หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
3. นายกษรัช ปุณชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
4. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
3. นายกษรัช ปุณชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
4. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
4. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
5. นายกษรัช ปุณชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
4. นายกษรัช ปุณชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
5. นายกษรัช ปุณชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชม หมายมั่นโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยฯ)ประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ปิงใจโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชม หมายมั่นโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปิงใจโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำแรมประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระพร แมตสิบสองโรงเรียนม่วงคำกรรมการ
3. นายปวีณา วงศ์กันหาโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เจริญมงคลรัตน์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการ
3. นายวิไลวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรีเภา กาศอินตาโรงเรียนแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุวรรณคำโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางประไพ สวนโพธิ์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ วงศ์เวียนโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางดารี อินทรโกศลโรงเรียนบ้านแม่เหล่า(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ปิติจะโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นางนพร ชาติสิงห์ทองโรงเรียนแช่ฟ้ากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจารุอำภา วงศ์มณีโรงเรียนแช่ฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา อุดแบนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
3. นางพรรญลี ปะนันวงค์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวบุษบา พงศ์พุฒิโรงเรียนบ้านปงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาพร ได้ดีโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวนริศรา สุกแก้วโรงเรียนบ้านปากปานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา สว่างเมืองวรกุลโรงเรียนบ้านนาตุ้มประธานกรรมการ
2. นายพัชราอัฒน์ ชมภูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายประชิด มีสีโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิลรี่ ธีสาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายพนม แจ้งใจโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางภัทรมน พงศ์พุฒิโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจุรี แสนใจยาโรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สัญญาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางการะเกด กันทะเขียวโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุภกิจ อุ่นใจโรงเรียนบ้านค้างใจประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สีขาวโรงเรียนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวพวงเพ็ชร สีสมโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ หวันวงศ์โรงเรียนระเบียบพิทยากรรมการ
3. นางรจนา สิมะจารึกโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ชิฏสุภา หลวงสิงห์โรงเรียนบ้านแม่รังประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คำเขียวโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นางสาวภัทรานุช สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะประธานกรรมการ
2. นางกัลยกร ไชยแก้วโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมคีรีโรงเรียนระเบียบพิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงศ์ชัยโรงเรียนบ้านเค็มประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นางสาวกันนิกา ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางปทุมวัน มหาดิลคนพรัตน์โรงเรียนวัดพระหลวงประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ถวิลโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ฉลวยโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ อินถาโรงเรียนวัดพระหลวงกรรมการ
3. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ฉลวยโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ถวิลโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ อินถาโรงเรียนวัดพระหลวงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนวลสว่าง สุปัญญาโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ อุตบัววงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายโชคชัย เมฆแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ โกละนันท์โรงเรียนบ้านแก่งหลวงประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ สอนแก้วโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายลพชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ อุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
3. นายโชคชัย เมฆแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ อุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้าบ่อแก้วกรรมการ
3. นายโชคชัย เมฆแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ อุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายโชคชัย เมฆแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ อุดปั๋นโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต แก้วกันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายโชคชัย เมฆแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางประภาวรินทร์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสงวน วังซ้ายโรงเรียนไผ่ล้อมประธานกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ กองศีลโรงเรียนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางวริศรา พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดโชคเกษมกรรมการ
3. นายสงคราม เครือแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสงคราม เครือแก้วโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางวริศรา พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดโชคเกษมกรรมการ
3. นายพินิจ กองศีลโรงเรียนไทรย้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ้มประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน ยศบุตรโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ อินกันโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ้มประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ อินกันโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญกรรมการ
3. นางภัทรมน ยศบุตรโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย เหล่ากอโรงเรียนบ้านปงหัวหาดประธานกรรมการ
2. นายนางสาวกรรณิการ์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนววรรณ วุฒิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวรรณลดา ภูจอมจิตโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางวรินทร์ดา วรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นายคมกฤษ วางหาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย เหล่ากอโรงเรียนบ้านปงหัวหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนววรรณ วุฒิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรรณลดา ภูจอมจิตโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางวรินทร์ดา วรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นายคมกฤษ วางหาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ เอื้อประเสริฐโรงเรียนวัดตอนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายประภาส เหล็กแก้วโรงเรียนวัดมงคลถาวรกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุธโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ เอื้อประเสริฐโรงเรียนวัดตอนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางณัฐิยา พวงลำโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุธโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ วรรณาโรงเรียนบ้านวังลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการ
