หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.แพร่ เขต 2)
ระหว่างวันที่ 26 -27 กันยายน พ.ศ.2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสำรวย เหว่าโต ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
2 นายมานิตย์ แก้วบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
3 นางจรรยา แผ่นทอง ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
4 นางศิรินทร์ทิพย์ นันทะวาส ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
5 นายพัลลพ ธิจิณกุล ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
6 นายกษรัช ปุณชุพิศาล ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร CENTER คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
7 นางสาวนุชรีย์ อ่อนคำ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
8 นางสาวนรี ลาเลียง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
9 นางสาวอโณทัย ชัยลอม ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
10 นางสาวกัญญา มุ้งทอง ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
11 นายชาตรี สุมนะ ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
12 นายเจษฎา กาตั้ง ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
13 นายณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน ธุรการโรงเรียน CENTER คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
14 นายสาโรช วิริยะเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
15 นายมานพ สวนโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
16 นายนิมิตร คำก้อน ครูโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
17 นางสุพิชญา ค้าไม้ ครูโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
18 นายอุดม ทิพย์คำ ครูโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
19 นางพรรญลี ปะนันวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
20 นางสาวตรีสุคนธ์ ดาวเรือง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
21 นางสาวหทัยวาจน์ วันไชย ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
22 นางจีราพรรณ คำก้อน ครูโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
23 นางวรรณี ใจยวน ครูโรงเรียนบ้านปากกาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
24 นายอุทัย มโนตุลาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
25 นายสงคราม เครือแก้ว ครู ร.ร.บ้านไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
26 นางสาวนมณพร นพอมรไพศาล ครู ร.ร.บ้านไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
27 นายบัณฑิต ธิมูล ธุรการโรงเรียน CENTER คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
28 นางเกษชฎาภรณ์ อากาศเมฆ ครู ร.ร.บ้านนาตุ้ม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
29 นายอนุพงศ์ โมพันธ์ ครู ร.ร. บ้านแม่รัง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
30 นางสาวปิยะฉัตร อริยศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านค้างตะนะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
31 นายธวัชชัย จตุรพักตร์สกุล ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
32 นางสาวหยาดพิรุณ โกศัย ธุรการโรงเรียน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
33 นางพนิศพัฎ วงศ์ทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่้ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
34 นายปฎิพัทธ์ ถิ่นถา ครูโรงเรียนบ้านไผ่้ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
35 นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
36 นายอเนก วิรัตนชัยวรรณ ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
37 นางศรีมล โกมลรัตน์ ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
38 น.ส.ดารารัตน์ ขัตติยากุล ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
39 นางไพรวัลย์ วรสาร ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
40 นางเฉลา กรรณิการ์ ครู ร.ร. บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
41 นางสาวแคทลียา วัฒนสัจจานุกูล ธุรการโรงเรียน CENTER คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
42 นางสาวพิมพร การบรรจง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
43 นางมัทนา อุ่นกอง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
44 น.ส.เสาวลักษณ์ ชูเกียรติ ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
45 นางกตัญชลี จันทรา ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
46 นางกตัญชลี จันทรา ครู ร.ร.บ้านปิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
47 นางจุไรพรรณ วังใน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
48 นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
49 นายสมนึก จันทร์จอมกร ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
50 นายเดโช ถวาย ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
51 นายประเสริฐ จุงประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
52 นายสวัสดิพงษ์ ผูกพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
53 นายพุธพงษ์ โพธิ์คำ ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
54 นางสาวพวงทอง ดอนแก้ว ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
55 นายภูวนาท เทพจันทร์ ธุรการโรงเรียน CENTER คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
56 นางชัชฎา ธนบุณยนนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
57 นายวรวิทย์ กาวีแดง ครูโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
58 ดร.รอง ปัญสังกา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสุวิณ เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายสานิตย์ โลหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
65 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
66 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ (กรรมการตัดสิน) กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
67 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
68 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
69 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
70 นายศรัณย์ ศรีท้วม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
71 นางสาวนิตยา วรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
72 นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
73 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
74 นายเอกพล เทียมแสน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต 2 (CENTER) กรรมการฝ่ายประมวลผล
75 นางสาวสุภาพรรณ นันตาเครือ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาตุ้ม กรรมการฝ่ายประมวลผล
76 นางสาวละตินา เทพบุรี พนักงานราชการครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร กรรมการฝ่ายประมวลผล
77 นางสาวสุภาพรรณ นันตาเครือ ครูโรงเรีัยนบ้านนาตุ้ม กรรมการฝ่ายประมวลผล
78 นางสาวนรี ลาเลียง โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการฝ่ายประมวลผล

ประสานงานการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ติดต่อ ศน.สุวิณ เทพสาธร โทร. 0817649098
หรือ นายเอกพล เทียมแสน
อีเมล : admin@phrae2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]