หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นางสุพรรณี เหล็กทั่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นางทัศนีย์ ใจกระเสน ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางดวงใจ โมหา ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางมะลิวัลย์ ใหม่จันทร์ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางสาววรรณวรางค์ แสงสร้อย ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางกิ่งดาว ใจกลม ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางสาวนิสา บำรุงกล ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางวชิราภรณ์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางเรไร สมบัติโต ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางจีรนันท์ เทียนขาว ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวณฐวรรณ ผาทอง ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางพะยอม แพงคำ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางวาสนา ชื่นชอบ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางกนกวรรณ อินขัตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางดรุณี รัตนวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายถวิล โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสุวัฒน์ชัย ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายจรัส สุขวุฒิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายบรรหาร อนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายพีรวัฒน์ ดีพอ ครูโรงเรียนบ้านท่าวะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายธวัชชัย จักรผัน ครูโรงเรียนบ้านแม่พร้าวรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายดิเรก ฉันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายณัฐกิตต์ ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายศรีพจน์ เชียงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายจรินทร์ ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายหอมแต่ง อ่องละออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำโค้งฯ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายสงวน ท้าวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายประพันธ์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุม คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายส่งเสริม เขื่อนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแหลม คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสมคิด ดวงตาดำ ครู โรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางอุษณีย์ ศรีคูณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางศิริลักษณ์ ปวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งฯ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางพรพันธ์ จันทสาร ครู โรงเรียนวัดมณีวรรณ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายองค์การ ป้อมรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสุทัศน์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายนิคม ทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายอุดม อินสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายนิคม ก้อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายสมบัติ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายผจญ เครือสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายระมัย ฟุ่มเฟือย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
72 นายวิจิตร์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางเทียนทอง สายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายอดุลย์ ธรรมเมธากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายชำนาญ สีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ทะ คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายสุรสิทธิ์ ขอนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายวินัย รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายทีปกร อะทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายอนุสรณ์ พุทธจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายเชิดพงษ์ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่1 คณะกรรมการอำนวยการ
83 นางสาวเรือนทอง สุเมธรา ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
84 นางสาวอังคณา ใสสะอาด ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
85 นางสาวธิดารัตน์ สุขสีใจ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นายนิคม จุมปาแฝด ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 พนักงานบริการ/ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว ทุกโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นายปริญญา ยศบุญมี ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นายชาติชาย อินตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นายธีระ เพาะเจาะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นายสมคิด หงษ์หนึ่ง ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
92 นายวีรชัย ปทุมวิง ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
93 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
94 นายเมธา มานพกาวี ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นายวิรัตน์ ยาสุปิ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นายณัฐชัย ทนันชัย ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นายหลั่ง สุธรรม ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นายสมาน เขียวแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นายบริสุทธิ์ ขวารัตน์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นายสุรินทร์ กองโกย ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านโป่งศรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นายนพเก้า ลือโลก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นายสำรวย คำยวง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นายเกตุ สุธรรม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นายบุญเชิด ม้าอุตส่าห์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นายสมคิด ผลมี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นายสะวิน แนวนัน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นายสิริพงษ์ อินทำ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นายสมคิด ฝาเรือนดี ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นายธวัชชัย นาห้วย ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นายสานิต วังลึก ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นายสมเกียรติ ประเวช ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นายเด่น ขวัญอยู่ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นายอุดม จิตพยัค ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายธีระพงศ์ สืบจากถิ่น ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นายสมพจน์ ใจตุรงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดแม่ทะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นายสมศักดิ์ ศรีวุฒิ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายมิตร คำปลิว ลูกจ้างประจำโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นายสมศักดิ์ จันทร์คีรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นายคะนอง คำฝั้น ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นายพรชัย มันทะเล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
122 นายสายนต์ ธรรมลังกา ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
123 นายเสริม กันตรี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นายสมพงษ์ กันทาเที่ยง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
125 นายสุรชัย เดชสิริยาพร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
126 นายวิชัย ขอนพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
127 นายพิเชษฐ์ ประเดชบุญ ลูกจ้างประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
128 นายวัชระพงค์ จันตา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
129 นายประดิษฐ์ หล่ายแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
130 นายสินไหม หมายชม ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านโทกค่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
131 นางสุพัตรา แก้วโมรา ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
132 นางวิไลวรรณ แดนเหมือง ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
133 นางสาววรลักษณ์ เสมอใจ ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
134 นางสาวบุษบา ม่วงเหลือง ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
135 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
136 นางสุกัญญา ภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
137 นางสาวศิริขวัญ ปัดเป่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
138 นางสาวสุภาวดี เทพริยา ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
139 นางสุภาพ ฟองจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
140 นายอัครวุฒิ หงส์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง, โรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
141 นายเจษฎา พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
142 นายมนู คำฝั้น ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
143 นางพัฒนา บุญตุ้ย ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
144 นางสาวดวงสมร เชียงอาภัย ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
145 นางนงลักษณ์ เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
146 นางสาวยุภาภรณ์ สะเอียบคง ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
147 นางสาวแพรวนภา วงค์สม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
148 นางพรรณี ยากองโค ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
149 นายกุลธวัช อิทธิศักดิกร ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
150 นางศิริลักษณ์ อินวงค์วรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
151 นางสาวนวลจันทร์ ทุ่งอ่วน ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
152 นางรัตนา อินทฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
153 นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรีนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
154 นางสาวศิมาพร คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