3. นางนุดา รอดเมืองโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ กาวีแดงโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางเหรานารี เห-ราโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนกรรมการ
3. นางสุทธิดา อุตมาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ อินมงคลโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นายชวเลิศ สิทธิพัฒนาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เพลิดเพลินโรงเรียนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ กาวีแดงโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา คณะภักดิ์โรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
3. นายสุทธิดา อุตมาโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้าประธานกรรมการ
2. นายอชิระ กาติ๊บโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางจันทร เชื้อคำยาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้าประธานกรรมการ
2. นายอชิระ กาติ๊บโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางจันทร เชื้อคำยาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมประธานกรรมการ
2. นายอชิระ กาติ๊บโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การเต้นบาดสะลบ ป.1-ม.3
1. ดร.รอง ปัญสังกาสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ โลหะสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวบุษบา สุกแก้วสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
4. นายมานะ กาศโอสถสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวกัลยา สุรีย์สพป.แพร่ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา ธรรมกิจโรงเรียนบ้านม่อนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ วงศ์ปินตาโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สัญญาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา ใจอินยศโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ประธานกรรมการ
2. นางแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางอรวรรณ กิตติกมลพันธุ์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจรัญญา เจริญสุขโรงเรียนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นายยรรโยง ธรรมโทโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย ชาติพินิจโรงเรียนประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาคร เกษมโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นายวัฒนาพงษ์ จิโนสมาคมสโมสร ลส.จ.เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบัญชา วงษ์ถวิลสมาคมสโมสร ลส.จ.แพร่กรรมการ
5. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐสมาคมสโมสร ลส.จ.เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร ทากันทวงศ์โรงเรียนบ้านป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ บุญมากการกีฬาและการท่องเที่ยวกรรมการ
3. นายชาญ ขุนแก้วสมาคมสโมสร ลส.จ.เชียงใหม่กรรมการ
4. นายขรรค์ชัย เวียงนาคโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
5. นางสุดเขต สาใจโรงเรียนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
6. นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรองโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
7. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ บุญมากสมาคมสโมสร ลส.จ.แพร่กรรมการ
3. นายขรรค์ชัย เวียงนาคโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการ
4. นายชาญ ขุนแก้วสมาคมสโมสร ลส.จ.เชียงใหม่กรรมการ
5. นายวินัย พากเพียรโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางปทุม ปัพรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางสาวสุวิกร แก้วมาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุทิน เหว่าโตโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นายเจษฏาวัลย์ ปลงใจโรงเรียนสวนหลวงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เสรีรักษ์โรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เวียงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ โมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่หลวงประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วัฒนนิธิกุลโรงเรียนวังแฟนกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ อินกันโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมาน ตันแปงโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ ฉาใจโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านแม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ประไพศรีโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์โรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ พุ่มพวงโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ กองโกยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติธร สืบสมุทรโรงเรียนบ้านแม่ขมิงกรรมการ
3. นายสวัสดิพงศ์ ผูกพันธุ์โรงเรียนบ้านเค็มกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงศ์ สุทธวงค์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางมัสลิน เครือนวลโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ โพธิคำโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวดุจทดิง จีทาโรงเรียนบ้านนาพูนประธานกรรมการ
2. นายศรัณยง ธรรมโทโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
3. นางสาววัชรีภรณ์ สืบแสนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนิรุธ กาศโอสถโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นางปิยาพร ปินตาโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นายอุดม คำขาดโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านนาปลากั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา อินดีโรงเรียนแม่บงเหนือกรรมการ
3. นายนนทพัทธ์ เววาภาสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายลอราช จองนันตาโรงเรียนบ้านแม่ป้ากประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ แปงใจโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายก่อพงษ์ หลวงยศโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายประธานกรรมการ
2. นายสมนึก หล้าเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่ยุ้นกรรมการ
3. นางพิชญญาภา วันแว่นโรงเรียนบ้านปงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล เทียมแสนสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรประธานกรรมการ
2. นางอรพินทร์ ชุ่มเชยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นายนิเขต ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสาคร จำรัสโรงเรียนบ้านแม่ปานประธานกรรมการ
2. นางอำภา กาศสนุกโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สัญญาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ปันตาโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี อู่เงินโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปัญญานิลพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบรรจง กาศเกษมโรงเรียนบ้านแม่หลู้ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี วัชรปรีชาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสุนีย์ ใจสว่างโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทันกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายแผลงฤทธิ์ จิตรมาตรโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
3. นายวิจารณ์ กันทะมูลโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เยาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกูดกรรมการ
3. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง ชมภูศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางพิกุล บุญสูงโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางอัจฉรา สาจักร์โรงเรียนบ้านแม่พวกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา คำมาโรงเรียนวัดโชคเกษมประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการ
3. นางรัฏฏิยา ขวานเพชรโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สุภาโรงเรียนบ้านค้างตะนะกรรมการ
