หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการ
7. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทรยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
9. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
10. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการ
7. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทรยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
9. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
10. นายธนากร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการ
7. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทรยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
9. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
10. นายธนากร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการ
7. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
8. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทรยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
9. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
10. นายธนกร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเมธี เมฆสิงห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตันแข็งโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ศฤงฆารโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
5. นายธนภัทร พรหมขันธ์โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย โพธิกุลโรงเรียนบ้านในเวียงกรรมการ
7. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทรยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
8. นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกรรมการ
9. นายธาคิน วงค์แพทย์โรงเรียนแม่คำมีรัตนปัญญากรรมการ
10. นายธนากร อำไพจิตรโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมยุรีย์ อัฐวงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ สีแดดโรงเรียนบ้านห้วยฮ้อมกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กันยะมีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ อัฐวงค์โรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สีแดดโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กันยะมีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์พร เดชอุปการโรงเรียนวัดศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางกมลนิตย์ ถมปลิกโรงเรียนแม่ยางตาลกรรมการ
3. นายอาคม ชาญเดชโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักรประธานกรรมการ
2. นางวันดี มะโนราโรงเรียนบ้านวังช้างกรรมการ
3. นางกัลยา สบายสุขโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ คำสีโรงเรียนบ้านนาจักร แพร่ 1ประธานกรรมการ
2. นางวันดี มะโนราโรงเรียนบ้านวังช้างกรรมการ
3. นางสุการณ์ดา ศรีสะเก็ตโรงเรียนนันทารามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นายยงยุทธ คำตุ้มโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนิตย์ ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือประธานกรรมการ
2. นางนงค์ยา กันจะนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นายสมคิด เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางยวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนิตย์ ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว ภูกาโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)กรรมการ
3. นายสมคิด เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่ยางยวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เรียนไธสงโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นายสมคิด ปัญญายงโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรธนาชัย สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา อินองการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ
3. นายยงยุทธ คำตุ้มโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวัชรพงษ์ โลกคำลือโรงเรียนบ้านแม่แรมประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นายสมคิด ปัญญายงโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวนิดา บัญญัติโลกโรงเรียนบ้านกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ใจน้ำโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวนิดา บัญญัติโลกโรงเรียนบ้านกาซ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดีโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางโสภิต เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางนงนุช เหมืองทองโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสุจินต์ ใจคนึงโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อุตรศรีโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพศิน เกาฑันฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพศิน เกาฑันฑ์โรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทองแท้โรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงศ์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ สมบัตินันทนาโรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ขัติสะโรงเรียนบ้านดอนดีกรรมการ
3. นางสาวสาวิตตรี วงค์วานโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ทุ่งโปร่งผู้ทรงุคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก่นเรณูโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางสาวเหมวรรณ ตันพรมโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านคุ้ม ประธานกรรมการ
2. นางถาวร พันธุเวชข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนตรวีระโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย ปทุมวิงโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางถาวร พันธุเวชข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนตรวีระโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสกุัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านแม่ยางตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสนไพรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช เมืองพรมโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอภิวัณณ์ โตสะวรรณสิทธิ์โรงเรียนเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปลาลาศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปลาลาศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปลาลาศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิภา ใจวงค์โรงเรียนบ้านเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวบุหงา อุปนันชัยโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นาย บุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ปลาลาศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายยุทธชัย สักลอโรงเรียนบ้านดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำมณีโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ปลาลาศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ดุเหว่าโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแดนชุมพลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางดรุณี เอกจิตรโรงเรียนวัดทุ่งล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสายสุนีย์ สายถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อุทังกาศโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางดรุณี เอกจิตรโรงเรียนทุ่งล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุรีย์ วงค์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่่ายประธานกรรมการ
2. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางกุญชลี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนาฎสุรีย์ วงค์อารินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่่ายประธานกรรมการ
2. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางกุญชลี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนาฎสุรีย์ วงค์อรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางกุญชลี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนาฎสุรีย์ วงค์อรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หล่่ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านย่านยาวกรรมการ