155 นางนันทา พรมไพร ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
156 นางวรรษมน พิทาคำ ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
157 นางศรีลาน เหลี่ยมศรี ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
158 นางปุณณัตฌา วงศารัตนศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
159 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
160 นางพรทิพย์ นาแหลม ครูโรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
161 นางกิตตินันท์ เขื่อนเก้า ครูโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
162 นางสุชาดา บอทเนวิค ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
163 นางธิดารัตน์ เนื่องพืช ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
164 นางสาวรวิภา ถิ่นสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
165 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
166 นางสาวสุสิริ ตาคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
167 นางสาวถิรญา สงวนพงศ์พันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
168 นางสาวบัวลอย ยอดอ่อน ครูโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
169 นางสาวขวัญชนก ฝาเรือนดี ครูโรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
170 นางสาวพรพรรณ หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
171 นางสาวกุศลิน เกศามา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
172 นางสาวสุกานดา สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
173 นางสาวนิพารัตน์ นาข้าม ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
174 นางสาวกมลภู มั่งคั่ง ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
175 นายดีลาภ ปราบสงบ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
176 นางธัญญารัตน์ คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
177 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
178 นายธนกร ทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
179 นางนันท์นภัส พรินทรากูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
180 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
181 นางสาวฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
182 นางสาวณัฐกฤตา นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
183 นางสาวมัชฌิมา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
184 นางสาวจิตฤทัย กัญจนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
185 นางพรพันธุ์ จันทสาร ครู โรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
186 นางศิริลักษณ์ ปวงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
187 นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
188 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
189 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
190 นางสาวกุลธิดา วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
191 นางสาวจารุนันท์ สุคันธมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
192 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
193 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
194 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
195 นายจตุพร แดนเหมือง ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
196 นางศิริรักษ์ ทองไหล ครูโรงเรียนบ้านแดนชุมพล คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
197 นางสาวศิริพรรณ เรืองนุ้ย ครูโรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
198 นางพัชรีพรรณ ใจเหิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
199 นายธีรศักดิ์ อุปกิจ ครูโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
200 นางสาวสุรภัส สวนดอก ครูโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
201 นายสุธี พาทีทิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
202 นางสาวศศิวิมล บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
203 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
204 นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
205 นางสาวแพรวนภา ชัยนนถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
206 นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
207 นางสาวยุภาภรณ์ ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
208 นางรุ่งพิทยา ชัยศรีมา ครูโรงเรียนบ้านร่องเย็น คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
209 นางสาวพิรดา สุกพันธ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
210 นางสาวจุฑาทิพน์ นาพรม ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
211 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประเมินผล/สรุปผลการแข่งขัน
212 นางราตรี พังพรพรมราช ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
213 นางอรุณี เกยงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
214 นายธีระ เพาะเจาะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
215 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
216 นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
217 นางกันยา กรุณา ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นายมนัส เชียงเลน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นางสาวมณีนุช ไชยทิศ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรีนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
221 นางสาวศิมาภรณ์ คำวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
222 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
223 นางสาวปนัดดา ฝาเรือนดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
224 นางสาวพิมพา วงศ์หาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
225 นางศิริลักษณ์ หมอนเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
226 นางภัสสร อิกาเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
227 นางสาวอัญชลี สวนทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
228 นางกันธิดา สวัยษร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
229 นางธิดารัตน์ เนื่องพืช ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
230 นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
231 นางละเอียด พงศ์ถิ่น ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
232 นางสุดา พิทักษ์วาปี ครูโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
233 นางสาวธันยนันท์ สกุลโรจนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นางเชิญพร สันป่าแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นายธีรพงษ์ ลัดดา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
236 นางสาวจุฑามาศ ไข่ทา ครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
237 นางปราณี อนันชัย ครูโรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นางลดาวัลย์ ศรีประดิษฐ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นางชุลีวันท์ ป่าธนู ครูโรงเรียนวัดแม่ทะ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
241 นางสาวสุกฤตา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
242 นางยุพิน ชำนาญ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และพิธีกร เวที 1 โรงเรียนบ้านคุ้ม
243 นางพิศมัย ปลาลาศ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และพิธีกร เวที 2 โรงเรียนบ้านคุ้ม
244 นายวัลลภ เอี่ยมละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
245 นางจินดา ทองภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
246 นายธีระ เพาะเจาะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
247 นายกิตติชัย กิตติสมร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
248 นายสุระชัย รัตนากรไพบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
249 นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
250 นายพายัพ จรจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
251 นายชูชัย ปาคา ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
252 นางสาวนุจรี ประพรง ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
253 นางศุภาภรณ์ ตินราศรี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
254 นางจรัสศรี คชปัญญา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
255 นางสาวมนชยา กาศอินตา ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
256 นางนัทธียา ตันไชย ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
257 นางสาวสุภารัตน์ ศรีชมภู แม่บ้าน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
258 นางราตรี ชมภูอินทร์ แม่บ้าน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
259 นางสุภา กองพรม แม่บ้าน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
260 นางสุวรรณ ลอยฟู แม่บ้าน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
261 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
262 นางลัดดากรณ์ ศรียงค์ ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
263 นางธิดารัตน์ เนื่องพืช ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
264 นางทรรศนีย์ บุบผามาลา ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการเตรียมอาหารและอาหารว่าง
265 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
266 นางสาวสุภัสสร แสนหลวง ครูโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
267 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
268 นายองค์การ ป้อมรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
269 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
270 นายสมคิด กันทะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
271 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
272 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
273 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการแข่งขัน
274 นายนิคม ก้อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
275 นางพรทิพย์ อภัยกาวี ครูโรงเรียนบ้านโป่งศรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
276 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
277 นายสมคิด ฝาเรือนดี ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
278 นายธวัชชัย นาห้วย ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
279 นายเมธา มานพกาวี ครูโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
280 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน (Admin)
281 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน (Admin)

ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]