รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายชินวุฒิ  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายพงศกร  อุดคำมี
 
1. นายรัตนชัย  ศิริจันทร์คำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธนวัฒน์  กันฑ์ตรี
2. เด็กชายวิชานันท์  ดีอิ่นคำ
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกษิดิศ  ม่วงนาสอน
2. เด็กชายสันติภาพ  สะเอียบคง
 
1. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สอิ้งแก้ว
2. นายธวัชชัย  บุญยะพาหุ
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. นายจารุกร  ขันแก้ว
2. เด็กชายชนาธิป  เหลี่ยมศรี
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจรรยาพร  คำแข่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ปันต่า
3. เด็กชายธีรพงษ์  เพชรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปัณณภัสร์  คำชั่ง
5. เด็กชายพุฒินันท์  ใจงาม
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นางสาวกมลวรรณ  พันธุเวช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธนะชัย  บุญใหญ่
2. เด็กชายวรวิช  มักผล
3. เด็กหญิงสิรินยา  อุตคำมี
4. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองคำ
5. เด็กชายอัฐศราวุธ  อ่ำศรี
 
1. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
2. นางสาวภาณุมาศ  ดาวดึงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสรา  พันธ์ดี
2. เด็กชายอิทธิกร  วิจารณ์
 
1. นางสาวปราณี  หมื่นประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายธดากรณ์  ธูปแดง
2. เด็กหญิงอารวี  ศรีจันทร์
 
1. นางสุรีย์  ถิ่นจันทร์
2. นางภัทรพร  โป่งเส็ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายคำรณ  สมแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา  ติปัญโย
 
1. นางสาวปราณี  หมื่นประเสริฐ
2. นางสุภาภรณ์  ทองอิ่น
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
 
1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนโกศล
 
1. นางธรรศยา  เทียบทรง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. นายไกรสร  แซ่ย่าง
 
1. นางสายฝน  โตยิ่ง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ
 
1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุศลินทร์  ยะกะจาย
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  ขันทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  ใจพรม
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ดอนแก้ว
 
1. นายเอกชัย  ตันแข็ง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายพงศกร  ดอนแก้ว
 
1. นายนพดล  สิทธิวงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โทธุโย
2. เด็กหญิงธนัฎฐา  ชาวสอง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พันธุเวช
2. นางละออ  แก่นจันทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุปนันไชย
2. เด็กหญิงอมราพร  ปินตา
 
1. นางนงนุช  เหมืองทอง
2. นางดารุณี  ทะฤาษี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนทิ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  เย็นชุ่ม
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุดใจดี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายชนาธิป   กันทะปวน
2. เด็กหญิงธนัชพร   รัตนชมภู
3. เด็กชายปัตญากร   ตันมา
 
1. นางสุกันยา  พวงลำ
2. นางบัวรัน  อินสวรรค์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังช้าง 1. เด็กชายทินภัทร   ต๋ามันคำ
2. เด็กชายนราธิป  ตาแปง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิไล
 
1. นางสุกันยา  พวงลำ
2. นางอุบลรัตน์  ใจดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พลอยเพ็ชร
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ค่าล่า
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีคำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
2. นางสาวมุกดา  สะเอียบคง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ยอดมั่น
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงเบญจภา  มหิกุล
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดี 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ผาสิงห์
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒนนิธิกุล
 
