หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 4 13 8
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 2 3 2
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 5 11 9
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 6 5
5 011 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 1 2 1
6 012 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 17 54 36
7 013 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 0 0 0
8 015 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 12 35 20
9 016 โรงเรียนบ้านดอนชุม 0 0 0
10 017 โรงเรียนบ้านดอนดี 4 4 4
11 014 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 1 1
12 019 โรงเรียนบ้านต้นหนุน 0 0 0
13 021 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 13 5
14 023 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 2 3 2
15 024 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 12 31 20
16 025 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 5 23 11
17 022 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
18 026 โรงเรียนบ้านนันทาราม 0 0 0
19 027 โรงเรียนบ้านนาคูหา 5 11 7
20 028 โรงเรียนบ้านนาจักร 6 0 0
21 029 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 6 12 9
22 030 โรงเรียนบ้านนาแหลม 1 2 1
23 031 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 2 1
24 033 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1 3 1
25 032 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 2 5 3
26 036 โรงเรียนบ้านปง 5 12 7
27 039 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 7 6
28 037 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 16 10
29 038 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 2 2 2
30 040 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านพันเชิง 0 0 0
32 056 โรงเรียนบ้านย่านยาว 0 0 0
33 058 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 8 17 10
34 057 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 16 39 25
35 059 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2
36 060 โรงเรียนบ้านลู 0 0 0
37 061 โรงเรียนบ้านวังช้าง 6 15 12
38 062 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 2 4 2
39 063 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 22 45 28
40 064 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 12 4
41 065 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1 2 2
42 110 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 5 10 6
43 069 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 7 11 10
44 070 โรงเรียนบ้านสะเลียม 4 9 8
45 072 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 8 23 14
46 074 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1 1 1
47 075 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 6 9 9
48 076 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 4 9 5
49 073 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 15 6
50 083 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 5 11 9
51 077 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 3 2
52 078 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 3 10 6
53 079 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 2 2 2
54 081 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 2 4 2
55 082 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 17 40 23
56 080 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 19 32 23
57 084 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 21 42 31
58 020 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 33 23
59 067 โรงเรียนบ้านเวียง 0 0 0
60 066 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 0 0 0
61 018 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 2 6 3
62 043 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0
63 045 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 21 53 32
64 046 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 0 0 0
65 107 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 0 0 0
66 048 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 1 1 1
67 050 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง 1 2 1
68 051 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 4 12 6
69 049 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 8 21 17
70 053 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
71 055 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 3 4 3
72 109 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 0
73 052 โรงเรียนบ้านแม่แรม 21 44 33
74 111 โรงเรียนบ้านโทกค่า 0 0 0
75 035 โรงเรียนบ้านใน 0 0 0
76 034 โรงเรียนบ้านในเวียง 4 8 4
77 041 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 12 24 20
78 085 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 0 0 0
79 088 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 5 3
80 090 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 9 20 9
81 091 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 5 9 7
82 092 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 2 7 2
83 093 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 1 3 2
84 095 โรงเรียนวัดร่องเย็น 0 0 0
85 096 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 3 3 3
86 097 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 9 17 11
87 094 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 25 99 41
88 098 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 0 0 0
89 105 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 4 8 7
90 103 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 19 31 26
91 104 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 19 41 28
92 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 3 44 12
93 002 โรงเรียนเจริญศิลป์ 14 39 20
94 114 โรงเรียนเซ็นฟรังซีสเซอร์เวีย 1 2 1
95 007 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 6 15 11
96 106 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 5 7 6
97 087 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 13 18 15
98 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 9 28 14
99 099 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 0 0
100 101 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
101 102 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 0 0 0
102 008 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 0 0 0
103 009 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 0 0 0
104 108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 7 21 12
รวม 528 1263 786
2049

ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]