3. นางกุญชลี พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภัทราพรรณ เกียรติสิริรักษ์โรงเรียนบ้านแม่ทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรสุดา ธงชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางเกษร สวัยษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายปราการ ท้าวพันวงศ์โรงเรียนน้ำเลาเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ มิ่งปรีชาโรงเรียนแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นางเด่นนภา แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ปัญญาไวโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
2. นางสุดา พิทักษ์วาปีโรงเรียนบ้านต้นหนุนกรรมการ
3. นายวรุฒ เกศามาโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการ
4. นายเบญจคุณ อุดปั๋นโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
5. นางอนงค์วรรณ เชียงวงศ์โรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุทิน สุขภัทรศิริโรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
2. นายเดี่ยว จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวกรรมการ
3. นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการ
4. นายพิศิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
5. นายอรรถพงษ์ ใจดีโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
6. นายวิสุทธิ์ พิทยากิตโรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรมกรรมการ
7. นายภาณุพงศ์ เรืองประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตนฯ)กรรมการ
8. นายเหลี่ยม ภักดีโรงเรียนบ้านท่าขวัญกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ท้าวคำลือโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการ
2. นายมงคล สร้อยสายโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
3. นายอิสระ เดือนดาวโรงเรียนห้วยโรงนอกกรรมการ
4. นายประเชิญ ท่วงทีโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ดวงตาดำโรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
2. นางปริญญา มีฐานะโรงเรียนบ้านเวียงตั้งกรรมการ
3. นางสุพัตรา ขยันโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืชโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการ
5. นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ศรีวิลัยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
2. นางสาวพันทิวา มีปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทรายกรรมการ
3. นางจริยา ก๋าลังโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการ
4. นางอำนวย สุวรรณสารารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
5. นางโสภิต ลือราชโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไชยบุญทาโรงเรียนบัานย่านยาวประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ สุกใสโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางชนิดา คำปัญจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ขอนขะแจะโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธราพงศ์ พุฒิพุทธโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์ฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุขโรงเรียนบ้านทุ่งควั๊ะกรรมการ
3. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ พิทยากิตโรงเรียบ้านแม่คำมีตำหนักประธานกรรมการ
2. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายดุลปุริน คลี่ใบโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุขโรงเรียนบ้านทุ่งควั๊ะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกรวรรณ กาบกุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ ภู่แดงโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัตน์ คชปัญญาโรงเรียนบ้านคุ้มประธานกรรมการ
2. นายชูชัย ปาคาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นายณัฐนนท์ ภู่แดงโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)กรรมการ
3. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นายสุธี พาทีทินโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)กรรมการ
3. นายสุรัส ผูกพันธ์โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ วรินทร์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยวประธานกรรมการ
2. นางชนิดา คำปัญจะโรงเรียนบ้านไผ่โทนกรรมการ
3. นายอนันต์ สารบุรุษโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธาริณี ชัยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุขโรงเรียนบ้านทุ่งควั๊ะกรรมการ
3. นายธนพล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ไชยบุญทาโรงเรียนบ้านย่านยาวประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ สุกใสโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนทวีสุขโรงเรียนอนุบาลแพร่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
4. นายสมภพ ถาแก้วโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรกาญ วันราชัยโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการ
6. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดีลาภ ปราบสงบโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการ
4. นายสมภพ ถาแก้วโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรกาญ วันราชัยโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการ
6. นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมกรรมการ
7. นางสาวเขมิกา วังคะออมโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สุขชาโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
4. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการ
5. นางรำเพียร ขันแก้วโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สุขชาโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
4. นางจรัสศรี เวียงทองโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการ
5. นางรำเพียร ขันแก้วโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์โรงเรียนบ้านวังฟ่อน ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา พรมทองโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย ปันเต็มโรงเรียนบ้านดอนชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเลื่อน นรรัตน์โรงเรียนบ้านเวียงตั้งประธานกรรมการ
2. นางจินต์จุฑา เรือนคำโรงเรียนเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ปะละใจโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ธรรมขันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการ
3. นางบุญยงค์ คำตั๋นโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ธรรมขันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการ
3. นายบุญยงค์ คำตั๋นโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ คำน้ำปาดโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุนิษา จินากุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางวรุณพันธ์ ดาวดาษโรงเรียนบ้านสุพรรณกรรมการ
3. นางสุทิพย์ มงคลโรงเรียนบ้านแม่ทราย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟอง ประธานกรรมการ
2. นางปพิชญา ถิ่นสืบโรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จินดารัตน์โรงเรียนบ้านน้ำชำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ มานพโรงเรียนวัดน้ำโค้ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ งิ้วแดงโรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ ปินะสุโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญรี่ ใจดีโรงเรียนบ้านไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยุทธแสนโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นายวิทวัส นะภิใจโรงเรียนอนุบาลร้องกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กันทะใจโรงเรียนบ้านร้องกวาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุสิริ ตาคำโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์โรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุนิษา จินากุลโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ เพ็ชรหาญ โรงเรียนบ้านแดนชุมพล กรรมการ
3. นายมนต์ชัย หมอนเขื่อนโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภัทรฤดี ดาวดึงส์โรงเรียนบ้านวังหงส์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันไชยโรงเรียนบ้านแตกรรมการ