1. นายจิระศักดิ์  สารพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีภูมิ 1. เด็กหญิงพิสชาพร  แพงย้อย
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเจริญ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ธรรมเทศ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญจิดา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางนาฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงดวงหทัย  อินมาลา
2. เด็กชายธัญญากรณ์  เพ็ญศรี
3. เด็กชายนพรัตน์  มะทะ
4. เด็กหญิงพิชญาดา  ขันวิเศษ
5. เด็กหญิงศิริพร  กุ่นทอง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรี
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ธรรมเทศ
8. เด็กชายอัทรพล  สุวรรณ์
9. เด็กชายอิสริศ  เมฆกิจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
2. นางนภัสศัย  วรรณณะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายชนินทร  ต้นกัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้องาม
3. เด็กหญิงดวงหทัย  อินมาลา
4. เด็กชายธัญญากรณ์  เพ็ญศรี
5. เด็กหญิงนนทินี  สกุลอ๊อด
6. เด็กชายนพรัตน์  มะทะ
7. เด็กชายบรรณสรณ์  จารุเลิศพิสุทธิ์
8. เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิสุทธิ์
9. เด็กชายภาสกร  สายทอง
10. เด็กหญิงยศวดี  วงศ์อ่วน
11. เด็กชายวิชยุสม์  ยาพิกุล
12. เด็กหญิงศิรันญา  อุดคำมี
13. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรี
14. เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยธรรม
15. เด็กหญิงอริสรา  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร
2. นายวสันต์  หงษ์สอง
3. นายชาญณรงค์  ชัยชนะ
4. นายประสพ  สุขประเสริฐ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรือนสังข์
2. เด็กหญิงชลดา  แก้วยศ
3. เด็กหญิงญาณิกา  ทิศชอบ
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ทินนท์
5. เด็กหญิงณัฐภาพรรณ  อุปนันท์
6. เด็กหญิงณิชกานต์  ซ่อนกลิ่น
7. เด็กหญิงดารินดา  ตันทรบัณฑิตย์
8. เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์
9. เด็กหญิงนลินนิภา  สิทธิขันแก้ว
10. เด็กหญิงนันท์ลินี  หล้าโลก
11. เด็กหญิงปภาพิชญ์  วรรณกุล
12. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
13. เด็กชายพิธิวัฒน์  กาทองทุ่ง
14. เด็กหญิงพีศกรณ์  ครองศิล
15. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขกันต์
16. เด็กหญิงวิลาสินี  ใจจร
17. เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
18. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
19. เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร
20. เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก
 
1. นางศรีสกุล  วิหก
2. นางสุภาวดี  กาวีวล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ขันทะบุตร
2. เด็กหญิงนรีภรณ์  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยภิสาร
4. เด็กหญิงภัททิยา  ล่องคำ
5. เด็กหญิงภัทราพร  ดอนแก้ว
6. เด็กชายวรชัย  ไพรโสภา
 
1. นายยุทธชัย  สักลอ
2. นายบัญชา  ผัดขัน
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุ้ยดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบส
 
1. นางนาฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายธราดล  รถขวา
 
1. นางสุพิน  ใจตุรงค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงออมสิน  แก้วติน
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายปัญญพนต์   มั่นคง
 
1. นายอนุพงศ์   ยองใย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายสิทธิพล  นามวงค์
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุพรรณ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐ์ชญาน์  ฤทธิ์กาลศิลา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงนภัสกร  บุญสมสุวรรณ
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุ้ยดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทรงอารยนันท์
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายธีรภัทร  จิตรกระจ่าง
 
1. นางจินดา  ภมรคนธ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร
 
1. นายศราวุฒิ  จินดา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงกชพร  แผ่นทอง
 
1. นางสุภัค  บัวนาค
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงภัทราพร  ดอนแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจใส่
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายตรีเอก   สมนา
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงออมสิน   แก้วติน
 
1. นายอุระพิน  คลองน้อย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สมผดุง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  วงศ์ผาบุตร
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธุรการ
4. เด็กหญิงจิรชยา  ใจประเทือง
5. เด็กหญิงณัฐกุลพร  สีวิลัย
6. เด็กหญิงณัฐชา  จันสอน
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระสาย
8. เด็กหญิงธนกาญจน์  ม่วงมัน
9. เด็กหญิงธนิฐา  กวางเต้น
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ทนันชัย
11. เด็กหญิงนราธิป  เสียงหวาน
12. เด็กชายนรินทร  เชื้อวงศ์
13. เด็กชายนันทพงศ์  ธารากุล
14. เด็กหญิงประภากร  สุขมาก
15. เด็กหญิงปรีดาภร  ก้อนคำ
16. เด็กชายปัญญวัต  คีรีสัตยกุล
17. เด็กหญิงปิยพร  หล่ายแก้ว
18. เด็กหญิงปุณญภา  ชื่นสมบัติ
19. เด็กชายพงษ์ภาริน   จินดารัตน์
20. เด็กชายพงษ์ภาวิน   จินดารัตน์
21. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์แดง
22. เด็กหญิงพันณ์ชิตา  วังกาวรรณ
23. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยิ้มแย้ม
24. เด็กหญิงพิชญา  ขาวสะอาด
25. เด็กหญิงภริดา  ยืนยงค์
26. เด็กหญิงภัคธีมา  เศวตชินเรศร์
27. เด็กหญิงภัทรกันย์  วังแสน
28. เด็กหญิงภัสสิรา  คงบา
29. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชมรัตน์
30. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กำยาน
31. เด็กชายวรภัทร   วัลภัย
32. เด็กหญิงวริศรา   สมพันธ์
33. เด็กหญิงวารุณี   ทองประไพ
34. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญทน
35. เด็กหญิงสิดาพร  สีแก้ว
36. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำเหลือง
37. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสุข
38. เด็กหญิงเพชรลดา  ชูชาติ
39. เด็กหญิงโสภิตนภา  เลี้ยงเชื้อ
40. เด็กหญิงไปรดา  วังคะออม
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นายนิพนธ์  วงษ์ญาติ
3. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
4. นางสาวพรศรี  กองโกย
5. นางจีราพร  วุฒิการณ์
6. นางกุลณัฐ  เตปินตา
7. นายสุวัจน์  ดีตันนา
8. นายชัยวัฒน์  เวียงนาค
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นางสาวกฤษญาภรณ์  ยานะวงศ์
2. เด็กชายชรินทร์  บุญจันทึก
3. นายชัยวัฒน์  เทพิกัน
4. นายธีรภัทร  จิตรกระจ่าง
5. เด็กชายปกรณ์  สิงห์คา
6. นางสาวพิชญาภา  กาศวิราช
7. เด็กหญิงเกวลี  ใจกาศ
8. เด็กหญิงเปมิกา  บุญมาภิ
 
1. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
2. นางกาญจนา  เครือไทย
3. นางสุทิพย์  มงคล
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เปิบ
2. เด็กชายคเณศร์  สิงห์คา
3. เด็กหญิงจีรณา  กันคำ
4. เด็กชายธนกฤต  วงศ์เมือง
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปินนะ
6. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ตะไมล์
7. เด็กหญิงวรัทยา  สะปู
8. เด็กชายสุทธิภัทร  กาศสกุล
 
1. นางภัทราพรรณ  เกียรติสิริรักษ์
2. นางกาญจนา  เครือไทย
3. นางดารี  ร้อนเร็ว
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สมทุ่ง
2. เด็กหญิงกุลธิดา   พิริยพรวิจิตร
3. เด็กหญิงกุลนันท์   พิริยพรวิจิตร
4. เด็กหญิงธัดดาวรรณ   ดีอิ่นคำ
5. เด็กหญิงสายฝน   ศรีวงษ์
6. เด็กหญิงสุชานาถ   เทศพุ่ม
 
1. นางเกษร   สวัยษร
2. นางวรัชดา  เกยงค์
3. นางสาวภานุมาศ  ดาวดึงษ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ประเทือง
2. เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล
3. เด็กหญิงธัญหทัย  นิรันดร์
4. เด็กหญิงภารวี  แก้วแหวน
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สายเย็น
6. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิสาร
 
1. นางสาวหทัยภัทร  ศิลานุรักษ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กหญิงจันทรมณี   พลแหลม
2. เด็กชายฉัตรมงคล  หมื่นโฮ้ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   มูลศรี
4. เด็กชายณัฐนันท์   วรินทร์
5. เด็กชายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรมโฆษ
6. เด็กหญิงนีรนุช  เสาร์อินทร์
7. เด็กหญิงบงกช  พรมตัน
8. เด็กหญิงปาริชาต  ไชยา
9. เด็กชายปิยรัตน์   วงศ์ตุ้ย
10. เด็กหญิงพัชรี   หมื่นโฮ้ง
11. เด็กหญิงภัคจิรา   กิติเขียว
12. เด็กหญิงวรินทร   วรินทร์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อินนะ
14. เด็กหญิงหทัยกานต์   ม้าชัย
15. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  ตงประเสริฐ
16. เด็กชายเลิศพิสิษฐ์  ตงประเสริฐ
 
1. นางทิวาพร   วุฒิเมธารักษ์
2. นางอำนวย  สุวรรณสารารักษ์
3. นางจริยา  มะโนรส
4. นางละออ  น่วมเจริญ
5. นายประสพพร  แสนกล้า
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกนกนุช  ครบรัตนะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ขัติยาพร
3. เด็กหญิงฐิติกมล  สาใจ
4. เด็กหญิงณัฐณิฌา  เหมืองหม้อ
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ  หมื่นโฮ้ง
6. เด็กหญิงนภัสสร  ชมภูอิน
7. เด็กหญิงนวรัตน์  วิชิตมาก
8. เด็กหญิงปริญญาพร  ธงสิบสอง
9. เด็กหญิงพิชย์ญา  ปานทุ่ม
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม
11. เด็กหญิงภาวิณี  ไม้โคกสูง
12. เด็กหญิงวิมลพร  เทพแก้ว
13. เด็กหญิงสุกิตรา  ฉลอม
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนน้อม
15. เด็กหญิงเขมิสรา  ถาปะนา
16. เด็กหญิงแพรวา  กันทะยศ
 
