน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  ฟูเขียว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถาแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุทธพันธ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงค์กองแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์กันตา
6. เด็กหญิงวรัทยา  นามเทศ
 
1. นางสาวอารยา  ปัญจะสี
2. นางสาวยุพาวรรณ  หม้อกรอง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชาย.เสกสรร   พลเวียง
2. เด็กชายกฤษกร    วงศ์ศิริn
3. เด็กชายธนดล    พรหมเลิศ
4. เด็กชายพุฒิพงศ์   ธนัทพงศ์ชัย
5. เด็กชายภูมิพัฒน์   น้ำหอม
6. เด็กชายเกริกเกียรติ   อินดี
 
1. นายเจษฎา    กาตั้ง
2. นายพินิจ  แพทย์สมาน
3. นายธนนนันท์  ธนูมาศ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายกอบชัย  จาคำมา
2. เด็กชายธนพล  สุรินทร์
3. เด็กชายธีรเทพ  เวียงทอง
4. เด็กชายพิชัยพร  ขอดคำ
5. เด็กชายวีรภัทร  ถากุล
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์คำ
7. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขแก้ว
8. เด็กชายํธีรํธัช  ธิมูล
 
1. นายสมเกียรติ   แสนบ่อ
2. นายชาญโชค  ศรีนิกร
3. นางกัลยกร  ไชยแก้ว
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงจีรภา  จื่อจำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุระโคตร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  โปธาตุ
 
1. นางจินตนา   สมฤทธิ์
2. นางสาวโชติกาญจน์  ญาณปัญญา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายดนุภพ  มณีสอน
2. เด็กหญิงดารุณี  ปนเปี้ย
3. นางสาวธนัชญา  ตาสุ่ย
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
2. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปันสืบ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  สืบพันธุ์
 
1. นางสาวมีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา
2. นางสาวฐิติกร  เรือนคำ
 
59 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กหญิงฐินันพร   แก้วไชยศรี
2. เด็กหญิงธิรัญญา  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ปวนเอ้ย
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงธาดา  คำรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทายา
3. เด็กชายวิษณุ  จันทรหอม
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  ชุ่มเชื้อ
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาทิพย์
2. เด็กชายธนพนธ์  เพ็งแสน
 
1. นายทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย
2. นายจุฑากร  เคราะห์ดี
 
62 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยมา
2. เด็กชายยศนันท์  โสภาหล้า
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. นายณัฐพงษ์  แก้วทอง
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำชุมภู
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  วันชุม
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. นายลอราช  จองนันตา
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กชายณัฐพล  อุดราช
2. เด็กชายสิงหนาท  เชื้อสุยะ
 
1. นางสาวมีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา
2. นางเรณู  ปัญญาสงค์
 
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กชายญาณพัฒน์  พุดจีบ
2. เด็กชายธนดล  แก้วกล้า
 
1. นายธีระวัฒน์  จันแก้ว
2. นางสาวณัฐยา  ทองกก
 
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติพร  เขียวสี
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  นามวงค์
 
1. นายธนาพันธุ์  บุญตา
2. นายสินทร  ภิญโญ
 
67 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นันลูน
2. เด็กหญิงอรวรรยา  อัศวะมงคล
 
1. นายพงษ์นรินทร์  ท่วมแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  หลวงสุ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์โท
2. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ช่างสาร
 
1. นายทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย
2. นายนฤเบศ  เพ็งแสน
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจิรดา   ปัญญาใจ
2. เด็กชายชวภณ   กวาวสาม
 
1. นายพัลลภ   ธิจีณกุล
2. นายกษรัช   ปุญชุพิศาล
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายณัฐดนัย  สีสม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  คำมา
3. เด็กหญิงพุธ  ศรีรัตน์
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นายวรากานต์  อุดมพิทักษ์เดชา
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  จาคำมา
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ไชยขันแก้ว
3. เด็กชายมติชน   กันหา
 