3. นายวราวุฒิ ตาอินทร์โรงเรียนพัทธกมลพิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนันพร เหมืองหลิ่งโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร เอกจิตร์โรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นางพรพิศ เลิศวิมลรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ไทยกล้าโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางกัลยา สีสดโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ ฝั้นเครือโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ วิใจทาโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวจรรยพร ทาคำโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจรรยา สุถาลาโรงเรียนบ้านผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางสาวณัฐศริชากรณ์ บุญช่วยเสริมโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภาวนา สมรโรงเรียนแม่จั๊วประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ บุญรัตนภมรโรงเรียนบ้านไทรย้อยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คำวันโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีพรรณ สุวรรณกาศโรงเรียนวัดมงคลถาวรประธานกรรมการ
2. นางณชนก แปงอินต๊ะโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
3. นางภาวนา สังศรีสุขโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพรรณ พื้นดีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร กิติศักดิ์โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์กรรมการ
3. นางสาวเมษา อินต๊ะอินโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายประเวศ หลวงสิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางภัสสร อินประชาโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการ
3. นางแสงเดือน สั่งสอนโรงเรียนบ้านแม่จั๋วกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางฐานะมาศ วรายุบ้านทุ่งเจริญกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ จิตบุญยเกษมโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิจารย์ คันทะมูลโรงเรียนบ้านแม่จ๊วะประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ จิตบุญยเกษมโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางณัฐวรรณ พิระคำโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางนิรชา อุตรพงษ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนปงป่าหวายกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริลักษณ์ เกษมโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมพัฒ นันตาโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
3. นางละเอียด ก่อกองโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัย)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ ชมเชยโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิตร นันทเสรีโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางจิตตานันท์ พรรณาโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ประไพศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองกรรมการ
2. นางเบญจรุณพร บุญชัยพรโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ประไพศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา จรุงจิตรโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นางเบญจรุณพร บุญชัยพรโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ประไพศรีโรงเรียนบ้านเวียงทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจรุณพร บุญชัยพรโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนุจรี เกี๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางนพนิดา วางหาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางประทิน สุขธยารักษ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วรรณรัตน์สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนุจรี เกี๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางนพนิดา วางหาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางประทิน สุขธยารักษ์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนแม่ปานประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ อุ่นใจโรงเรียนบ้านค้างใจกรรมการ
3. นางระพีพรรณ ขานผัดโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุวิณ เทพสาธรสพป.แพร่ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วรรณรัตน์สพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขจรศรี ดอกแก้วโรงเรียนบ้านวังวนประธานกรรมการ
2. นางวันนิภา กิติโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
3. นายสำเร็จ โกศัยโรงเรียนไร่หลวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัยโรงเรียนดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทาขัดโรงเรียนปากจากวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัจยา วงศ์ดาวโรงเรียนบ้านบวกโป่งกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทาขัดโรงเรียนปากจากวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัจยา วงค์ดาวโรงเรียนบ้านบวกโป่งประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทาขัดโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวางสาวจุรีรัตน์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกระแส ทองสุขโรงเรียนห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ บุญยืนโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ แก้วมาโรงเรียนเปาปมดงยางกรรมการ
4. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สุขกันก์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
6. นางธวิลรัตน์ วรภิรักษ์โรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกระแส ทองสุขโรงเรียนห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ บุญยืนโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางิอรวรรณ แก้วมาโรงเรียนเปาปมดงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ วรภิรักษ์โรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางนงคราญ บุตยืนโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สุขกันก์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ วรภิรักษ์โรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สุขกันก์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถนอม ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายจุฑากร เคราะห์ดีโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางสุบิน ศรีผ่องโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตโรงเรียนนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางพรพันธ์ ท้วมแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางอัจฉรา สาจักษ์โรงเรียนบ้านแม่พวกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ กาศเกษมโรงเรียนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อุดสมโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวธนัท ธนปุณยนนท์โรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ กองศีลโรงเรียนบ้านไทรย้อยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อุดสมโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวอัมพร จันทรวิมุลโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ กาศเกษมโรงเรียนห้วยกูดกรรมการ
2. นายธนัท ธนปุณยนนท์โรงเรียนปากกางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อุดสมโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณี ใจยวนโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญภิโยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ ยะปะนันท์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิชิต ตระกูลสว่างโรงเรียนน้ำแรมประธานกรรมการ
2. นายศรัญยู ธรรมโทโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ ท้วมแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิชิต ตระกูลสว่างโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ ท้วมแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นายศรัญยู ธรรมโทโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิชิต ตระกูลสว่างโรงเรียนบ้านน้ำแรมประธานกรรมการ
2. นายศรัญยู ธรรมโทโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ ท้วมแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ สุทธการโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิื์ ถิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านผามอกกรรมการ
3. นางปราณี แก้วแดงโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ สุทธการโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิื์ ถิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านผามอกกรรมการ
3. นางปราณี แก้วแดงโรงเรียนบ้านแม่่หลู้กรรมการ

ประสานงานการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ติดต่อ ศน.สุวิณ เทพสาธร โทร. 0817649098
หรือ นายเอกพล เทียมแสน
อีเมล : admin@phrae2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]