1. นางสาวศุภรัศมิ์  ปาระธง
2. นายประสพ  สุขประเสริฐ
3. นายวสันต์  หงษ์สอง
4. นายชาญณรงค์  ชัยชนะ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กชายจิรายุ  เครือคำ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงสกุล
3. เด็กชายนิธิกร  ใจเอิบ
4. เด็กชายพงศกร  จิตพยัค
5. เด็กชายศิวาวัต  จิตพยัค
 
1. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
2. นางฉันทนา  โลกคำลือ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  สีสงคราม
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  คำทิพย์
3. เด็กหญิงนีรนาท  ถิ่นทิพย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีทะเล
5. เด็กหญิงภาวิมล  แสงด้วง
6. เด็กชายเจษฎากร  ท่าขาว
 
1. นางอนงวรรณ  เชียงวงค์
2. นายณัฐธ์ฌานนท์  ข้ามสาม
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  อินโองการ
2. เด็กหญิงณปภา  พรทิพย์
3. เด็กหญิงนภัสรา  หงษ์ใจ
4. เด็กชายนราวิชญ์  อินโองการ
5. เด็กหญิงนันทฉัตร  สุวรรณหงส์
6. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เทิดพุทธคุณ
 
1. นายศรีพจน์  เชียงวงค์
2. นายณัฐธ์ฌานนท์  ข้ามสาม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกรชวัล  ดอนแก้ว
2. เด็กชายกิตติชัย  เกตุนาค
3. เด็กชายธนวัฒน์  ใฝ่ใจ
4. เด็กหญิงพรชิดา  ขันทะบุตร
5. เด็กชายพิชญุตย์  ศรีคำภา
6. เด็กหญิงพีระดา  ขันทะรักษ์
7. เด็กชายรัชพล  ออมแก้ว
8. เด็กชายสุทธิมนต์  สะเอียบคง
 
1. นายบัญชา  ผัดขัน
2. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
3. นางสาวมนัสนิตย์  จงปัญญานนท์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
2. เด็กหญิงปทิตตา  คงแนวดี
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเหมือง
 
1. นางสีดา  ชุ่มเชื้อ
2. นางสุพัตรา  ขานไข
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงนงนภัส  แซ่จาง
2. นางสาวพลอย  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ย่าง
 
1. นางศรีวรรณ  รอดนิล
2. นางสาวศิริพรรณ  ขันคำนันต๊ะ
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงสรัลชนา  แสงแก้ว
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายณัฐดน  ขัติสะ
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ขันทะรักษ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สะเอียบคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย  ปันเต็ม
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายชัชวาล  ดุเหว่า
2. เด็กหญิงชุติกานต์  หมื่นโฮ้ง
3. เด็กหญิงอัครมณี  ขำฉา
 
1. นายธนพล   วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  แก้วแกมเกษ
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงนริสรา   ไชยประเสริฐ
2. เด็กชายอนุสรณ์   ยวงใจ
 
1. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
2. นายสรนันท์  อุ่นกาศ
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฐณิตา  วรินทร์
2. เด็กหญิงพิมพิลาศ  ชำนิกุล
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
2. นายดุลปุริน  คลี่ใบ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมศร์
2. เด็กชายอนพัทย์  คำรังสี
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นายชูชัย  ปาคา
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขันทะบุตร
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  สมรูป
 
1. นางสาวสายฝน  ขอนขะแจะ
2. นางสาวนิศาชญา  ขันทะบุตร
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธนะ
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  กันทะหมื่น
 
1. นายพิษณุวัฒน์  อิ่นศิริ
2. นางสาวนารีรัตน์  หนูแดง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุดหนุน
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  อินหิ่ง
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงรุจิเรข  ฮ่องลึก
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวนุจรี  ประพรง
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเสริฐ
2. นายภานุวัฒน์  บุญนิตย์
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายดีลาภ  ปราบสงบ
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์์  สุธรรม
2. เด็กหญิงภิยะดา  สระทองคุ้ม
 