3. นางรัตนา ชัยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์โรงเรียนบ้านวังหงส์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัยโรงเรียนบ้านแตกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ เวียงทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ประธานกรรมการ
2. นางผ่องพันธ์ กาศโอสถโรงเรียนบ้านนาจักร กรรมการ
3. นางกาญจมาศ ทะตันโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ใจเย็นโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ประธานกรรมการ
2. นางผ่องพันธ์ กาศโอสถโรงเรียนบ้านนาจักร กรรมการ
3. นางกาญจมาศ ทะตันโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย นันทะพงษ์โรงเรียนบ้านสุพรรณ ประธานกรรมการ
2. นางศรีพูน นรรัตน์โรงเรียนบ้านวังหงส์กรรมการ
3. นางสาวชญานิศ ละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไกรสร มูลเมืองโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นายอมรศรี นามลีโรงเรียนบ้านนาคูหากรรมการ
3. นางพัฒนา บุญตุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนาราม ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ศรียงค์โรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการ
3. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนาราม ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ศรียงค์โรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการ
3. นางนารี คำราพิศโรงเรียนบ้านดงเจริญ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนีรนุช สัทธรรมนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ อภัยกาวีโรงเรียนบ้านทุ่งแค้วกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ คำพับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนิสา บำรุงกุลโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาตโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประไพ ปัญญานะโรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอำพร เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการ
3. นางสาวปริญญา สายซอโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ดวงแก้วโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์โรงเรียนบ้านร้องกวางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงเนตร เกยงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หอมดอกโรงเรียนบ้านแม่หล่ายประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร อินจันทร์โรงเรียนบ้านลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์โรงเรียนอนุบาลแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนงค์ยา กันจนะโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่กรรมการ
3. นางสุภาพิศ สติมั่นโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นางวัชรี วังแก้วโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
3. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นางวัชรี วังแก้วโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
3. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ ใจนนถีย์โรงเรียนบ้านห้วยขอนประธานกรรมการ
2. นางภัสวลัย นุมนวลโรงเรียนบ้านวังฟ่อนกรรมการ
3. นางศรีนวล ทานัดโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชม โรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภัควิภา เค้าฝายโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางนงรัตน์ หมายชมโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านแม่หล่ายประธานกรรมการ
2. นางจีรวัลย์ วรรณสอนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสกรรมการ
3. นางสาวปิยพิศ ลือจันดาโรงเรียนบ้านแม่ยางร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ไวทยโยธินโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุลโรงเรียนบ้านลูกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายกิตตินันท์ ศรียงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายเป็ล แหวนทองโรงเรียนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางละเอียด มิ่งปรีชาโรงเรียนบ้านนาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิทย์ วงศ์ยนต์โรงเรียนวัดแม่ทะประธานกรรมการ
2. นางกมลภัทร หงษ์ใจโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
3. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทย์ วงศ์ยนต์โรงเรียนวัดแม่ทะประธานกรรมการ
2. นางกมลภัทร หงษ์ใจโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
3. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทย์ วงศ์ยนต์โรงเรียนวัดแม่ทะประธานกรรมการ
2. นางกมลภัทร หงษ์ใจโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
3. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทย์ วงศ์ยนต์โรงเรียนวัดแม่ทะประธานกรรมการ
2. นางกมลภัทร หงษ์ใจโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
3. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทย์ วงศ์ยนต์โรงเรียนวัดแม่ทะประธานกรรมการ
2. นางกมลภัทร หงษ์ใจโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการ
3. นายจำรัส อิ่นคำโรงเรียนบ้านห้วยขอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธาธินี แนวพิชิตโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางละออ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านคุ้ม กรรมการ
3. นางวาสนา จานแก้วโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธาธินี แนวพิชิตโรงเรียนบ้านร้องกวางประธานกรรมการ
2. นางละออ แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านคุ้ม กรรมการ
3. นางวาสนา จานแก้วโรงเรียนวัดต้นไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ จักรหาโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางศิวพร วรรณาโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการ
3. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ จักรหาโรงเรียนบ้านลูประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วรรณาโรงเรียนบ้านนาแหลมกรรมการ
3. นางสมพันธ์ ยิ่งนิยมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนโรงเรียนวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านลองกรรมการ
3. นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ถิ่นแสนโรงเรียนบ้านวังปึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านลองกรรมการ
3. นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์โรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย กิติสมรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางบานเทียน ต่างใจโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ จีปนโรงเรียนบ้านลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย กิติสมรโรงเรียนวัดเมธังกราวาสประธานกรรมการ
2. นางบานเทียน ต่างใจโรงเรียนวัดเหมืองค่ากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ จีปนโรงเรียนลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุไร แก่นเรณูโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ร่องพืชโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
3. นางพจนีย์ สิงห์เสวกโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุไร แก่นเรณูโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ร่องพืชโรงเรียนวัดห้วยหม้ายกรรมการ
3. นางพจนีย์ สิงห์เสวกโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางอรพรรณ ปราบสงบโรงเรียนวัดร่องเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางอรพรรณ ปราบสงบโรงเรียนวัดร่องเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรภัส สวนดอกโรงเรียนบ้านลองประธานกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ คำปลิวโรงเรียนบ้านศรีมูลเรืองกรรมการ
3. นางอรพรรณ ปราบสงบโรงเรียนวัดร่องเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา อ้นจ้นทร์โรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางพเยียรัตน์ สืบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งกรรมการ
3. นางบัวลอย พริบไหวโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุคันธา มหาวีโรงเรียนชุมชนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางจำรัส จันสองโรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยวกรรมการ
3. นางรัตน์ติพร ศิริมาตย์โรงเรียนบ้านวังปึ้งกรรมการและเลขานุการ

ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]