1. นายชาตรี  สุมนะ
2. นายธนนันท์  ธนูมาศ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายธนา  กองหยอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนคำ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  ชุ่มบุตร
 
1. นายเหมันต์  ลำเต็ม
2. นางสาวสุวิมล  คำถี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  อุดจอม
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ก๋ารินทร์
3. เด็กชายสุนทร  กองสิน
 
1. นางสดศรี  พุ่มพวง
2. นายสมคิด  เสาวรานนท์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลง 1. เด็กหญิงจีรณา  คนหลัก
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เชียงหมี
3. เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวคำมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  สักดี
2. นางสาวพรชนก  เรือนแก้ว
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงธนพร  ครบุรี
2. เด็กชายภานุพงศ์  มะลิวัน
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  หมั่นขีด
 
1. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
2. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหล่าสูง
2. เด็กชายปนิธาน  สมจิตต์
3. เด็กชายปรัชญา  เทียนทอง
4. เด็กชายภานุมาศ  กันธิยะ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีสด
6. เด็กหญิงสุภาวิดา  บุญตู้
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
2. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มดวง
3. นางอัศนียา  มณีกาศ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. นายกฤติมา  ใจจาง
2. เด็กหญิงประนัดดา  แจ้ป้อม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จาอาบาล
4. นางสาวศุภลักษณ์  จันต๊ะหล้า
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินสา
6. เด็กชายเศรษฐา  อาศัย
 
1. นางจารุวรรณ  วางโต
2. นางสาวกุลณา  ครูขจร
3. นางพัฒนาพันธ์  ธรรมสรางกูร
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พวก 1. เด็กหญิงภัคจีรา  จักร์เงิน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  นิลคง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงมณี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ประทุมสีลา
2. นางสาวพณัตศศิตา  ยานะแก้ว
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายคฑาวุธ  คชารักษ์
2. เด็กชายนพเรศ  รินตัน
3. เด็กชายพรภวิษณ์  ตาป้อ
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นายประเสริฐ  จุงประดิษฐ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงกรวิภา   ทาดอก
2. เด็กหญิงกรวิภา   ทาดอก
3. เด็กหญิงชลธี   เขียวบุญ
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนวอน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นางวิมลสิริ   ประเทือง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจจาง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รินตัน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  คำลือ
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางจารุวรรณ  วางโต
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  สมศรี
2. เด็กหญิงวิจิตรา  รินแยง
3. เด็กหญิงอจิรภาส์  อิมพิมพ์
 
1. นายสมเจต  พอจิต
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงภัทรลดา  รินแยง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  อิมพิมพ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สนรัมย์
 
1. นายสมเจต  พอจิต
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กชายธเนศ  แสแถะ
2. เด็กหญิงสโรชา  คำมะยอม
3. เด็กหญิงอรดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  งาเกาะ
2. เด็กหญิงรัตนาพร  พันนา
3. นายศุภกิจ  เขียวติ๊บ
 
1. นางนพร  ชาติสิงห์ทอง
2. นางสาววิมาลา  อารินแปง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1. เด็กชายณิรามินทร์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจบุตร
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ  รัตนประภา
 
1. นางทนงจิต  กาวีเปิ๊บ
2. นางพิชญญาภา  วันแว่น
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กหญิงวรินทร  งามอารมณ์
2. เด็กชายวรเมธ  นารี
3. เด็กหญิงอรษา  เสียงสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา  ถุงแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  งามทรง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เชื้อทหาร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ท่าทอง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปาวัน
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาจันทร์
2. นางสาวผุสดี  ดิบทิพย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  กาวีวน
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  นามบุตร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนทุม
 
1. นางสุวรรณา  ดวงตาดำ
 
90 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายศรายุทธ  อินติ้บ
2. เด็กชายสงกรานต์  ปานเขียว
3. เด็กชายอภินัทธ์  แก้ววงศา
 
1. นางสาวอุไร  ชุ่มดวง
2. นางสมถวิล  เฉลิมสถาน
 
91 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ
3. เด็กหญิงตวงรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางกาญจนา  วงศ์ตะวัน
2. นางพัชรินทร์  กาบจันทร์
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยชนะพล  ประมูลสิน
2. เด็กหญิงฝนวดี  ท่าแก้ว
3. นางสาววรรณนภา  โกยข้าว
 
1. นางประทุม  ปัพรังษี
2. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
93 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายดนัย  ปัญญาปลิว
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือยศ
 
1. นางสาวปฎิวรัชชา  อินต๊ะอินทร์
2. นางสุรีย์  สกุลบุญแก้ว
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงอริสา  ตาจา
 
1. นางสาวเกวลิน  จริยารัตนกูล
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายบูรพา  ตระกุลศิริลงคล
 
1. นายสุรพล  อินทรุจิกุล
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ถนอมทรัพย์
 
1. นางมณีรัตน์  นันทสุวรรณ
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายกฤษกร  ฐานะวุฒิกุล
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  อินกัน
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางแสงเดือน  แสงสร้อย
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สาสี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ซุยมาเมือง
3. เด็กชายภูริภัทร  ทินวัง
4. เด็กหญิงสุนันธินี  ก๋องก๋อง
5. เด็กหญิงเจีย  ชิง ชัน
 
1. นางสาวอาริยา  สมิง
2. นางสาวณัฐธยาน์  ทองกก
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสนอินทร์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางแสงเดือน  ทาขัด
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ชอบธรรม
 
1. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอนันทวัฒน์  สีเหลือง
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ใจยะสาร
 
1. นางสาวขจิต  อินทะเสน
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงนลินี  การินตา
2. เด็กหญิงพัชรี  ตันริน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อ้ายมา
 
1. นางวัชรี  มั่นเหมาะ
2. นางสาวเพชรีภรณ์  พรมปัญญา
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายนทีพัทธ์  ฝั้นแบน
2. เด็กชายสันติภาพ  อุดแบน
3. เด็กหญิงอรกมล  แก้วดำ
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1. เด็กชายณัฐวัตร  แจ้ป้อม
2. เด็กชายนที  จากสีพรม
3. เด็กชายวิเชียร  คำจุ่น
 
1. นางสาวชลิดา  ใจคำ
2. นายบัณฑิต  ธิมูล
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วคำ
2. เด็กชายพิทักษ์  มะโนหล้า
3. เด็กชายศิริโชค  อ่อนตา
 
1. นายธนัท  ธนบุณยนนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีกสิณ  ชวนมา
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายธีรภัทร์  โนนทอง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรหมเสนา
3. เด็กชายวันเฉลิม  ถาเรือน
 
1. นายประจวบ  ปิงใจ
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายจรนินท์  แก้วเขียว
2. เด็กชายวุฒิชัย  สืบแสน
3. เด็กชายสุธากร  กำยาน
 
1. นางกุลญรัศมิ์  ชีพจิรคง
2. นางสาวสุวิกร  แก้วมา
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ยอดพีระ
2. เด็กชายวัฒนา  อินทร์หงส์
 
1. นางพิชญา  เทียนหอม
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  กุกอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  สมยอง
 
1. นางดวงกมล  สมสมัย
2. นางสาวพจมาลย์  เพ็งสุข
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายรดิศ  สืบสิงคาร
2. เด็กชายอนุพงษ์  ลำเต็ม
 
1. นางสาวศรัณญา  ตาบัว
2. นางสาววนิดา  วงศ์ไทยดี
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธิติสรรค์  กันทะเขียว
2. เด็กชายนนทวัฒน์  มานะ
3. เด็กชายลือดี  พิมเสน
 
1. นางเตือนใจ  ปัญญาใจ
2. นางสาวกฤติพร  สุนันต๊ะ
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุปถัมภ์
2. เด็กชายปฎิภาณ  ยาวิชัย
3. เด็กชายภูมินทร์  ต่ออิน
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางจารุวรรณ   วางโต