1. นางกรวรรณ  กาบทุม
2. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาฮ้ง
2. เด็กชายธนชิต  สมรักษ์
3. เด็กชายราชพฤกษ์  สอิ้งแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  วงษ์รีย์
2. นายรัตนชัย  ศิริจันทร์คำ
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธณธรณ์  ชาวสอง
2. เด็กชายนภราช  โตพันธ์
3. เด็กหญิงวริศรา  วาสัน
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นางศรีลาน  เหลี่ยมศรี
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงชลดา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงพลับพลึง  ดาสว่าง
3. เด็กหญิงรวีตะวัน  คำแหง
 
1. นายทศพล   เสาวะระ
2. นายธีรพงษ์  ลัดดา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายกัณฑิกร  ดอนแก้ว
2. เด็กชายมนุเชษฐ์  ผิวมะณี
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เกียรติชัยภูมิ
 
1. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 1. นายทัชชานนท์  ใจงาม
2. นายนที  ใจงาม
3. เด็กชายวัชระ  คำปวง
 
1. นายอภิชาติ  รตจีน
2. นางธัญญารัตน์  ขอบรูป
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงประภัทสราพันธ์  นันทะชัย
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เหมืองทอง
3. เด็กหญิงอรอำไพร  ก้อนสันทะ
 
1. นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด
2. นางสมพร  ตั๋นพรม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. นางสาวจิดาภา  คำปา
2. เด็กชายนุพกร  พละงาม
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงจินดา
 
1. นางบุญยง  คำตั๋น
2. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กชายกัณณวัฒน์  ม่วงหวาน
2. เด็กหญิงชัญญานี  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สิงห์คำ
4. เด็กหญิงณัฐชา  ความสุข
5. เด็กหญิงธนัญชนก  ผาทอง
6. เด็กชายสุรพิชญ์  แสงทิพย์
 
1. นายพัลลพ  หม้อกรอง
2. นางลักษณ์ภูมินันท์  โสภา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. นางสาวชลธิชา  กันทะสอน
2. นางสาวสุจิตา   ยาท้วม
3. นางสาวสุนิสา  เครือก๋า
4. นางสาวสุวิมล  พรรณเสงี่ยม
5. นางสาวอัญชลี  คำเขิน
6. นางสาวเพชรชนก  จันทร์ทิพย์
 
1. นางนิลลาวัณย์  เรืองรองสมบัติ
2. นางบุญยง  คำตั๋น
3. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กหญิงชิอากิ  คาวาบาตะ
2. เด็กหญิงธิตาพร  หมายดี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมจุ้ย
 
1. นายวีรพันธ์  ประมายันต์
2. นางสาวสุภัสสร  แสนหลวง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงประณยา   แสงวันทอง
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  เหมืองหลิ่ง
3. เด็กหญิงหัทยา  ธุระกิจ
 
1. นายธวัชชัย  นาห้วย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนกือ
2. นางสาวลักษณ์ติกา  แสนว่าง
3. นางสาวสิริวิมล  แสนว่าง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อภัยกาวี
2. นางสาวนัฐธิชา  มูลเมือง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายสรศักดิ์  ทรายอินทร์
2. เด็กหญิงสรินยา  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงอลิตา  สีมา
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางสาวศิริรัตน์  จันทาคำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงประภัสสร  ซ่อนบุญ
2. เด็กหญิงวรนุช  สุกานนท์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใยมะเดื่อ
 
1. นางไกรสร   มูลเมือง
2. นางสาวอนิญชกาญจน์  อักษรแปลง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  ป้องวันคำ
2. เด็กหญิงศิรินชา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสุทธิ
 
1. นางณัฐิญาภรณ์  วิทยวิชาอนันต์
2. นางสาวกาญจนา  กองศรี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงนลินนิภา  พิจิตร
2. เด็กชายปฎิเวธ  พงษ์มณี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาวสนั่น
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อุดคำมี
2. นางสาววิภาพร  กุณวงค์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูหา 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ประสงการ
2. เด็กหญิงพิชญา    บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงรัตนมน   คำปันปู่
 
1. นางอมรศรี  นามลี
2. นายวีรพันธ์  ประมายันต์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายวรวัตร   วรรณสมพร
2. เด็กชายสุทธิพงศ์   สินธพ
3. เด็กหญิงสุวรรณา   วรรณสมพร
 
1. นางอิสรีย์  เพชรหมื่นไว
2. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายชนาธิป  อุตรพงษ์
2. เด็กชายภัทรวรรธ  ป่าธนู
3. เด็กชายเชตุพล  เชื้อวังคำ
 
1. นางสุนิษา  จินากุล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายจตุรวิทย์  หัวฝาย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทิสี
3. เด็กหญิงศรุตา  ชุมศรี
 
1. นางรัชนีกร  กวางวิจิตรกุล
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คันธะชมภู
2. เด็กหญิงศิรินภา  โชติช่วง
3. เด็กชายอนันตวัฒน์  ใจเฉลา
 
1. นางสาวพิไลพร  ผลฟักแฟง
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกนกกร  อิ่นศิริ
2. เด็กชายจิราธิวัฒน์  พรหมเมศ
3. เด็กหญิงวรรษวิษา  สอนหล้า
 
1. นางพิราวรรณ  คำขาด
2. นางสาววันวิสา  ม่วงทอง
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มพวง
2. เด็กชายณัฐวัตร  วังอะโศก
3. เด็กหญิงวรรณภา  ถิ่นเมือง
 
1. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจมูล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขึมจันทร์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สงค์กา
 
1. นายอดิพงษ์  กันหมุด
2. นางผ่องศรี  ดวงคำ
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจิรชยา   อยู่สุข
2. เด็กชายจีรติต์   พุทธอาสน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   จิตต์มณีธรรม
2. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กชายเอกวัฒน์  กันชะนะ
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายศรัณภัทร์   ด้วงไต่
 
1. นายเสาวนีย์   แนวณรงค์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายบูรณัส  ไฝเครือ
 
1. นางรสสุคนธ์  ศริธินนท์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวริศรา  ปิมาละ
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองอิ่น
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ไกรราษฎร์
 
1. นางพฤฒิกรานต์  หมดทุกข์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจนทวีวุฒิ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีรส
3. เด็กชายบูรชิต  มาน้อย
4. เด็กหญิงรจนา  มิจะติ
5. เด็กชายวรพล  เขียวจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองอิ่น
2. นางสาวปราณี  หมื่นประเสริฐ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายรัชชานท์  บุญมาภิ
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. เด็กชายถิรวัฒน์   ก๋าการ
 
1. นายธีระวุธ   บุญทรง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนจิตร
 
1. นางสาวพรพิศ  ทุ่งสิบสี่
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1. เด็กชายเจษฎา  มยุเรศ
 
1. นายทองคำ  ขอนดอก
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. นายประวิทย์  อีดอ้อย
 
1. นางจินดา  ภมรคนธ์
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  คลี่ใบ
2. เด็กชายพงค์สิริ  คำต้น
3. เด็กชายภคนันท์  เวียงคำ
 
1. นางมัลลิกา  ปวงประเสริฐ
2. นางราตรี  พังพรพรมราช
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายกฤษดา  ธรรมจักร
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ถิ่นเดิม
3. เด็กชายรัชพล  คำมอญ
 
1. นางสาวมาลี  สุกิน
2. นางปพิชญา  ถิ่นสืบ
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กชายกฤษฎา   ใจกัญญา
2. เด็กชายสถิตพงษ์   จิตรัตน์
3. เด็กชายอรรถพันธ์    ปัญญาเฉียบ
 
1. นางหทัยชนก   ปวงกันคำ
2. นางสาวธันยนันท์   สกุลโรจนรัตน์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กชายณัฐวัตร  กสิณเจริญธรรม
2. เด็กชายนันทพงศ์  แสนย่าง
3. เด็กชายวีระภาพ  แซ่คำ
 
1. นางประวีณา  ฟั่นเฟือย
2. นางศศิพิมพ์  ขึมจันทร์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงนันทกา  ราชรินทร์
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ก๋าชุ่ม
3. เด็กชายไกรพล  กาศทาสี
 
1. นางวิไล  กันทะใจ
2. นางกนิษฐา  กึกก้อง
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายนนทชัย   พิลมนัด
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   แสงวีระพันธุ์ศิริ
 
1. นางอิสรีย์  เพชรหมื่นไว
2. นางสาวปิยรัตน์  อินนะ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
2. เด็กชายกันธาดา  สวนเขื่อน
 
1. นางศรีนวล  ทานัด
2. นายมนต์ชัย  หมอนเขื่อน
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1. เด็กชายธีรเดช  ดาวจำลอง
2. เด็กชายเจษฎา  เจตะภัย
 
1. นายทวีเกียรติ  คำปลิว
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กชายกฤตนันท์  เพ็งทุมมี
2. เด็กชายรชตะ  สิงห์คา
3. เด็กหญิงรุจรวี  ป้อกันทัง
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อัฐวงศ์
2. เด็กชายพลวัฒน์  วงศ์เมือง
3. เด็กชายอนุพนธ์  ยอดตาคำ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน